งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช

2 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.ศุภานิช ทองพูล น.ส.รัตนาภรณ์ ร่มไธสง

3 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายภัควัฒน์ ทองสุข นายพิพัฒน์ ปะสาวะถา

4 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.อนุชิดา ปินะกัง น.ส.อนุชิดา ปินะกัง

5 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.เจนจิรา หลอดทอง นายณัฐวัตร เที่ยงโยธา

6 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.นัตยา เวียงสิมา นายฤทธิเดช สุนทรเลิศธนากุล

7 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.มลทิยา ปิดตาทะโน นายจักรกฤษณ์ เทียงเดช

8 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.วราลักษณ์ ทบภักดิ์ นายเกียรติศักดิ์ ปักษี

9 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายปริธาน วาปีนัง น.ส.เบญจพร วาปีนัง

10 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายฤทธิเดช สุนทรเลิศธนากุล น.ส.เบญจพร มะลาศรี

11 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
นายตรัยรัตน์ บุญปัก นายอัสฎา ทุงจันทร์

12 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.ระพีพร เทวะรัตน์ นายธีระยุทธ ทีหัวช้าง

13 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.มลตการณ์ เทียบข่วง น.ส.กัญญารัตน์ บูรภักดิ์

14 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.มธุรส แสนแก้ว น.ส.มธุรส แสนแก้ว

15 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.ศิรินดา กางโสภา น.ส.ศิรินดา กางโสภา

16 ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน
น.ส.ปิริฉัตร ศรีสุระ น.ส.สิริธร วาปีโส


ดาวน์โหลด ppt ประมวลภาพกิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google