งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่ม KM สาย สนับสนุน กลุ่ม KM สาย สนับสนุน คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่ม KM สาย สนับสนุน กลุ่ม KM สาย สนับสนุน คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่ม KM สาย สนับสนุน กลุ่ม KM สาย สนับสนุน คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์ หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์

2 สมาชิกในกลุ่ม 1. นางดวงใจบุตรขำประธาน 2. นางนุชนาฎจันทรา เลขานุการ 3. นางสาวสมจิตร์แก้วประพาย เลขานุการ 4. นางพิศมัยกระแสสัตย์ 5. นางสาววนาพรฤกษ์จำรัส 6. นางสิริเพ็ญคตน่วม 7. นางเพลินพิศแก่นจันดา

3 สมาชิกในกลุ่ม ( ต่อ ) 8. นางสาวรุ่งรวินแก่นทอง 9. นางฐิตาภรณ์ศรีจันทร์หล้า 10. นางสาววาสนาแก้วเกื้อกูล 11. นางวัลวิกาล์ไพศาลศรี 12. นางวสาพลายศิริ 13. นางสาวศิริพรเจริญศรีวิริยะกุล 14. นายอนุพงษ์จงจิรวัฒน์

4 หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงาน ให้ผู้ใช้บริการเกิด ความพึงพอใจ คณะ เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ อนุพงษ์ : ทำงานให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย และเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ฐิตาภรณ์ : ให้บริการด้วยความรวดเร็วถูกต้อง ศิริพร : มีข้อมูลรองรับไว้สำหรับผู้บริการ เช่น แบบฟอร์ม / คำแนะนำเพิ่มเติม เพลินพิศ : ตรวจสอบความถูกต้องของงานที่ ทำ ดวงใจ : ทำงานให้เต็มศักยภาพของตนเอง เพื่อบริการ สิริเพ็ญ : ตรวจสอบความถูกต้องในการเขียน โครงการ

5 พิศมัย : ให้บริการด้วยกิริยาวาจาที่ เหมาะสม วนาพร : มีขั้นตอนในการให้บริการที่ชัดเจน วาสนา : ละเอียดรอบคอบ วัลวิกาล์ : มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี วสา : นำเสนอข้อมูลที่ถูกต้องและรวดเร็ว รุ่งรวิน : ให้คำปรึกษาที่ถูกต้องและชัดเจน หลีกเลี่ยงการปะทะ สมจิตร์ : ยิ้มแย้มแจ่มใส นุชนาฎ เคารพความคิดเห็นของเพื่อน ร่วมงานและผู้รับบริการ

6 สรุปประเด็นจากรอบที่ 1 การทำงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจ ต่อผู้รับบริการ ต้องทำงานอย่างมี เป้าหมายและตรงตามเวลาที่กำหนด อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพด้วย ความรวดเร็ว ถูกต้อง ให้บริการด้วย กิริยาวาจาที่เหมาะสม ยิ้มแย้ม แจ่มใสและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิต อาสา มีข้อมูลและขั้นตอนที่ถูกต้อง ไว้รองรับสำหรับผู้ใช้บริการ

7 สรุปประเด็น ความสำคัญของ หัวข้อ การทำงานที่ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อ ผู้รับบริการ การทำงานที่ถูกต้อง เวลารวดเร็ว ข้อมูล วาจา มนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีขั้นตอนที่ชัดเจน

8 Thank You


ดาวน์โหลด ppt กลุ่ม KM สาย สนับสนุน กลุ่ม KM สาย สนับสนุน คณะเทคโนโลยีค หกรรมศาสตร์ หัวข้อเรื่อง เทคนิคในการทำงานให้ ผู้ใช้บริการเกิดความพึงพอใจ คณะเทคโนโลยีคหกรรม ศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google