งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์ อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52 HPC 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์ อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52 HPC 11."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์ อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52 HPC 11

2 LOGO Concept : แนวคิด บริบทพื้นที่ สถานการ ณ์ข้อมูล เป้าหมาย ผลลัพธ์ / ผลผลิต KPI นโยบาย กรม 6 ประเด็น ยุทธศาสตร์ และพันธกิจ งบประม าณ HPC 11

3 LOGO Situation Analysis SWOT Analysis 1 Problem Base Analysis 2 Wisdom Base Analysis 3 HPC 11

4 LOGO วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ตามกลุ่ม อายุ แม่และเด็ก เด็กวัยเรียน แม่และเด็ก วัยทำงาน ผู้สูงอายุ HPC 11 Enviromment Healthy City

5 LOGO วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์แม่และ เด็ก รพ. สายใยรัก OK HPH OK HHPH - ? รพ. สายใยรัก OK HPH OK HHPH - ? Process MCH SWOT ANALYSIS Problem KPI MMR นคร สุราษฎร์ LBW ยกเว้น สุราษฏร์ พังงา มารดาอายุน้อย ทุกจังหวัด HPC 11

6 LOGO วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์เด็กวัย เรียน เชิงปริมาณ OK เชิงคุณภาพ ? ข้อมูลสภาวะโรค สาเหตุการตาย พฤติกรรมเสี่ยง ? เชิงปริมาณ OK เชิงคุณภาพ ? ข้อมูลสภาวะโรค สาเหตุการตาย พฤติกรรมเสี่ยง ? HPS SWOT ANALYSIS Problem KPI HPS HPS ระดับทอง OK HPS ระดับเพชร ( สุราษฏร์ ระนอง ) นร. น้ำหนักเกิน อัตราฟันผุ ไม่ ผ่านเกณฑ์ HPC 11 Process

7 LOGO วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์วัย ทำงาน การเฝ้าระวัง กิ จกรรมวัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย การจัดตั้งชมรม การเข้าร่วมโครงการ - OK การเฝ้าระวัง กิ จกรรมวัดรอบเอวกลุ่มเป้าหมาย การจัดตั้งชมรม การเข้าร่วมโครงการ - OK Process วัยทำงาน SWOT ANALYSIS Problem KPI ปัญหา KPI - ไม่สามารถสะท้อนในเชิง สุขภาพภาพรวมได้ ควรพัฒนาระบบเฝ้าระวัง พฤติกรรมเสี่ยง ในกลุ่มเป้าหมาย ขยายเครือข่ายการมีส่วน ร่วม HPC 11

8 LOGO วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ผู้สูงอายุ การจัดกิจกรรม ผสอ. รพ. มี บริการ HHC - OK การจัดกิจกรรม ผสอ. รพ. มี บริการ HHC - OK Process ผู้สูงอายุ SWOT ANALYSIS Problem KPI ฟันเทียม ชมรมผู้สูงอายุคุณภาพ วัดส่งเสริมฯผ่านเกณฑ์ HPC 11

9 LOGO การเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย เชิง Setting HPC 11 ประเด็ น Settingarea หน่วยงา น ที่ดูแล หมาย เหตุ MCH สถาน บริการ รพ.* ชุมชน ครอบครัว CUP อปท.* * AFP วัย เรียน สถาน ศึกษา ชุมชน ครอบครัว รร. เขต การศึกษ า วัย ทำงา น สถาน ประกอบกา ร รพ.* ชุมชน ครอบครัว ชมรม อปท.* * AFP สูงอา ยุ สถาน บริการ รพ.* ชมรม ครอบครัว ชมรม อปท.* * AFP

10 LOGO กระบวนการขับเคลื่อน AFP Add value สถาน บริการสธ. องค์กร ปกครอง ส่วนท้องถิ่น HPC 11

11 LOGO กระบวนการขับเคลื่อน Wisdom Base Analysis การสัมมนา BPM แกนหลัก 3 องค์กร สธ. ศธ อปท. Issue Development HPS - HHPH Network Development อำเภอดีเด่น ( นำร่อง ) อบต / เทศบาล ( ติดดาว ) HPC 11

