งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 บทนำว่าด้วยการ สื่อสารการตลาด. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยัง ผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 บทนำว่าด้วยการ สื่อสารการตลาด. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยัง ผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 บทนำว่าด้วยการ สื่อสารการตลาด

2 การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยัง ผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อชักจูงให้ ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมาโดยคาดหวัง ให้เป็นไปตามที่ผู้ส่งต้องการ การสื่อสารการตลาด (Marketing Communication) ก็คือ รูปแบบของการสื่อสารที่มีผู้ ส่งข่าวสารคือ ผู้ผลิตสินค้าหรือการบริการผู้จัด จำหน่ายสินค้า ฝ่ายโฆษณาของบริษัท บริษัทตัวแทน โฆษณา พนักงานขาย ฯลฯ ส่งข่าวสารในรูปของ สัญลักษณ์ ภาพ เสียง แสง การเคลื่อนไหว ตัวอักษร คำพูด เสียงเพลง ฯลฯ ผ่านช่องทางการสื่อสาร ประเภทต่าง ๆ หรือส่งตรงไปยังผู้รับข่าวสาร ซึ่งเป็น กลุ่มเป้าหมายของผู้ส่งข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์ให้ ผู้รับข่าวสารตอบสนองไปในทิศทางที่ต้องการ นิยามและบทบาทของการ สื่อสารการตลาด

3 AIDA ของ E.K.Strong A – Attention การสร้างความสนใจเนื้อหา ข่าวสารที่ผู้ผลิตส่งออกไป I – Interest การสร้างความสนใจใน ผลิตภัณฑ์ D – Desire การสร้างความต้องการใน ผลิตภัณฑ์ A – Action การสร้างพฤติกรรมการซื้อ ผลิตภัณฑ์

4 กระบวนการและองค์ประกอบของ การสื่อสารการตลาด 1. กระบวนการสื่อสาร (Communication Process) 2. พฤติกรรมผู้บริโภค 3. ช่องทางการสื่อสาร 4. ปัจจัยภายในองค์กร

5 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนกล ยุทธ์การสื่อสารการตลาด 1. ความสามารถในการบริหารงานเชิงกลยุทธ์ 2. ผลงานในอดีต 3. การสื่อสารขององค์กรธุรกิจ 4. ความน่าเชื่อถือของคณะผู้บริหาร ขั้นแรก ขั้นที่สอง ขั้นที่สาม

6 ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงในการวางแผนกล ยุทธ์การสื่อสารการตลาด 1. ฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท 2. บุคคลหรือองค์กรภายนอกบริษัท 3. การวิจัยทางการตลาด

7 การวิจัยทางการตลาด แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ตามวิธีที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ 3.1 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 3.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)

8 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาด 1. กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 2. กำหนดวัตถุประสงค์ในการสื่อสาร

9 กระบวนการตัดสินใจซื้อของ ผู้บริโภคประกอบด้วย ขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอน ได้แก่ 1. ขั้นตอนรับรู้สินค้า (Cognitive Stage) 2. ขั้นตอนพอใจและต้องการในสินค้า (Affective Stage) 3. ขั้นตอนตัดสินใจซื้อสินค้า (Behavioral Stage)

10 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาด 3. สร้างข่าวสารที่มีประสิทธิภาพ 4. เลือกช่องทางการสื่อสาร 4.1 ช่องทางที่ใช้บุคคล (Personal Communication Channels) 4.2 ช่องทางที่ไม่ใช้บุคคล (Nonpersonal Communication Channels)

11 การวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารทาง การตลาด 5. กำหนดงบประมาณสำหรับช่องทางการ สื่อสารทั้งหมด 5.1 (Affordable Method) 5.2 (Percentage-of-Sales Method) 5.3 (Competitive-Parity Method) 5.4 (Objective-and-Task Method) 6. (Communication Mix or Promotion Mix)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 บทนำว่าด้วยการ สื่อสารการตลาด. การสื่อสาร (Communication) หมายถึง กระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไปยัง ผู้รับข่าวสาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google