งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการไอซีทีสู่ ห้องเรียน ภัสสรา ภูรินันทกุล วิทยากรโครงการ Intel ® Teach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการไอซีทีสู่ ห้องเรียน ภัสสรา ภูรินันทกุล วิทยากรโครงการ Intel ® Teach."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการไอซีทีสู่ ห้องเรียน ภัสสรา ภูรินันทกุล วิทยากรโครงการ Intel ® Teach

2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียน วัตถุประสงค์ 1. ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยี ( แท็บเล็ต ) เข้าในกระบวนการเรียนการสอน 2. ออกแบบโครงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ 3. กำหนดเครื่องมือประเมินเพื่อประเมินการเรียนรู้ของ นักเรียน 4. รู้จักและเลือกเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไปใช้ในการเรียน การสอน อะไรคือความเข้าใจที่จะได้รับจากการ อบรมครั้งนี้ อะไรคือชิ้นงานที่แสดงถึงความสำเร็จ ของท่าน

3 ขอบข่ายเนื้อหา 1 การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ 2 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน 3 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ 4 กระบวนการประเมิน 5 การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 7. เว็บครูสอนดี

4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ ของนักเรียน อะไรคือความเข้าใจที่จะได้รับจากการ อบรมครั้งนี้ อะไรคือชิ้นงานที่แสดงถึงความสำเร็จ ของท่าน 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการ เทคโนโลยี ( แท็บเล็ต / ไอแพด ) สู่การเรียนการสอน

5 กิจกรรมอุ่นเครื่อง ในเวลา 3 นาทีให้จับคู่ตาม ช่วงเวลาที่กำหนด 3:00 6:00 9:00 12:00

6 เว็บครูสอนดี http://krusorndee.net สมัครเป็นสมาชิกของเว็บครูสอน ดี

7 การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็น สำคัญ

8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงาน เป็นฐาน (Project-based Approach) กิจกรรม ช่วยกันระดมสมองหาความหมาย ของการจัดการเรียนรู้โดยใช้ โครงงานเป็นฐาน

9 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทาย นักเรียนให้สืบค้น บูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการ เรียนรู้ได้ที่ http://educate.intel.com/ th/projectdesign

10 กิจกรรม กลุ่ม ใบงานที่ 1 การพัฒนาทักษะการ คิดขั้นสูง ใบงานที่ 1

11 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็น ฐาน ( ต่อ ) ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ จัดการกับตนเองได้ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถ นะ

12 ไม่ใช่ทุกหน่วยการเรียนรู้ที่ทำเป็น โครงงานได้ ดังนั้นต้องพิจารณาเลือกหน่วยที่ดี ที่สุดที่จะใช้ การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็น สำคัญ 12

13 What is “GRASP”? G = Goal R = Role (s) A = Audience S = Set of activities P = Product/Performance

14 กิจกรรม ใบงานที่ 2: แนวคิดการทำ โครงงาน ใบงานที่ 2

15 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐาน การเรียนรู้ ดาวน์โหลด แม่แบบแผน ฯ จากเว็บครูสอน ดี

16 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ( ต่อ ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐาน การเรียนรู้

17 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ( ต่อ ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐาน การเรียนรู้

18 กิจกรรม ใบงานที่ 3ใบงานที่ 3: แบบฝึกคำถามกำหนด กรอบการเรียนรู้

19 กิจกรรม เปิดแม่แบบแผนฯ เขียนข้อมูล

20 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ( ต่อ ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐาน การเรียนรู้

21 การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ ( ต่อ ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐาน การเรียนรู้

22 กระบวนการประเมิน ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในกา i วาง แผนการประเมิน คือ วัตถุประสงค์การประเมินที่ชัดเจน จะประเมินแนวคิดรวบยอด ทักษะและ ความรู้อะไรบ้าง จะประเมินคำถามกำหนดกรอบการ เรียนรู้อย่างไร จะประเมินทักษะการคิดขั้นสูง อะไรบ้าง จะประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 อะไรบ้าง http://educate.intel.com/ th/assessingprojects

23 กิจกรรม ให้ระบุเครื่องมือประเมินบนช่อง ระยะเวลาการประเมิน ( บน แม่แบบแผนฯ )

24 การจัดทำแผนการจัดการ เรียนรู้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การ เรียนรู้ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21

25 พินิจพิเคราะห์กระบวนการ ออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ 1. คำถามกำหนดเป้าหมายการ เรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง 2. พัฒนาคำถามกำหนดกรอบ การเรียนรู้ 3. จัดทำแผนการประเมิน 4. ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

26 Questions??????


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการไอซีทีสู่ ห้องเรียน ภัสสรา ภูรินันทกุล วิทยากรโครงการ Intel ® Teach.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google