งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

D ATABASE & I NFORMATIONS S YSTEM Piyanoot Jeangjamjit 2012-06-05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "D ATABASE & I NFORMATIONS S YSTEM Piyanoot Jeangjamjit 2012-06-05."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 D ATABASE & I NFORMATIONS S YSTEM Piyanoot Jeangjamjit 2012-06-05

2 งานปัจจุบัน

3 Internet account • ใช้ระบบจัดการผ่านเว็ปไซต์ – http://172.20.0.48:8080/ad_rmutt/ http://172.20.0.48:8080/ad_rmutt/ • จำกัดสิทธิกลุ่มผู้ดูแลระบบ – Remote Desktop 9 คน – Wifi Admin 18 คน

4 Remote Desktop • สุเมธ ชวนชอบ • ณัฐกิตติ์ คงธนสิทธิกุล • อาภรณ์ เวียงสงค์ • อรรณพ พุ่มพวง • ธนากร คำทอง • ปิยนุช เจียงแจ่มจิต • อนุรักษ์ พรหมบุบผา • ฤทธิชัย บ่อศีล • มัทธนา ก้อนสันทัด

5 WIFI Admin • เยาวลักษณ์ แสง สว่าง • จตุพร ปานจ้อย • จันทิมา เจริญผล • จิราภรณ์ ศิริโชติ บัณฑิต • ญาณิภา จันทร์บำรุง • ทนงศักดิ์ ปรีเปรม • ธัญลักษณ์ แซ่โง้ว • ปลื้มจิต โสระเวช • พัชรา คงเหมาะ • รัชนี แสงแก้ว • วรรณ์วิสาข์ โพธิ์มณี • วิไลวรรณ สิงหวิบูลย์ • สาริณี จ่างเจริญ • สาลิตา ศรีแสงอ่อน • สาวิตรี ท้วมลี้ • สุภาพร สุนทรเพราะ • สุภาวดี กะมุกดา • อารี ยอดรัก

6 แบบสอบถามภาวะการมีงานทำ ของบัณฑิต • ข้อมูลผู้จบการศึกษา ปีการศึกษา 2554 • สวท. แจ้งว่าข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ น่าจะ ส่งข้อมูลให้ได้ประมาณช่วงเดือน กรกฎาคม

7 สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา • นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ทุก หลักสูตร • เข้าศึกษาในปีการศึกษา 2555 เป็นต้นไป • หลักสูตร 2-3 ปี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 13 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 60 ชั่วโมง • หลักสูตร 4-5 ปี เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 18 กิจกรรม จำนวนชั่วโมงไม่น้อยกว่า 100 ชั่วโมง • ต้องเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมอย่างน้อย 1 ชมรม

8 สมุดบันทึกกิจกรรมนักศึกษา • ประวัตินักศึกษา • ประวัติการเข้าร่วมกิจกรรม

9 ระบบจัดการครุภัณฑ์ • ข้อมูลครุภัณฑ์ • การตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำปี • การย้าย-ยืมครุภัณฑ์ • การซ่อมครุภัณฑ์

10 ขอสติกเกอร์รถยนต์ • เริ่มเปิดให้ขอตั้งแต่วันที่ 5 มิถุนายน 2555 • แบ่งเป็น 5 ประเภท – สีเหลืองทอง (รถยนต์ราชการ มทร.ธัญบุรี) – สีชมพู (ที่ปรึกษา, อธิการบดี, ผู้ทรงคุณวุฒิ) – สีเขียว (อาจารย์และเจ้าหน้าที่) – สีน้ำเงิน (นักศึกษา) – สีขาว (บุคคลภายนอก)


ดาวน์โหลด ppt D ATABASE & I NFORMATIONS S YSTEM Piyanoot Jeangjamjit 2012-06-05.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google