งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการไอซีทีสู่ห้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการไอซีทีสู่ห้องเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการไอซีทีสู่ห้องเรียน
ภัสสรา ภูรินันทกุล วิทยากรโครงการ Intel ® Teach

2 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
อะไรคือความเข้าใจที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้ อะไรคือชิ้นงานที่แสดงถึงความสำเร็จของท่าน วัตถุประสงค์ ออกแบบแผนจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยี (แท็บเล็ต) เข้าใน กระบวนการเรียนการสอน ออกแบบโครงงานที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และวัตถุประสงค์การเรียนรู้ กำหนดเครื่องมือประเมินเพื่อประเมินการเรียนรู้ของนักเรียน รู้จักและเลือกเทคโนโลยีเว็บ 2.0 ไปใช้ในการเรียนการสอน

3 ขอบข่ายเนื้อหา 1 การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ กระบวนการประเมิน การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ 6 ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ 7. เว็บครูสอนดี

4 การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ บูรณาการ ICT เพื่อการเรียนรู้ของนักเรียน
อะไรคือความเข้าใจที่จะได้รับจากการอบรมครั้งนี้ อะไรคือชิ้นงานที่แสดงถึงความสำเร็จของท่าน แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการเทคโนโลยี (แท็บเล็ต/ไอแพด) สู่การเรียนการสอน

5 ในเวลา 3 นาทีให้จับคู่ตามช่วงเวลาที่กำหนด 3:00 6:00 9:00 12:00
กิจกรรมอุ่นเครื่อง ในเวลา 3 นาทีให้จับคู่ตามช่วงเวลาที่กำหนด 3:00 6:00 9:00 12:00

6 http://krusorndee.net สมัครเป็นสมาชิกของเว็บครูสอนดี

7 ครู นักเรียน การเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ เนื้อหา การสอน
การจัดสภาพห้องเรียน การประเมินผล เทคโนโลยี

8 การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-based Approach)
กิจกรรม ช่วยกันระดมสมองหาความหมายของการจัดการ เรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน

9 คำถามที่เชื่อมโยงมาตรฐานเนื้อหา การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน รูปแบบการเรียนรู้ที่ท้าทายนักเรียนให้สืบค้น บูรณาการข้ามสาระการเรียนรู้ 1หลักการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ คำถามที่เชื่อมโยงมาตรฐานเนื้อหา การส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูง ศึกษาตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้ได้ที่

10 ใบงานที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง
กิจกรรมกลุ่ม ใบงานที่ 1 การพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูง

11 2ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (ต่อ) 2ทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี ตัดสินใจได้อย่างรอบคอบ มีความคิดริเริ่ม แก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้ จัดการกับตนเองได้ สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สมรรถนะ

12 ไม่ใช่ทุกหน่วยการเรียนรู้ที่ทำเป็นโครงงานได้ ดังนั้นต้องพิจารณาเลือกหน่วยที่ดีที่สุดที่จะใช้ การเรียนรู้ที่เน้นโครงงานเป็นสำคัญ

13 P = Product/Performance
What is “GRASP”? G = Goal R = Role (s) A = Audience S = Set of activities P = Product/Performance

14 ใบงานที่ 2: แนวคิดการทำโครงงาน
กิจกรรม ใบงานที่ 2: แนวคิดการทำโครงงาน

15 1ศึกษา แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้
การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 1ศึกษา แม่แบบแผนการจัดการเรียนรู้ ดาวน์โหลด แม่แบบแผน ฯ จากเว็บครูสอนดี

16 2 กำหนด มาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้
การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 2 กำหนด มาตรฐานและวัตถุประสงค์การเรียนรู้

17 3 พัฒนา คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 3 พัฒนา คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

18 ใบงานที่ 3: แบบฝึกคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้
กิจกรรม ใบงานที่ 3: แบบฝึกคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้

19 เปิดแม่แบบแผนฯ เขียนข้อมูล
กิจกรรม เปิดแม่แบบแผนฯ เขียนข้อมูล

20 4 พิจารณา วิธีการประเมินที่หลากหลาย
การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 4 พิจารณา วิธีการประเมินที่หลากหลาย

21 วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้
การวางแผนหน่วยการเรียนรู้ (ต่อ) กิจกรรมที่ครูวางแผนช่วยให้นักเรียนบรรลุ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และมาตรฐานการเรียนรู้ 5 กำหนด ระยะเวลาการประเมิน 6 สร้าง เครื่องมือประเมิน

22 วัตถุประสงค์การประเมินที่ชัดเจน
กระบวนการประเมิน ปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาในกาiวางแผนการประเมิน คือ วัตถุประสงค์การประเมินที่ชัดเจน จะประเมินแนวคิดรวบยอด ทักษะและความรู้อะไรบ้าง จะประเมินคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้อย่างไร จะประเมินทักษะการคิดขั้นสูงอะไรบ้าง จะประเมินทักษะแห่งศตวรรษที่ 21อะไรบ้าง

23 ให้ระบุเครื่องมือประเมินบนช่องระยะเวลาการ ประเมิน (บนแม่แบบแผนฯ )
กิจกรรม ให้ระบุเครื่องมือประเมินบนช่องระยะเวลาการ ประเมิน (บนแม่แบบแผนฯ )

24 ต้องการเห็นใน ผลงานนักเรียน
การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ คำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ วัตถุประสงค์การเรียนรู้ และทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ต้องการเห็นใน ผลงานนักเรียน

25 พินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้
พินิจพิเคราะห์กระบวนการออกแบบกิจกรรม การเรียนรู้ คำถามกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจง พัฒนาคำถามกำหนดกรอบการเรียนรู้ จัดทำแผนการประเมิน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้

26 Questions??????


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการไอซีทีสู่ห้องเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google