งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คณะกรรมการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ 2557 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 รพช.25 แห่งสสอ.25 แห่งรพ. สต.316 แห่ง คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คณะกรรมการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ 2557 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 รพช.25 แห่งสสอ.25 แห่งรพ. สต.316 แห่ง คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คณะกรรมการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ 2557 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 รพช.25 แห่งสสอ.25 แห่งรพ. สต.316 แห่ง คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน จังหวัด อุบลราชธานี คำสั่ง สสจ. ที่ 4/2557 คำสั่ง สสจ. ที่ 4/2557 โซน 1 โซน 2 โซน 3 โซน 4 คณะกรรมการตรวจสอบภายในภาคีเครือข่าย หน่วยงานในสังกัด สป. สธ. คำสั่ง สป. ที่ 3605/2556 คำสั่ง สป. ที่ 3605/2556 ส่วนกลางเขตจังหวัด

2 คณะกรรมกา ร สสจ. นายลำพูน ฉวี รักษ์ คณะกรรมการ รพศ. จัดลงทีม 1-4 แล้ว ทีม 1 ตรวจสอบโซน 4 นายระวี แววศรี นางยลสุดา วรรณทวี น. ส. พรทิพย์ สมวัน น. ส. พัชรี พัชรา ภรณ์ นายอุทัย นิปัจการสุนทร นางพัชรา เดชา วัตร นายพิทักษ์ มูล ประดับ น. ส. ศิริรัตน์ บุญ จรัส นายคัมภีร์ เขต มนตรี นายสัญชัย บุญ มาเสน ทีม 2 ตรวจสอบโซน 3 นางลำดวน ศรี ขาว นางลักษะณะวดี สุพรหม นางวิภาลักษณ์ ชุติเดชานุกูล นายสรพงษ์ ขลุ่ย เงิน น. ส. สุภาภรณ์ พุฒผา นายสุรนัย อมร ไชย นางพนานันท์ ศรี แสงเมือง นายกิฏฐา ก้อง สมุทร นายมงคลชัย แก้วพวงงาม น. ส. โสภิษฎ์สุดา แสงเกาะ ทีม 3 ตรวจสอบโซน 2 นายสุทธิพงษ์ ภาคทอง นางสุภาภรณ์ บุดดาวงศ์ นายวิษณุ จำรูญพงษ์ นางชุติมันต์ สู นานนท์ นายรัชพล ตังคะ วานิช นายไชยา พรหมเกษ นายปรีดา สืบ สิงห์ นางอาภรณ์ จตุร ภัทรวงศ์ นายสำเริง ชิณ พันธ์ นายภัทรพล ทอง ไทย นางกรรณิกา งามเสน่ห์ ทีม 4 ตรวจสอบโซน 1 นายดนุภพ ศร ศิลป์ น. ส. จิรภร วิลัยรัตน์ น. ส. ปริญญา ชื่นมณี นายทวีศักดิ์ แพทย์เพียร นายณัทกร วิทิตถิรานันท์ น. ส. พัทธนันท์ ศุภลักษณ์ นายประมวล กำแก้ว นายกำแหง สมสุข นายวิรัตน์ พวงจันทร์ นายอุทัย เอื้อ พัฒนาพานิชย์ น. ส. อุทัย สมบูรณ์ หน. ทีม ด้านการเงิน - บัญชี ด้านพัสดุ ด้านยา - เวชภัณฑ์ เลขานุการทีม ด้านควบคุม ภายใน

3 โซน 1 เมือง 22 เม. ย. เขื่องใน 6 พ. ค. ม่วงสามสิบ 8 พ. ค. ดอนมดแดง 15 พ. ค. เหล่าเสือ โก้ก 27 พ. ค. ตาลสุม 29 พ. ค. โซน 2 ตระการ พืชผล 22 เม. ย. ศรีเมืองใหม่ 6 พ. ค. กุดข้าวปุ้น 8 พ. ค เขมราฐ 15 พ. ค. นาตาล 27 พ. ค. โพธิ์ไทร 29 พ. ค. โซน 3 โขงเจียม ๒๒ เม. ย. พิบูลมังสา หาร 6 พ. ค. สิรินธร 8 พ. ค. สว่างวีระ วงศ์ 15 พ. ค. นาเยีย 27 พ. ค. สำโรง 29 พ. ค. วารินชำราบ 6 มิ. ย. โซน 4 เดชอุดม 22 เม. ย. ทุ่งศรีอุดม 6 พ. ค. นาจะหลวย 8 พ. ค. บุณฑริก 15 พ. ค. น้ำยืน 27 พ. ค. น้ำขุ่น 29 พ. ค. กำหนด วัน ออก ตรวจสอ บภายใน

4 กลุ่มเป้าหมายการ ตรวจสอบภายใน • กลุ่มเป้าหมาย คือ • ผู้ช่วย สสอ. สสอ.25 แห่ง • กลุ่มเป้าหมาย คือ • ผอ. รพ. สต. รพ. สต.316 แห่ง • กลุ่มเป้าหมาย คือ • ผู้รับผิดชอบการเงิน / บัญชี • ผู้รับผิดชอบพัสดุ / ก่อสร้าง • หน. ฝ่ายบริหาร รพช.25 แห่ง

5 รายละเอียดกิจกรรมการ ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบการเงินและการบันทึก บัญชี ตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง / การ บริหารพัสดุ ตรวจสอบเรื่องยาและเวชภัณฑ์ ประเมินประสิทธิภาพระบบควบคุม ภายใน ติดตามการแก้ไขข้อบกพร่องครั้ง ก่อนที่ผู้ตรวจสอบฯ ทักท้วง

6 ดาวน์โหลดแบบสอบทาน (Checklist) โดย • พิมพ์ http://ssj01.phoubon.in.th/riskcontr ol/index.html ที่ช่อง Url ของเว็บเบราว เซอร์ internet explorer หรือ Google Chrome ตามที่ท่านเลือกใช้ http://ssj01.phoubon.in.th/riskcontr ol/index.html • ดาวน์โหลดแบบสอบทาน (Checklist)


ดาวน์โหลด ppt คณะกรรมการควบคุมภายในประจำปี งบประมาณ 2557 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 คำสั่ง สสจ. ที่ 188/2556 รพช.25 แห่งสสอ.25 แห่งรพ. สต.316 แห่ง คณะกรรมการผู้ตรวจสอบภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google