งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางใน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางใน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางใน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อน อุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วย สายบาตร วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘. ๐๐ - ๑๖. ๐๐ น.

2 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร วันจันทร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘. ๐๐ - ๑๖. ๐๐ น. ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ๐๘. ๐๐ - ๐๘. ๓๐ ลงทะเบียน และรับเอกสาร ๐๘. ๓๐ - ๐๙. ๐๐ พิธีเปิด กล่าวรายงาน โดย นายจิระ ครองบุญ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากร น้ำภาค ๔ กล่าวเปิดประชุม โดย นายธนวัฒน์ พลอยโสภณ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ขอนแก่น ๐๙. ๐๐ - ๐๙. ๓๐ ผลการศึกษาการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดย ดร. สงวน ปัทมธรรมกุล ผู้จัดการโครงการ

3 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร ๐๙. ๓๐ – ๐๙. ๔๕ รับประทานอาหารว่าง ๐๙. ๔๕ - ๑๐. ๓๐ แนะนำการศึกษาความเหมาะสมโครงการ แนวคิดในการ พัฒนาและ แนวทางเลือกต่างๆของพื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย ( พื้นที่ ๘ ) และพื้นที่ห้วยสายบาตร ( พื้นที่ ๑๑ ) โดย นายสิรภพ สุวรรณเกสร์ ๑๐. ๓๐ – ๑๒. ๐๐ แนวทางการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA, HIA) โดย นายปรีดา ทองสุขงาม แนวทางการศึกษาวิเคราะห์ผลกระทบด้านสังคม (SIA) โดย นายเชิง ผิวประกายเพชร ๑๒. ๐๐ – ๑๓. ๐๐ พักรับประทานอาหารกลางวัน

4 กำหนดการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) พื้นที่ท้ายเขื่อนอุบลรัตน์ฝั่งซ้าย และพื้นที่ห้วยสายบาตร ๑๓. ๐๐ - ๑๕. ๐๐ อภิปรายแสดงความคิดเห็น และร่วมกำหนด ขอบเขต การศึกษา และแนวทางการพัฒนา โครงการ ๑๕. ๐๐ - ๑๖. ๐๐ สรุปความคิดเห็นและปิดการประชุม

5 การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางใน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พื้นที่ ๘ ท้ายเขื่อน อุบลรัตน์ ฝั่งซ้าย และพื้นที่ ๑๑ ห้วย สายบาตร วันจันทร์ ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เวลา ๐๘. ๐๐ - ๑๖. ๐๐ น.


ดาวน์โหลด ppt การประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ ๑ ( ปฐมนิเทศโครงการ ) เพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางใน การ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ณ ห้องศรีจันทร์ บอลลูม ชั้น ๔ โรงแรมเจริญธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google