งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี www.ramanursealumni.mahidol.ac.th แนะนำคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล รามาธิบดีชุดที่ 27 ( วาระปี พ. ศ. 2557-2560)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี www.ramanursealumni.mahidol.ac.th แนะนำคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล รามาธิบดีชุดที่ 27 ( วาระปี พ. ศ. 2557-2560)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี www.ramanursealumni.mahidol.ac.th แนะนำคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล รามาธิบดีชุดที่ 27 ( วาระปี พ. ศ. 2557-2560)

2 ที่ปรึกษา ผศ. อัญชลี นวลคล้าย ศิษย์เก่าศิริราช - รามา รุ่นที่ 1 อดีตนายกสมาคม ผศ. อัญชลี นวลคล้าย ศิษย์เก่าศิริราช - รามา รุ่นที่ 1 อดีตนายกสมาคม

3 ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 อดีต นายกสมาคม ศ. ดร. รุจา ภู่ไพบูลย์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 4 อดีต นายกสมาคม

4 นายกสมาคม ผศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 ผศ. ดร. พูลสุข เจนพานิชย์ วิสุทธิพันธ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12

5 อุปนายก อุปนายก น. ส. วิมลวัลย์ วโรฬาร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 น. ส. วิมลวัลย์ วโรฬาร ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

6 กรรมการและ วิชาการ อาจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12 อาจารย์พรศรี ดิสรเตติวัฒน์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 12

7 กรรมการและ วิชาการ อาจารย์นพวรรณ พินิจขจรเดช ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22 อาจารย์นพวรรณ พินิจขจรเดช ศิษย์เก่า รุ่นที่ 22

8 กรรมการและหา รายได้ นางเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8 นางเพ็ญศรี เลาสวัสดิ์ชัยกุล ศิษย์เก่ารุ่นที่ 8

9 กรรมการและ สวัสดิการ อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2 อาจารย์ทัศนีย์ พฤกษาชีวะ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 2

10 กรรมการและนาย ทะเบียน น. ส. จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี ศิษย์เก่ารุ่น ที่ 20 น. ส. จิราภี สุนทรกุล ณ ชลบุรี ศิษย์เก่ารุ่น ที่ 20

11 กรรมการและปฏิคม นางเตือนใจ จำนง ศิษย์เก่าศิริราช - รามา รุ่นที่ 2 นางเตือนใจ จำนง ศิษย์เก่าศิริราช - รามา รุ่นที่ 2

12 กรรมการและ เหรัญญิก น. ส. กิตติพร ตัณฑะพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3 น. ส. กิตติพร ตัณฑะพงษ์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 3

13 กรรมการและผู้ช่วย เหรัญญิก น. ส. จีรวรรณ ประจักษ์จิตต์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 40 เกียรตินิยมอันดับ 1 น. ส. จีรวรรณ ประจักษ์จิตต์ ศิษย์เก่ารุ่นที่ 40 เกียรตินิยมอันดับ 1

14 กรรมการและ ประชาสัมพันธ์ นางกัญญ์รินทร์ สมิตนุกูลกิจ ศิษย์เก่ารุ่น ที่ 6 นางกัญญ์รินทร์ สมิตนุกูลกิจ ศิษย์เก่ารุ่น ที่ 6

15 กรรมการและ เลขานุการ นางพินทุสร จินตเศรณี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 นางพินทุสร จินตเศรณี ศิษย์เก่ารุ่นที่ 1

16 ขอบคุณค่ะ


ดาวน์โหลด ppt สมาคมศิษย์เก่า พยาบาลรามาธิบดี www.ramanursealumni.mahidol.ac.th แนะนำคณะกรรมการ สมาคมศิษย์เก่าพยาบาล รามาธิบดีชุดที่ 27 ( วาระปี พ. ศ. 2557-2560)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google