งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง 5025 กองกิจการนักศึกษา กองแผนงาน กองการเจ้าหน้าที่ กองคลัง กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ กองวิเทศสัมพันธ์ 716 กองสวัสดิการ 39534

2 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ 570 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สำนักงานคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 624 สำนักงานตรวจสอบภายใน 752

3 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด388 คน บุคลากรที่ไม่เข้าเรียน256 คน บุคลากรที่เข้าเรียน132 คน

4 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) แสดงบุคลากรทั้งหมดและบุคลากรที่เข้าเรียนแยกตามหน่วยงาน

5 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) แสดงร้อยละการเข้าเรียนของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

6 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรแต่ละหน่วยงานที่เข้าเรียนมากที่สุด จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากรเวลาที่เข้าเรียน กองกลาง อาจันทร์ อยู่นาน7:21:54 กองกิจการนักศึกษา สุเทพ นันทะชมภู9:11:23 กองแผนงาน วิไลพร นามวงค์5:53:32 กองการเจ้าหน้าที่ คธาวุฒิ ทิพจร1:26:57 กองคลัง ชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน7:52:01 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ สรัญญา อาษาไชย7:02:54 กองวิเทศสัมพันธ์ อาจารีย์ สว่างศรี0:59:36 กองสวัสดิการ พนมเทียน ทนคำดี1:04:30

7 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงานบุคลากรเวลาที่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คล๊อก ประถมทรัพย์9:11:32 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์0:34:49 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ธัญลักษณ์ สินเปียง2:59:04 สำนักงานตรวจสอบภายใน อรอนงค์ คำยอง5:44:26

8 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าเรียนสูงสุด 10 อันดับ อันดับชื่อหน่วยงาน เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1นายคล๊อก ประถมทรัพย์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ9:11:32 2นายสุเทพ นันทะชมภูกองกิจการนักศึกษา9:11:23 3นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตันกองคลัง7:52:01 4นายอาจันทร์ อยู่นานกองกลาง7:21:54 5น.ส.ศิริขวัญ อินจินดากองคลัง7:11:29 6นางสรัญญา อาษาไชยกองแนะแนวฯ7:02:54 7นายบรรพต โตสิตารัตน์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ6:08:40 8น.ส.วิลาสินี ศิริกองคลัง5:56:51 9นางวิไลพร นามวงค์กองแผนงาน5:53:32 10น.ส.บายศรี สุขจิตต์กองคลัง5:50:43

9 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเรียนภาษาอังกฤษยามเช้า อันดับชื่อ เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1นายคล๊อก ประถมทรัพย์9:11:32 2นายบรรพต โตสิตารัตน์6:08:40 3น.ส.อภิญญา ปัญญาสิทธิ์3:04:35 4น.ส.ลัดดาพร ละออง2:53:14 5นายนิรุต ทองสุก1:02:33 6นางศรีกุล นันทะชมภู0:47:46 7นายสมชาย อารยพิทยา0:46:08 8นายพันธมิตร ใจรินทร์0:36:44 9นายอาทิตย์ แก้วถาวร0:12:49 10น.ส.อทิตยา คำภิระ0:08:18

10 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปการเข้าเรียนของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google