งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Best Practice การจัดการเรียนรู้รายวิชางาน บัญชีบริการ ภายใต้ระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้วยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Best Practice การจัดการเรียนรู้รายวิชางาน บัญชีบริการ ภายใต้ระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้วยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Best Practice การจัดการเรียนรู้รายวิชางาน บัญชีบริการ ภายใต้ระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้วยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย โดย ครูสุวรรณี ลิ่มชูเชื้อ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน อาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียน ภูเก็ตวิทยาลัย

2 เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ สำหรับครู ผู้สอนด้านบัญชีบริการจะได้ เข้าใจ และสามารถจัดการ เรียนการสอนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้ใน การ พัฒนาผู้เรียนโดยตรง นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ในทางที่ดี สามารถนำไปใช้ในชีวิต ประจำวัน รัก เข้าใจใน การเรียนบัญชีอย่างสนุก เมื่อนักเรียนได้เรียนวิชา งานบัญชี บริการ ซึ่งวิชาบัญชี เป็นเรื่องที่น่าเบื่อและเข้าใจ ยาก เมื่อทางกลุ่มสาระฯ เปิด วิชาเพิ่มเติมนี้ขึ้นมา นักเรียน จึงไม่ค่อยสนใจเลือกเรียน การจัดการเรียนการสอนจึง เน้นเรื่องการสร้างสื่อประสม ขึ้นมาเพื่อให้นักเรียนเกิด ความรักและสนุกกับการเรียน และเข้าใจถึงบัญชีบริการได้ อย่างรวดเร็ว ทำให้นักเรียน สามารถศึกษาด้วยตนเอง และนำไปอธิบายให้เพื่อนๆ เข้าใจได้

3

4

5

6 1. ผลการหาประสิทธิภาพ ของวิชางานบัญชีบริการ โดยการเรียนด้วยการใช้ ” ชุดสื่อประสม ” ผู้เรียน บรรลุผลสำเร็จได้ถึงร้อยละ 80 จากการมาปฏิบัติจริง 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากสถานการณ์การปฏิบัติ จริงให้เกิดรูปแบบที่ถูกต้อง นำมาประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ อยู่ใน ระดับร้อยละ 80 3. ผลการศึกษาความคิดเห็น ของนักเรียนต่อการการ เรียน ด้วยการใช้ ” ชุดสื่อ ประสม ” ของสาระการเรียนรู้ ที่เรียนมา โดยใช้นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้หลังการ สอนในคาบเรียนมาปฏิบัติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับดี มาก

7 1. ความชัดเจนของ โครงการพัฒนา กระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน หลังการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้ชุด “ สื่อประสม ” 2. นักเรียนมีความเชื่อมั่น ในตัวเอง พัฒนา กระบวนการเรียนรู้วิชางาน บัญชีบริการได้ 3. การมีความรับผิดชอบ และสามารถ นำไปใช้ใน ชีวิตประจำวันได้ 4. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่ ดีขึ้น


ดาวน์โหลด ppt Best Practice การจัดการเรียนรู้รายวิชางาน บัญชีบริการ ภายใต้ระบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมการเรียนการ สอนด้วยสื่อประสม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ตอนปลาย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google