งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี www.ramanursealumni.mahidol.ac.th
แนะนำคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดีชุดที่ 27 (วาระปี พ.ศ )

2 ที่ปรึกษา ผศ.อัญชลี นวลคล้าย ศิษย์เก่าศิริราช-รามา รุ่นที่ 1 อดีตนายกสมาคม

3 ที่ปรึกษา  ศ.ดร.รุจา  ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 อดีตนายกสมาคม

4 นายกสมาคม ผศ.ดร.พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12    

5 อุปนายก  น.ส.วิมลวัลย์  วโรฬาร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

6 กรรมการและวิชาการ อาจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12  

7 กรรมการและวิชาการ อาจารย์นพวรรณ พินิจขจรเดช ศิษย์เก่ารุ่นที่ 22 

8 กรรมการและหารายได้ นางเพ็ญศรี  เลาสวัสดิ์ชัยกุล   ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8

9 กรรมการและสวัสดิการ อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

10 กรรมการและนายทะเบียน
น.ส.จิราภี  สุนทรกุล ณ ชลบุรี    ศิษย์เก่ารุ่นที่ 20             

11 กรรมการและปฏิคม นางเตือนใจ  จำนง   ศิษย์เก่าศิริราช-รามา รุ่นที่ 2    

12 กรรมการและเหรัญญิก น.ส.กิตติพร  ตัณฑะพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

13 กรรมการและผู้ช่วยเหรัญญิก
น.ส.จีรวรรณ  ประจักษ์จิตต์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 40 เกียรตินิยมอันดับ 1

14 กรรมการและประชาสัมพันธ์
นางกัญญ์รินทร์  สมิตนุกูลกิจ   ศิษย์เก่ารุ่นที่ 6 

15 กรรมการและเลขานุการ นางพินทุสร  จินตเศรณี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศิษย์เก่าพยาบาลรามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google