งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง 5025 กองกิจการนักศึกษา 601941 กองแผนงาน 17125 กองการเจ้าหน้าที่ 25619 กองคลัง 462620 กองแนะแนว สหกิจศึกษา และศิษย์เก่าสัมพันธ์ 20812 กองวิเทศสัมพันธ์ 716 กองสวัสดิการ 39534

2 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ 570 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 361917 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 18414 สำนักงานคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษา 624 สำนักงานตรวจสอบภายใน 752

3 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน บุคลากรทั้งหมด388 คน บุคลากรที่ไม่เข้าเรียน256 คน บุคลากรที่เข้าเรียน132 คน

4 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) แสดงบุคลากรทั้งหมดและบุคลากรที่เข้าเรียนแยกตามหน่วยงาน

5 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) แสดงร้อยละการเข้าเรียนของแต่ละหน่วยงาน จำนวน 13 หน่วยงาน ดังนี้

6 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรแต่ละหน่วยงานที่เข้าเรียนมากที่สุด จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากรเวลาที่เข้าเรียน กองกลาง อาจันทร์ อยู่นาน7:21:54 กองกิจการนักศึกษา สุเทพ นันทะชมภู9:11:23 กองแผนงาน วิไลพร นามวงค์5:53:32 กองการเจ้าหน้าที่ คธาวุฒิ ทิพจร1:26:57 กองคลัง ชุลีพันธ์ วงศ์คำตัน7:52:01 กองแนะแนว สหกิจศึกษาและ ศิษย์เก่าสัมพันธ์ สรัญญา อาษาไชย7:02:54 กองวิเทศสัมพันธ์ อาจารีย์ สว่างศรี0:59:36 กองสวัสดิการ พนมเทียน ทนคำดี1:04:30

7 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน * ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2555 หน่วยงานบุคลากรเวลาที่เข้าเรียน กองอาคารและสถานที่ -- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ คล๊อก ประถมทรัพย์9:11:32 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ณัฐพงษ์ ตุ้ยเต็มวงค์0:34:49 สำนักงานคุณภาพและมาตรฐาน การศึกษา ธัญลักษณ์ สินเปียง2:59:04 สำนักงานตรวจสอบภายใน อรอนงค์ คำยอง5:44:26

8 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปบุคลากรสำนักงานอธิการบดี เข้าเรียนสูงสุด 10 อันดับ อันดับชื่อหน่วยงาน เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1นายคล๊อก ประถมทรัพย์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ9:11:32 2นายสุเทพ นันทะชมภูกองกิจการนักศึกษา9:11:23 3นางชุลีพันธ์ วงศ์คำตันกองคลัง7:52:01 4นายอาจันทร์ อยู่นานกองกลาง7:21:54 5น.ส.ศิริขวัญ อินจินดากองคลัง7:11:29 6นางสรัญญา อาษาไชยกองแนะแนวฯ7:02:54 7นายบรรพต โตสิตารัตน์ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ6:08:40 8น.ส.วิลาสินี ศิริกองคลัง5:56:51 9นางวิไลพร นามวงค์กองแผนงาน5:53:32 10น.ส.บายศรี สุขจิตต์กองคลัง5:50:43

9 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปบุคลากรของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าเรียนภาษาอังกฤษยามเช้า อันดับชื่อ เวลาในการเข้าเรียน (ชั่วโมง:นาที:วินาที) 1นายคล๊อก ประถมทรัพย์9:11:32 2นายบรรพต โตสิตารัตน์6:08:40 3น.ส.อภิญญา ปัญญาสิทธิ์3:04:35 4น.ส.ลัดดาพร ละออง2:53:14 5นายนิรุต ทองสุก1:02:33 6นางศรีกุล นันทะชมภู0:47:46 7นายสมชาย อารยพิทยา0:46:08 8นายพันธมิตร ใจรินทร์0:36:44 9นายอาทิตย์ แก้วถาวร0:12:49 10น.ส.อทิตยา คำภิระ0:08:18

10 สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) สรุปการเข้าเรียนของบุคลากรศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ


ดาวน์โหลด ppt สรุปการใช้งาน LMS (ภาษาอังกฤษยามเช้า) บุคลากรสำนักงานอธิการบดี จำนวน 13 หน่วยงาน หน่วยงานบุคลากร ทั้งหมด บุคลากรที่ เข้าเรียน บุคลากรที่ ไม่เข้าเรียน กองกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google