งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความเป็นมา พ. ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล “ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ. ศ. 2526.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความเป็นมา พ. ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล “ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ. ศ. 2526."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ความเป็นมา พ. ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล “ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ. ศ. 2526 ตั้งมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินกิจกรรม “ รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ” เป็นการถาวร รางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น

3 วัตถุประสงค์ - เพื่อเชิดชูเกียรตินักวิทยาศาสตร์สัญชาติไทยที่มี ผลงานดีเด่น - เพื่อเป็นตัวอย่างแก่นักวิทยาศาสตร์และเยาวชนให้ เจริญรอยตาม เกณฑ์การตัดสิน - เป็นผลงานด้านวิทยาศาสตร์พื้นฐาน - เป็นผลงานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีคุณลักษณะของความคิดริเริ่ม ผลิตความรู้ใหม่ - ผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล - มีบุคลิกการวางตัวที่เหมาะสมและเป็นที่น่านิยม รางวัลนักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น

4 ปี พ. ศ. ชื่อสาขาวิช า 252 5 ศาสตราจารย์ ดร. วิรุฬห์ สาย คณิต ฟิสิกส์ 252 6 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเวศ วะสี พันธุ ศาสตร์ 252 7 ศาสตราจารย์ ดร. ม. ร. ว. พุฒิ พงศ์ วรวุฒิศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ยุทธวงศ์ ชีววิทยา ชีวเคมี 252 8 รองศาสตราจารย์ ดร. สกล พันธุ์ยิ้ม ชีวเคมี 252 9 รองศาสตราจารย์ ดร. ยอด หทัย เทพธรานนท์ สาขาเคมี 253 0 ศาสตราจารย์ ดร. สุทัศน์ ยกส้าน ฟิสิกส์ ทฤษฎี 253 1 ศาสตราจารย์ ดร. สถิตย์ สิริ สิงห จุล ชีววิทยา

5 ปี พ. ศ. ชื่อสาขาวิชา 253 2 ศาสตราจารย์ ดร. ถาวร วัชราภัย พฤกษศาสตร์ 253 3 รองศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง ศาสตราจารย์ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ สัตววิทยา ชีววิทยา ( พันธุ ศาสตร์ ) 253 4 ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ สาขาวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ 253 5 ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน สาขา เทคโนโลยีชีวภา พ 253 6 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ณัฐ ภมรประวัติ สาขา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 253 7 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิศิษฏ์ สิตปรีชา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ อารี วัลยะเสวี สาขา วิทยาศาสตร์ การแพทย์

6 ปี พ. ศ. ชื่อสาขาวิชา 253 8 ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ โศภน เซลล์ชีววิทยา 253 9 ศาสตราจารย์ ดร. วัลลภ สุร กำพลธร ฟิสิกส์เชิง คณิตศาสตร์ 254 0 รองศาสตราจารย์ ดร. ประพนธ์ วิไลรัตน์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยง ภู่วรวรรณ ชีวเคมี วิทยาการ ระบาด 254 1 รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาต สุขสำราญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกรณ์ มงคลสุข เคมีอินทรีย์ เทคโนโลยีชีว ภาพ 254 2 ศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ ชัยคำภา วิทยา ภูมิคุ้มกัน 254 3 ศาสตราจารย์ ดร. จงรักษ์ ผลประเสริฐ ศาสตราจารย์ ดร. สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ วิศวกรรม สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี พลังงาน

7 ปี พ. ศ. ชื่อสาขาวิชา 254 4 รองศาสตราจารย์ ดร. เกตุ กรุดพันธ์ เคมีวิเคราะห์ 254 5 ศาสตราจารย์ ดร. ม. ร. ว. ชิษณุสรร สวัสดิวัตน ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุทัศน์ ฟู่เจริญ ชีวเคมี วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 254 6 รองศาสตราจารย์ ดร. จำรัส ลิ้มตระกูล รองศาสตราจารย์ ดร. สุพจน์ หารหนองบัว เคมี 254 7 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธี ระวัฒน์ เหมะจุฑา วิทยาศาสตร์ การแพทย์ 254 8 ศาสตราจารย์ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญ ส่ง องค์พิพัฒนกุล วิทยาศาสตร์ การแพทย์

8

9 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ณัฐ ภมรประวัติ นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ. ศ. 2536 ศาสตราจารย์เกียรติคุณ อารี วัลยะเสวี นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ปี พ. ศ. 2537

10 ศาสตราจารย์ สดศรี ไทยทอง ศาสตราจารย์รัชตะ รัช ตะนาวิน ศาสตราจารย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล นักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ปี พ. ศ. 2548

11

12


ดาวน์โหลด ppt ความเป็นมา พ. ศ. 2525 สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ ไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ริเริ่มให้มีการมอบรางวัล “ นักวิทยาศาสตร์ ดีเด่น ” ขึ้นเป็นครั้งแรก พ. ศ. 2526.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google