งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1
ทิพย์ไพลิน สิทธานต์ ธีรนนท์ วิภาวิน ณัฏฐ์นรี ธนวัต กร ไชยพิพัฒน์ วรัญญา ปิยะพัทธ์

2 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1
ศรัณยู จาตุรงค์ กนกอร

3 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 2
ธนพล(จรร) บัณฑิตา พร้อมพันธ์ รัตน์ระพี ช่อทิพย์ อริย์ธัช ธนัท ปานตา ธรรมนิตย์ วัณย์ศิริ

4 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 2
สิริธิดา ธนาทร นรเศรษฐ์

5 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 3
พาเยีย ชนกนันท์ ณัฐพงษ์ รสกร ปวริศร์ กมลชนก เพียงรวี บุญธิดา ปภัสรา วรสุดา

6 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 3
ปาจรีย์ (ปัจ) อาทิตย์ ณัฐวุฒิ

7 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 4
ณัฐวดี วรัญญู ศศิธร ศรัณยา ภาณุมาศ ศิวรีย์ ชนกานต์ ปวีณา ศิวัชญา ธนพล(ต่อ)

8 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 4
สรรพสิทธิ์ มัณธนี เนติลักษณ์ โสรัจจ์

9 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 5
เรืองโรจน์ กณิกนันต์ ชัชชฎา สุทธาศิณี ไตรรัตน์ ธนวัฒน์ จิรนนท์ นิลุบล ปฏิเวช ปาจรีย์

10 นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 5
เจนตา เจนวิทย์ รดาพร อภิวัฒน์


ดาวน์โหลด ppt นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 กอง 1/2554 กลุ่มที่ 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google