งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม KM สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม KM สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม KM สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางดวงใจ บุตรขำ ประธาน 2. นางนุชนาฎ จันทรา เลขานุการ
1. นางดวงใจ บุตรขำ ประธาน 2. นางนุชนาฎ จันทรา เลขานุการ 3. นางสาวสมจิตร์ แก้วประพาย เลขานุการ 4. นางพิศมัย กระแสสัตย์ 5. นางสาววนาพร ฤกษ์จำรัส 6. นางสิริเพ็ญ คตน่วม 7. นางเพลินพิศ แก่นจันดา

3 สมาชิกในกลุ่ม (ต่อ) 8. นางสาวรุ่งรวิน แก่นทอง 9. นางฐิตาภรณ์ ศรีจันทร์หล้า 10.นางสาววาสนา แก้วเกื้อกูล 11. นางวัลวิกาล์ ไพศาลศรี 12. นางวสา พลายศิริ 13. นางสาวศิริพร เจริญศรีวิริยะกุล 14. นายอนุพงษ์ จงจิรวัฒน์

4 หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ผู้ใช้บริการเกิด ความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
อนุพงษ์ : ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ฐิตาภรณ์ : ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ศิริพร : มีข้อมูลรองรับไว้สำหรับผู้บริการ เช่น แบบฟอร์ม/ คำแนะนำเพิ่มเติม เพลินพิศ : ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ทำ ดวงใจ : ทำงานให้เต็มศักยภาพของตนเองเพื่อบริการ สิริเพ็ญ : ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียนโครงการ

5 พิศมัย : ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่เหมาะสม
วนาพร: มีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน วาสนา: ละเอียดรอบคอบ วัลวิกาล์ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วสา : นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รุ่งรวิน : ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน หลีกเลี่ยงการปะทะ สมจิตร์ : ยิ้มแย้มแจ่มใส นุชนาฎ เคารพความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้รับบริการ

6 สรุปประเด็นจากรอบที่ 1
การทำงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ ต้อง ทำงานอย่างมีเป้าหมายและตรงตามเวลาที่กำหนดอย่างมี คุณภาพและประสิทธิภาพด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่เหมาะสม ยิ้มแย้มแจ่มใสและมี มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตอาสา มีข้อมูลและขั้นตอนที่ถูกต้อง ไว้รองรับสำหรับผู้ใช้บริการ

7 สรุปประเด็น ความสำคัญของหัวข้อ
การทำงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อผู้รับบริการ การทำงานที่ถูกต้อง เวลารวดเร็ว ข้อมูล วาจา มนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีขั้นตอนที่ชัดเจน

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม KM สายสนับสนุน คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google