งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางสู่ความสำเร็จ 1. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ พ้นสภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางสู่ความสำเร็จ 1. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ พ้นสภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เส้นทางสู่ความสำเร็จ

4

5

6 1. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ พ้นสภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป

7 Formative Evaluation ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นการนําไปใช (Implementation)

8 ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) การวิเคราะห (Analysis) เปนขั้นตอนแรกของกระบวนการ ออกแบบระบบการเรียนการสอน ในขั้นตอนนี้ ผูออกแบบ จะตองกําหนดความจําเปนในการเรียน ทําการวิเคราะห เนื้อหาหรือกิจกรรมการเรียนการสอน คุณลักษณะของผู เรียน และวัตถุประสงคของการเรียนการสอนเพื่อรวบรวมข อมูล สําหรับใชเปนแนวทางในการกําหนดขอบเขตของ บทเรียน

9 ขั้นการออกแบบ (Design) การออกแบบ (Design) เปนกระบวนการ กําหนดวาจะดําเนินการเรียนการสอนอยาง ไร โดยมีการเขียนวัตถุประสงค จัดทําลําดับขั้นตอนของการเรียน กําหนดวิธี สอน เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม และกําหนดวิธีการประเมินผล วาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว หรือไม

10 ขั้นการพัฒนา (Development) การพัฒนา (Development) เปนกระบวนการดําเนินการ พัฒนา หรือ สรางแผนการเรียนการสอน เลือกใชสื่อการ เรียน การสอนโดยพิจารณาสื่อที่มีอยูวาเหมาะสมที่จะใช ควร ปรับปรุงกอนใช หรือ ควรตองสรางสื่อใหม และทํา การ ประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนาหรือสรางเพื่อปรับปรุง / แก ไขใหไดระบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาแผนการเรียนการสอนพัฒนาสื่อการเรียนการสอน ประเมินผลขณะดําเนินการพัฒนา

11 ขั้นการนําไปใช (Implementation) กานําไปใช (Implement) เปนขั้นตอนของ การดําเนินการเรียนการสอนตามที่ไดทําการ ออกแบบและพัฒนาดําเนินการสอน

12 ขั้นการประเมินผล (Evaluation) การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นตอนสุดทายของ กระบวนการออกแบบระบบการเรียนการสอน เพื่อประเมินผล ขั้นตอนตางๆ วาเปนไปตามที่ไดวางแผนหรือไม และ ทําการปรับปรุง / แกไขใหไดระบบการสอนที่มี ประสิทธิภาพ

13

14 Formative Evaluation ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นการนําไปใช (Implementation)

15 Formative Evaluation ขั้นการวิเคราะห (Anglysis) ขั้นการออกแบบ (Design) ขั้นการพัฒนา (Development) ขั้นการนําไปใช (Implementation)

16 วิสัยทัศน์ “ เป็นผู้สร้างนักศึกษาด้าน คอมพิวเตอร์ ในระดับมืออาชีพ ”

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางสู่ความสำเร็จ 1. นักเรียน นักศึกษามีผลการเรียนผ่านเกณฑ์การ พ้นสภาพร้อยละ 80 ขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google