งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. 2 การพัฒนาระบบการเตือนเพื่อต่อ สัญญาจ้างทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. 2 การพัฒนาระบบการเตือนเพื่อต่อ สัญญาจ้างทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 การพัฒนาระบบการเตือนเพื่อต่อ สัญญาจ้างทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด

3 3

4 4 1 การต่อสัญญาจ้างไม่ทันในระยะเวลาที่กำหนดทำให้ เจ้าหน้าที่บุคคล ไม่สามารถส่งสัญญาจ้างให้กับ มหาวิทยาลัยได้ทันตามกำหนด 2 พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับสัญญาจ้างล่าช้า หลังจากสิ้นสุดสัญญาจ้างประมาณ 3 เดือน ซึ่งมีผลทำให้ไม่สามารถใช้สัญญาจ้างในการทำนิติ กรรมกับสถาบันทางการเงินได้

5 5 เดือน ขั้นตอน มี. ค.5 4 เม. ย.5 4 พ. ค. 54 มิ. ย. 54 ก. ค. 54 ส.ค.54ส.ค.54 ก. ย. 54 วางแผน (Plan) ดำเนินการ (Do) ตรวจสอบ (Check) ขยายผล (Act) ระยะเวลาดำเนินการ ระยะเวลาเริ่มต้นวันที่วันที่ 15 มีนาคม 2554 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2554 รวม 5 เดือน 15 วัน แผนหรือขั้นตอนการดำเนินงาน ทำระบบการเตือน ( จัดทำ คู่มือการเตือน )

6 6 ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ระยะสั้น (Short Term) พนักงานมหาวิทยาลัยยังไม่ได้รับ การต่อสัญญาปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ( วัดผลเมื่อครบ 6 เดือน ) ก่อนวันสิ้นสุด สัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือน คิดเป็น 50 % ระยะยาว (Long Term) พนักงานมหาวิทยาลัยได้รับการต่อสัญญา ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ ( วัดผลเมื่อครบ 1 ปี ) ก่อนวันสิ้นสุดสัญญาปฏิบัติงานอย่างน้อย 3 เดือนคิดเป็น 100 % การต่อสัญญาจ้างดำเนินการ ได้ทันการก่อนสิ้นสุดสัญญา จ้างอย่างครบถ้วน 100%

7 การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา ( ก้างปลา ) การต่อ สัญญาจ้าง ไม่ทัน ภายในเวลา กำหนด คอมพิวเตอร์ไม่ เหมาะกับการใช้ งาน ข้อมูลในระบบไม่ Up date เครื่องมือ อุปกรณ์ บุคลากร ไม่ได้ฝึกเจ้าหน้าที่ สำรองไว้ HR ไม่ พร้อมรับ ระบบ ใหม่ HR เก่า ลาออก HR ใหม่ ขาด ความเอา ใจใส่ ไม่มี ระบบ เตือน อัตโนมัติ กฎ ระเบียบ มีการ เปลี่ยนแปล งบ่อย การแจ้งกฎ ระเบียบ ควร ใช้ช่องทางใด หรือแจ้งทาง Email การรับรู้กฎ ระเบียบที่ เปลี่ยนแปลง ล่าช้า ระเบียบ กฎ ข้อกำหนด การบริหาร จัดการ ผ่านกรรมการ กลั่นกรองหลายชุด พ้นกำหนดวันที่ ครบสัญญาจ้าง

8 8

9 9 สรุป กระบวนการที่นำมาพัฒนา ใช้เวลาในการต่อ สัญญาจ้างโดยทำ รายงานการเตือน (Query) และระบบการ เตือนจากโปรแกรม สำเร็จรูป (Rainlendar) เดิม ใช้เวลา 48 วัน 6 ชั่วโมง 10 นาที ขั้นตอน 18 ขั้นตอน ปัจจุบัน สามารถลดได้ 39 วัน 7 ชั่วโมง 10 นาที 17 ขั้นตอน

10 10

11 11 1 ผู้ช่วยอธิการบดี ( นายเกรียงศักดิ์ บูรณ ปัทมะ ) ที่ปรึกษา โครงการ 2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงยุวรีย์ พิชิต โชค ที่ปรึกษา โครงการ 3 นางสาวกัลยาณี ตันนุกูลประธานกลุ่ม 4 นางกมลพร ศิระมาดเลขานุการ 5 นางสุทธิวรรณ นาซะสมาชิก 6 นางสาวนุษรา ปานกรดสมาชิก 7 นางสาวสุกัญญา มั่งดีสมาชิก 8 นางสาวสุวรรณี จิรพงศ์ไผทสมาชิก 9 นายอภิชาต ธรรมนิธาสมาชิก 10 นางสาวพรทิพย์ งามเกตุวิรุฬห์สมาชิก 11 นางวราภรณ์ เหลืองทวีผลสมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ

12 12 นางสาวคณัสวรรณ ทองเปลื้องสมาชิก 13 นางกุหลาบ เสริมศักดิ์สมาชิก 14 นางทรงศรี โพธิสวัสดิ์สมาชิก 15 นางสุชิรา ปัญญาสัตติกุลสมาชิก 16 นางรุ้งนภา ศรีสวัสดิ์สมาชิก 17 นางมนฤดี ยิ้มเป็นใยสมาชิก 18 นางกฤษณา บุญมาสมาชิก 19 นางศุภวรรณ อนุกูลสมาชิก 20 นางสาวนัสมน อัมพานนท์สมาชิก 21 นางสุภาพร กานตานนท์สมาชิก ผู้รับผิดชอบโครงการ

13 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt 1. 2 การพัฒนาระบบการเตือนเพื่อต่อ สัญญาจ้างทัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google