งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์    ทีม ละมุน ภัณฑ์ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์    ทีม ละมุน ภัณฑ์ "— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์    ทีม ละมุน ภัณฑ์ 

2 คณะทำงานประกอบด้วย คุณเอื้อ นายศต ธรรม บุญทาศรี คุณ อำนวย น. ส. จิรา พร จิต ปรีชาญ คุณลิขิต น. ส. ธาร ทิพย์ สุภามณี คุณกิจ นายธีร ศักดิ์ นรรัตน์ คุณกิจ น. ส. สาวิตตรี เทพคำใต้ คุณกิจ นายวุฒิ ศักดิ์ บัวบาน คุณกิจ น. ส. สุภา วัลย์ สุขหล้า คุณกิจ น. ส. สวพร รณ ประดิษฐ ชัย

3 Key Terms - Knowledge “ การพัฒนาโปรแกรม ฐานข้อมูล “ การพัฒนาโปรแกรม ฐานข้อมูล ” เป้าหมายการจัดการ ความรู้

4 การเก็บขุมความรู้จากเรื่องเล่าเร้าพลัง + แก่น ความรู้ ( ปัจจัยและองค์ประกอบ ) 1. ได้รับคำแนะนำจากเพื่อนและอาจารย์ 2. ศึกษาข้อมูลตามต้องการของ ฐานข้อมูล 3. เลือกเครื่องมือที่เหมาะสมสำหรับ การพัฒนาโปรแกรม 4. อาศัยพื้นฐานและประสบการณ์ใน การพัฒนาโปรแกรม

5 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ แก่นความรู้ ( ปัจจัย / องค์ประกอบ ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 1. ได้รับคำแนะนำ จากเพื่อนและ อาจารย์ ไม่ได้รับ คำแนะนำ จากเพื่อน และ อาจารย์ เริ่มที่จะ กล้าถาม ปรึกษา เพื่อน เล็กน้อย ได้รับ คำแนะนำจาก เพื่อนและ อาจารย์ ได้รับ คำแนะนำ จากเพื่อน และอาจารย์ พอสมควร ได้รับคำแนะนำ จากเพื่อนและ อาจารย์อย่าง เต็มที่จนบรรลุ เป้าหมาย 2. ศึกษาข้อมูลตาม ต้องการของ ฐานข้อมูล ไม่มี การศึกษา ข้อมูล เริ่มสังเกต สิ่งที่อยู่ รอบตัวที่ เกี่ยวข้อง กับข้อมูลที่ ศึกษา เริ่มศึกษาถึง ข้อมูลที่จะทำ ศึกษาข้อมูล อย่างจริงจัง ได้รับข้อมูล และความ ต้องการอย่าง ถ่องแท้

6 การสร้างเกณฑ์ชี้วัดความสำเร็จ 3. เลือกเครื่องมือที่ เหมาะสมสำหรับการ พัฒนาโปรแกรม ไม่มีความรู้ เกี่ยวกับ ข้อมูลที่ เหมาะสม เริ่มศึกษาถึง ข้อมูลที่ใช้ ในการ พัฒนา โปรแกรม วิเคราะห์ เครื่องมือที่ จะนำมาใช้ ในการ พัฒนา โปรแกรม ทดลองใช้ เครื่องมือใน การพัฒนา โปรแกรม ได้เครื่องมือที่ เหมาะสมใน การพัฒนา โปรแกรม 4. อาศัยพื้นฐานและ ประสบการณ์ในการ พัฒนาโปรแกรม ไม่ได้นำ พื้นฐานและ ประสบการ ณ์มาใช้เลย เริ่มใช้ ประสบการ ณ์และ พื้นฐานมา ใช้เป็น บางครั้ง ใช้ ประสบการ ณ์เดิมและ พื้นฐานที่มี อยู่ในการ พัฒนา โปรแกรม เริ่มนำพื้นฐาน และ ประสบการณ์ มาปรับใช้กับ การพัฒนา โปรแกรม เอา ประสบการณ์ พื้นฐานมาใช้ ในการพัฒนา โปรแกรมได้ เป็นอย่างดี แก่นความรู้ ( ปัจจัย / องค์ประกอบ ) ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5

7 ปัจจัย ความสำเร็จ ปัจจุบัน (C) เป้าหมาย (T) 1 ( เริ่มต้น ) 2 ( พอใช้ ) 3 ( ดี ) 4 ( ดีมาก ) 5 ( ดีเยี่ยม ) 1 ( เริ่มต้น ) 2 ( พอใช้ ) 3 ( ดี ) 4 ( ดี มาก ) 5 ( ดีเยี่ยม ) 1. ได้รับ คำแนะนำจาก เพื่อนและ อาจารย์ X x 2. ศึกษาข้อมูล ตามต้องการ ของฐานข้อมูล xx การประเมินตนเอง ( ภาพรวม )

8 3. เลือก เครื่องมือที่ เหมาะสม สำหรับการ พัฒนา โปรแกรม xx 4. อาศัย พื้นฐานและ ประสบการณ์ใน การพัฒนา โปรแกรม X x ปัจจัย ความสำเร็จ ปัจจุบัน (C) เป้าหมาย (T) 1 ( เริ่มต้น ) 2 ( พอใ ช้ ) 3 ( ดี ) 4 ( ดีมาก ) 5 ( ดี เยี่ยม ) 1 ( เริ่มต้น ) 2 ( พอใ ช้ ) 3 ( ดี ) 4 ( ดี มาก ) 5 ( ดี เยี่ยม )

9 ปัจจัยความสำเร็จเป้าหมายโครงการกิจกรรมตัวชี้วัด 1. ได้รับคำแนะนำจาก เพื่อนและอาจารย์ ได้รับคำแนะนำจาก เพื่อนและอาจารย์ เชื่อมความสัมพันธ์ ระหว่างอาจารย์และ นักศึกษา ได้รับความรู้จาก เพื่อนและ อาจารย์ 2. ศึกษาข้อมูลตาม ต้องการของ ฐานข้อมูล ได้รับข้อมูลและความ ต้องการอย่างถ่องแท้ อบรมการออกแบบ ฐานข้อมูลให้ตรงกับ ความต้องการของผู้ใช้ ได้รับข้อมูลและ ความต้องการ ของฐานข้อมูล ในการพัฒนา โปรแกรม แผนการจัดการความรู้สู่ ความสำเร็จ

10 ปัจจัยความสำเร็จเป้าหมายโครงการกิจกรรมตัวชี้วัด 3. เลือกเครื่องมือที่ เหมาะสมสำหรับการ พัฒนาโปรแกรม ได้เครื่องมือที่ เหมาะสมในการ พัฒนาโปรแกรม อบรมการเลือกใช้เครื่องมือใน การพัฒนา ทราบถึงเครื่องมือที่ เหมาะสมกับการ พัฒนาโปรแกรใ 4. อาศัยพื้นฐานและ ประสบการณ์ในการ พัฒนาโปรแกรม เอาประสบการณ์ พื้นฐานมาใช้ในการ พัฒนาโปรแกรมได้ เป็นอย่างดี กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ พื้นฐานระหว่างบุคคล งานสำเร็จลุล่วง ตามวัตถุประสงค์ แผนการ จัดการ ความรู้สู่ ความสำเร็จ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์    ทีม ละมุน ภัณฑ์ 

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google