งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลเอง โดย - ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลเอง โดย - ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลเอง โดย - ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม - คณะกรรมการ สถานศึกษาเห็นชอบ ต้องสอดคล้อง และครอบคลุมมาตรฐาน การศึกษาที่กำหนดในหลักสูตร การประเมินผลการเรียน เพื่อ - ปรับปรุง พัฒนาผู้เรียน การ จัดการเรียนการสอน - ตัดสินผลการเรียน

3 การประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการจัด การเรียนการสอน ให้มีการประเมินความสามารถของ ผู้เรียนในการอ่าน คิดวิเคราะห์และเขียนสื่อความใน แต่ละช่วงชั้น ให้มีการประเมินคุณภาพผู้เรียนใน แต่ละช่วงชั้น

4

5

6 การประเมินผลการเรียน ระดับชั้นเรียน

7 การประเมินผลการเรียนระดับ สถานศึกษา สาระการเรียนรู้ - พื้นฐาน - เพิ่มเติม กิจกรรม พัฒนาผู้เรียน คุณลักษณะ อันพึงประสงค์ การอ่าน คิด วิเคราะห์ เขียน ตัดสินผลการเรียนผ่านช่วงชั้น

8

9

10

11

12

13

14 เกณฑ์การผ่านช่วงชั้น และการจบ หลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ การอ่าน คิดวิเคราะห์ เขียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ผ่านเกณฑ์การประเมิน ของสถานศึกษา ผ่านช่วงชั้น จบหลักสูตร


ดาวน์โหลด ppt หลักการวัดและประเมินผล หลักสูตรการศึกษา ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สถานศึกษาจัดทำหลักเกณฑ์และแนว ปฏิบัติในการวัดและประเมินผลเอง โดย - ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google