งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า จากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า จากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า จากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยี สุราษฎร์ธานี นางสาวสิรินทรา มาลารัตน์

2 Company Name www.themegallery.com ปัญหาในการวิจัย ประเทศไทยมีการพัฒนาระบบเศรษฐกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่อง พฤติกรรมการ บริโภคของคนไทยเปลี่ยนแปลงจาก สังคมแบบดั้งเดิมไปสู่สังคมเมือง พฤติกรรมในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค เปลี่ยนไปโดยต้องการความสะดวกและรวดเร็ว มากขึ้น ภาคใต้ เป็นภูมิภาคหนึ่งของประเทศไทย นับเป็นแหล่งประกอบธุรกิจการค้าและ บริการที่สำคัญ ของประเทศไทย

3 Company Name www.themegallery.com วัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภคที่มีผลต่อ การเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในเขตภาคใต้ เพื่อศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในเขตภาคใต้ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ พฤติกรรมการซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขต ภาคใต้ เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผล ต่อการซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขตภาคใต้ เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะการ เลือกซื้อสินค้าจาก ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้

4 Company Name www.themegallery.com ตางรางแสดงค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้ โดยรวม

5 Company Name www.themegallery.com สรุปผลการวิจัย 1. ศึกษาข้อมูลด้านพฤติกรรม ผู้บริโภคที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่น อีเลฟเว่นของ ผู้บริโภคในเขตภาคใต้ - เหตุผลที่ใช้ซื้อ ได้แก่ เลือกซื้อสะดวก - ลักษณะการบริโภค กลับไปใช้หรือบริโภคที่บ้าน - ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 50-100 บาทต่อครั้ง - ช่วงเวลาที่ซื้อสินค้า 18.01-22.00 น. - กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด การสะสมแสตมป์แลกซื้อของ - ระยะเวลาที่ใช้ซื้อสินค้า น้อยกว่า 15 นาทีต่อครั้ง - ความถี่ในการใช้บริการเฉลี่ย 3-5 ครั้ง ต่อเดือน - สื่อที่ทำให้รู้จัก คือ ใกล้บ้าน / ใกล้ที่ทำงาน

6 Company Name www.themegallery.com สรุปผลการวิจัย 2. ผลการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี ผลต่อการเลือกซื้อสินค้า จากร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขต ภาคใต้ - อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านช่องทางการ จัดจำหน่าย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทาง กายภาพ ด้านผลิตภาพ - อยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้าน บุคลากร ด้านราคา และด้านกระบวนการ ตามลำดับ

7 Company Name www.themegallery.com 3. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล กับพฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของ ผู้บริโภคในเขตภาคใต้ - เพศ - อายุ - อาชีพ - ระดับการศึกษา - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประเภทของการซื้อสินค้า - สถานภาพสมรส - ภูมิลำเนา ด้านเหตุผลที่ใช้ซื้อ ปัจจัยส่วนบุคลพฤติกรรมการ เลือกซื้อ

8 Company Name www.themegallery.com ตางรางเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับปัจจัยส่วน ประสมทางการที่มีผลต่อการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภคในเขต ภาคใต้

9 Company Name www.themegallery.com 4. การเปรียบเทียบปัจจัยส่วนบุคคลกับ พฤติกรรมการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของ ผู้บริโภคในเขตภาคใต้ - เพศ - อายุ - สถานภาพสมรส - รายได้เฉลี่ยต่อเดือน - ภูมิลำเนา ด้านผลิตภัณฑ์ - อาชีพ ปัจจัยส่วนบุคลพฤติกรรมการ เลือกซื้อ - ระดับการศึกษาด้านช่องทางจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร

10 Company Name www.themegallery.com 4 ไม่ค่อยมีสินค้าแปลกใหม่ 3 ไม่สามารถต่อรองราคาได้ 2 ไม่มีสินค้าที่ต้องการ 1 ที่จอดรถไม่สะดวก 5. การศึกษาปัญหาข้อเสนอแนะพฤติกรรมและ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก ซื้อสินค้าจากร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ของผู้บริโภค ในเขตภาคใต้


ดาวน์โหลด ppt LOGO พฤติกรรมและปัจจัยส่วนผสมทาง การตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้า จากร้านสะดวกซื้อของผู้บริโภคใน เขตภาคใต้ กรณีศึกษาร้านเซเว่น อีเลฟเว่นในเขตภาคใต้ วิทยาลัยเทคโนโลยี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google