งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางขนิษฐา จิรจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญกา ร งานจัดเก็บภาษี น. ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางขนิษฐา จิรจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญกา ร งานจัดเก็บภาษี น. ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางขนิษฐา จิรจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญกา ร งานจัดเก็บภาษี น. ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน งานตรวจสอบ ภาษี น. ส. กวิตา ขจรบุญ เจ้าพนักงาน สรรพสามิต ชำนาญงาน งานยกเว้นคืนภาษี นางสุมาลี วิชชุเดชา นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการ นางมณฑา พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงา น นางรุ่งนภา เพียรเกาะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ ประจำโรงงาน บ. ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จก. น. ส. ปัฐมา เพชรขาว นักตรวจสอบภาษี ปฏิบัติการ งาน ไฮโดรคาร์บอน ประจำโรงงาน บ. แอมคอร์คอนเทนเนอร์ส แพคเกจ จิ้ง ( ประเทศไทย ) จก. นางปราณี ก่อประภากิจ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นายศิริศักดิ์ มังคละสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน นายกสิณ เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน

2 น. ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน น. ส. กวิตา ขจรบุญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต ชำนาญงาน น. ส. จิตลดา พินิจเวชการ นักตรวจสอบภาษี นายเอกชัย เข็มเพ็ชร นักวิชาการสรรพสามิต น. ส. กมลวรรณ แจ้งอรุณ นักวิชาการสรรพสามิต

3 น. ส. ปัฐมา เพชรขาว นักตรวจสอบภาษีปฏิบัติการ น. ส. วลัยรัตน์ ยวงจอหอ นักตรวจสอบภาษี นายสุขสถิตย์ สุดเกษม นักตรวจสอบภาษี น. ส. ณัฐจีรา ฐิระสิทธิพงศา นักตรวจสอบภาษี

4 นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ น. ส. กัญญารัตน์ อุมา นักตรวจสอบภาษี นางสาวพัชนิดา พะชะ นักตรวจสอบภาษี

5 นางสุมาลี วิชชุเดชา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางมณฑา พึ่งบุญ ณ อยุธยา เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน น. ส. อรอุมา ศรสำเร็จ นักตรวจสอบภาษี นายอภิเชษฐ์ เกตุขาว นักตรวจสอบภา ษี เจ้าพนักงานสรรพสามิต ( โครงการรถยนต์คันแรก ) จำนวน ๘ คน

6 นายศิริศักดิ์ มังคละสวัสดิ์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นางรุ่งนภา เพียรเกาะ นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นายกสิณ เยาวรัตน์ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน นางปราณี ก่อประภากิจ เจ้าพนักงานสรรพสามิตชำนาญงาน


ดาวน์โหลด ppt นางขนิษฐา จิรจินดา นักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ นางสุรางค์รักษ์ สุทธิคุณ นักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญกา ร งานจัดเก็บภาษี น. ส. รัตนาภรณ์ พันธ์หิรัญ เจ้าพนักงานสรรพสามิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google