งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ. ๒ นายอนันต์ สุขกลัด รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ. ๒ นายอนันต์ สุขกลัด รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7 นายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ. ๒ นายอนันต์ สุขกลัด รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ ๒ ๓ ๔ ๕

8 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายประสิทธิ์ ทองคง รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายสุชาติ เต่าสุวรรณ รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นางภัทราธร โฆษะโยธิน รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ ๑๖ ๘๑๐๑๐

9 นายคันธชิต ชูสินธ์ รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายมนตรี ศรีรักษา รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายพงศ์ศักดิ์ อารมณ์รัตน์ รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ ดร. สมศักดิ์ ฮดโท ผอ. กลุ่มนิเทศฯ ๗ ๙ ๑๑

10 นางเสาวภา สุบงกช ผอ. กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา นางนฤมล พิสิฐวรพันธ์ ผอ. หน่วยตรวจสอบภายใน นายชูชาติ กาญจนธนชัย ผู้อำนวยการ สพท. นนทบุรี เขต 2

11 นางจินตนา จำปาทอง นักวิชาการตรวจสอบภายใน ออกแบบและจัดทำโดย: ภิญโญ สุปการ วีณา อ่อนนางาม วรวิทย์ วรวิชชากร นิตย์ น้ำดอกไม้ กลุ่มอำนวยการ (ปากเกร็ด)

12 นางวีณา อ่อนนางาม นักทรัพยากรบุคคล นายวรวิทย์ วรวิชชากร พนักงานพิมพ์ดีดชั้น 3 นายบัณฑิต อึ้งสกุล ช่างครุภัณฑ์ 3 นายนิตย์ น้ำดอกไม้ ช่างครุภัณฑ์ 3

13 นายสมเจษฎ์ ชมภูเพชร นักจัดการงานทั่วไป นายการีม หะรีเมา เจ้าพนักงานธุรการ นางกาญจนา มะเดื่อทอง นักวิชาการศึกษา นางสาวิตรี พันธ์พานิช นักวิชาการศึกษา

14 นางเบณพร อิทธิโสภณพิศาล นักวิชาหารศึกษา นางผาสุข หาญสันเทียะ นักวิชาการศึกษา นางเครือวัลย์ นวลขาว นักวิชาการศึกษา นางศศิธร สายแก้ว นักวิชาการศึกษา

15 นางพวงเพ็ญ เลิศฤทธิ์ภูวดล ศึกษานิเทศก์ นางสุภาวดี สุจริต ศึกษานิเทศก์ น.ส.สุพัฒตรา คงสัมฤทธิ์ เจ้าพนักงานธุรการ นางสมาพร สุทธิพิพัฒน์ ศึกษานิเทศก์

16 นางสมชื่อ กอปรคุณูปการ ศึกษานิเทศก์ ว่าที่ รต.วิชัย อิงปัญจลาภ ศึกษานิเทศก์ นางภัณฑิรา สุปการ ศึกษานิเทศก์ นางนาถลดา ทองหยวก ศึกษานิเทศก์

17 นายอาทิตย์ สมชัย ศึกษานิเทศก์ นางพัชรภรณ์ อนรรฆวัฒน์ เจ้าพนักงานธุรการ นางวลัยพรรณ บุญมี ศึกษานิเทศก์ นายเกษม กลัดแพ ศึกษานิเทศก์

18 นางอัมพิกา ภูเดช ศึกษานิเทศก์ นายเฉลิมรัฐ พัฒน์พินิจ ศึกษานิเทศก์ นายปัญญา วินิจผล ศึกษานิเทศก์ นายภิญโญ สุปการ ศึกษานิเทศก์

19 นางสุรัสวดี จันทรกุล ศึกษานิเทศก์ นายผดุงศักดิ์ วิศิษฎ์วุฒิกุล ศึกษานิเทศก์ นางเพ็ญจา เสมอเหมือน ศึกษานิเทศก์ นายพิพัฒน์ จันทร์อ่วม ศึกษานิเทศก์

20


ดาวน์โหลด ppt นายเสถียร เลยะกุล รอง ผอ. สพท.นบ.๒ นายศุภกิจ พีรชัยเดโช รอง ผอ. สพท.นบ. ๒ นายอนันต์ สุขกลัด รอง ผอ. สพท. นบ. ๒ นายบัณฑิตย์ กองกูล รอง ผอ. สพท.นบ.๒.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google