งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัย และ Call Center มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัย และ Call Center มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัย และ Call Center มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ผู้จัด : แผนกบริการอาคารสถานที่รังสิต อ. บุญชอบ พรรณนิกร อ. เบญจวรรณ แซ่เตียว อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ประวงศ์ มณีเลิศ รัตนา อ. ไพบูลย์ นา สำราญ อ. ศักย์ศรณ์ วิเชียรเกษม อ. มาลิสา บุญ เสน อ. สุนัน คง ธงชัย อ. ธิดาใจ จันทนามศรี คุณสุขวัฒ สุข การ อ. อาทิตย์ ทองนันชัย

2 เรื่อง : สัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนและติดตามผล การถ่ายทอดแผน การจัดการความรู้ระดับสถาบันสู่คณะวิชา และหน่วยงานตามตัวบ่งชี้ที่ 7.3 แผนการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันการ เรียนรู้ วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 14-204 อาคาร 14 วิทยาเขตรังสิต ผู้จัด : สถาบันที่ปรึกษาด้านการจัดการความรู้และ นวัตกรรม บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ศิวารินทร์ จินตนา

3 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : โครงการอบรมหลักสูตรสร้างสรรค์อีเมล สวยด้วยกราฟฟิค วันที่ : 14 – 17 และ 21 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้อง 14-406 ผู้จัด : ศูนย์คอมพิวเตอร์ อ. สุนัน คง ธงชัย คุณศศิประภา ฉิมพงษ์ อ. ศุภโชค พิริยะสกุล อ. ศิวารินทร์ จินตนา อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร อ. ผอบ พลเมือง

4 บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : โครงการอบรมด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาแก่บุคลากรที่มี ประสบการณ์การทำงาน 0 - 5 ปี วันที่ : 25 กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ ห้องสัมมนา 3 ผู้จัด : สำนักประกันคุณภาพการศึกษา อ. สุนัน คง ธงชัย คุณศศิประภา ฉิมพงษ์ คุณณัฏฐา เรืองรอง อ. จันทิมา คุ้มปลี อ. สิรินทิพย์ สิทธิศักดิ์ อ. กัลยารัตน์ บุญเนตร

5 เรื่อง : โครงการพัฒนา ทักษะภาษาอังกฤษ แก่บุคลากร รุ่นที่ 2 วันที่ : ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2554 สถานที่ : ณ วิทยาเขตกล้วย น้ำไท / รังสิต ผู้จัด : ฝ่ายอาคาร สถานที่ กลุ่มที่ 1 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554 1. คุณกองทอง แสนคำ 2. คุณ นพเก้า สังวร 3. คุณมณีรัตน์ ยอดแก้ว 4. คุณ วนิดา เอกวงศ์ 5. คุณสุวรรณี จันทร์ 6. สาย พิณ วงศ์บุญมา 7. คุณประเทือง ดีประเสริฐ 8. คุณจิ ราภรณ์ เมืองโคตร 9. คุณวันดี แดงมาก 10. คุณรุ้งทิพย์ บุญ เกิด 11. คุณดาว ปรากริม 12. คุณมงคล เพ็ชรจีน 13. คุณปภาวี เกิดไทย 14. คุณ สันติกร ยอดแก้ว 15. คุณหลาว มณี วงษ์งาม 16. คุณชัยยุทธ สาย ทอง กลุ่มที่ 2 วันที่ 2,9 กุมภาพันธ์ 2554 1. คุณสาคร พิมพ์สาลี 2. คุณวินัย โพธิ์ น้อย 3. คุณวิไล มงคลสวัสดิ์ 4. คุณมะลิวรรณ์ คนไว 5. คุณทองดี สลุงใหญ่ 6. คุณสุกัญญา นุชนาถ 7. คุณวิไลวรรณ ประสานทอง 8. คุณดวงสมร แย้มสวัสดิ์ 9. คุณวันเพ็ญ สันติ ทานันท์ 10. คุณลำพูน หอมสมบัต กลุ่มที่ 3 วันที่ 3,10 กุมภาพันธ์ 2554 1. คุณสมหมาย นิลวงษ์ 2. คุณชลิตา พุ่มพวง 3. คุณบุศบา ชิ นาวงศ์ 4. คุณมาลี รุ่ง เจริญ 5. คุณนงลักษณ์ พุ่มพวง 6. คุณไกรสมร มูลทา 7. คุณกำไลทอง สร้อยจิตร 8. คุณทนงศักดิ์ แก่อินทร์ 9. คุณดวงสุดา ชาลือ 10. คุณฉลอง เขียวแก้ว 11. คุณวิไล กัน หารา 12. คุณรัตติยา ภาระอุตสา 13. คุณตาบู้ ทิพย์ สันเทียะ 14. คุณหนูเพียร ทองสา กลุ่มที่ 4 วันที่ 12,19,26 กุมภาพันธ์ 2554 1. คุณบุญศรี ทรัพย์ผ้าพับ 2. คุณสุธารัตน์ คงไทย 3. คุณชนาพร ฉายอรุณ 4. คุณสมพร ภู่ เงิน 5. คุณจันทร์ฉาย พลอาจ 6. คุณผ่องศรี ทองหล่อ 7. คุณไพโรจน์ ผลเกตุ 8. คุณชูศรี เฉลิมพันธ์ 9. คุณทองเลื่อน สิงห์สำราญ 10. คุณวิมล ฟัก เกาะ. บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554


ดาวน์โหลด ppt บุคลากรฝ่ายอาคารสถานที่ได้รับการพัฒนาความรู้ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2554 เรื่อง : การศึกษาดูงานศูนย์อำนวยการความ ปลอดภัย และ Call Center มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google