12 LOGO กระบวนการขับเคลื่อน ระดับจังหวัด อำเภอติดดาว ( นำร่อง ) อบต./ เทศบาล ดีเด่น HPS HPH ชมรม Add VALUE HHPH Best Practice HPC 11

13 LOGO Research Develop Add Value Net Work การ ขับเคลื่อน รูปแบบ HHPH อำเภอนำร่อง ด้านสภาวะ สุขภาพ ท้องถิ่นติดดาว HPC 11

14 LOGO Best Practice Model BPM สัมมนาคลังสมอง BPM การสัมมนา HPC 11

15 LOGO HPC 11

16 LOGO เป็นศูนย์อนามัย ลำดับ 1 ใน 4 ของกรมอนามัย ในปี 2554 ด้านการพัฒนาองค์กร ด้านประสิทธิภาพ ด้านประสิทธิผล ด้านคุณภาพ ประชาชนในเขต 11 มี พฤติกรรมสุขภาพ เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชาชนในเขต 11 มี พฤติกรรมสุขภาพ เหมาะสมในสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็นองค์กร ที่มีระบบ การบริหารคุณภาพ เป็นองค์กร ที่มีระบบ การบริหารคุณภาพ เป้าหมาย 4 ปี L5 พัฒนากระบวนการ เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย L5 พัฒนากระบวนการ เรียนรู้เกี่ยวกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย L1 พัฒนาระบบ คุณภาพ การบริหารองค์กร L1 พัฒนาระบบ คุณภาพ การบริหารองค์กร L4 พัฒนา กระบวนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ L4 พัฒนา กระบวนการ จัดทำแผนกลยุทธ์ L35 พัฒนาระบบ การจัดการ ความรู้ในองค์กร L35 พัฒนาระบบ การจัดการ ความรู้ในองค์กร L 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร เก่ง ดี มีสุข L 2 สร้างวัฒนธรรมองค์กร เก่ง ดี มีสุข P 1 พัฒนาระบบการ บริหารความสัมพันธ์และ ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย P 1 พัฒนาระบบการ บริหารความสัมพันธ์และ ความพึงพอใจกับผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย C1 พัฒนาระบบ การเฝ้าระวังและประเมินผล C1 พัฒนาระบบ การเฝ้าระวังและประเมินผล C 2 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ C 2 ประชาชนทุกกลุ่มอายุ ได้รับการส่งเสริมสุขภาพ F2 พัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ F2 พัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงาน ด้านส่งเสริมสุขภาพ บุคลากร มีค่านิยม ดี เก่ง มีสุข บุคลากร มีค่านิยม ดี เก่ง มีสุข F 1 พัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยง คุณภาพงาน F 1 พัฒนาระบบการ บริหารความเสี่ยง คุณภาพงาน P 2 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ P 2 พัฒนาระบบ เทคโนโลยี สารสนเทศ P 3 พัฒนาคุณภาพ การวิจัยและ การถ่ายทอด P 3 พัฒนาคุณภาพ การวิจัยและ การถ่ายทอด แผนที่กลยุทธ์ ศูนย์อนามัยที่ 11 วิสัยทัศน์ : P 4 พัฒนาระบบ การสนับสนุน และ การมีส่วนร่วมของภาคี P 4 พัฒนาระบบ การสนับสนุน และ การมีส่วนร่วมของภาคี F3 พัฒนาระบบ การประเมินบุคคล F3 พัฒนาระบบ การประเมินบุคคล


ดาวน์โหลด ppt LOGO กรอบแนวทางการดำเนินงาน นโยบายกรมอนามัย ศูนย์ อนามัยที่ 11 ปีงบประมาณ 2553 กลุ่มยุทธศาสตร์ 31 กค. 52 HPC 11.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google