งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ เป้าหมาย / ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1. ครบถ้วน 2. ทันเวลา 3. ครอบคลุม 4. ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ เป้าหมาย / ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1. ครบถ้วน 2. ทันเวลา 3. ครอบคลุม 4. ประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ เป้าหมาย / ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1. ครบถ้วน 2. ทันเวลา 3. ครอบคลุม 4. ประสิทธิภาพ

2 ข้อมูล / ตัวชี้วัด 1. ความครบถ้วนของการรายงาน รง. 506 100% 2. ความทันเวลาของการรายงาน รง.506 100% 3. ความครบถ้วนของการสอบสวนเฉพาะราย 100% 4. ความทันเวลาของการสอบสวนเฉพาะราย 100% 5. คุณภาพของการสอบสวนโรค ระดับดีมาก

3 การบริหารจัดการและทรัพยากร 1. ดำเนินการในรูปแบบหน่วยคู่สัญญาปฐมภูมิ (CUP) โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการทีม สอบสวนโรคเคลื่อนที่เร็ว SRRT 2. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อและภัยสุขภาพ ระหว่างชายแดนบึงกาฬ - แขวงบอลิคำไซ 3. กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลบึงกาฬ - พยาบาล 1 คน - นักวิชาการสาธารณสุข 3 คน

4 ผลการประเมิน ตัวชีวัดเป้าหมา ย 25552556 1. ความครบถ้วนของ การรายงาน รง. 506 100 % 37 %57 % 2. ความทันเวลาของ การรายงาน รง. 506 100% 3. ความครบถ้วนของ การสอบสวนเฉพาะ ราย 100% 4. ความทันเวลาของ การสอบสวนเฉพาะ ราย 100% 5. คุณภาพของการ สอบสวนโรค ดีมากระดับดี

5 การเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลเฝ้า ระวัง การเฝ้าระวัง 1. งานผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ห้องฉุกเฉิน การมีส่วนร่วมของแพทย์ พยาบาล ทำหน้าที่ ในการเฝ้า ระวังโรคโดยมีรายงาน 506 เป็น ตัวกำหนดโรคที่ต้องระวัง 2. เครือข่ายการเฝ้าระวัง - ศศม. -. อสม.

6 การพัฒนาขีดความสามารถ / ความ พร้อมเพื่อรองรับหากมีการระบาด 1. ซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ และร่วมกับทีม IC ใน การซ้อมแผนไข้หวัด / ไข้หวัดใหญ่ 2009 2. มีการจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากร เรื่องโรค อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำที่เกิด 3. ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน 3. การจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมเมื่อเกิด การระบาด สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา จากการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ถูกต้องเนื่องจาก ไม่ได้เข้าร่วมซ้อมแผน โอกาสพัฒนาต้องมีการ ประเมินเจ้าหน้าที่ทุกคน

7 สรุปการดำเนินงานที่ผ่านมา ** เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถปฏิบัติตามแนวทางได้ ถูกต้อง ** เนื่องจากไม่ได้เข้าร่วมซ้อมแผน โอกาสพัฒนาต้องมี การประเมินเจ้าหน้าที่ทุกคน

8 บทเรียนเกี่ยวกับความถูกต้องครบถ้วน ของข้อมูล ในการเฝ้าระวัง ตัวชีวัดเป้าหมาย 25552556 1. ความ ครบถ้วนของ การรายงาน รง. 506 100 % 37 %57 % โอกาสพัฒนา 1. เจ้าหน้าที่ 2. สื่อสาร ในปี 2557 ให้ปฐมนิเทศเจ้าหน้าที่ใหม่ทุกราย สาเหตุ เกิดจากมีจำนวนโรคที่ต้องรายงานมาก แก้ไข ทำคู่มือรายงาน 506 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

9 ในปี 2555 โรคไวรัสตับ อักเสบชนิด เอ ปัญหาที่พบ 1. จำนวนผู้ป่วย 2. การเข้าถึงบริการ 3. ร้องเรียน แก้ไข 1. การประชุมคณะกรรมการที่รับผิดชอบและ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. แนวทางการดูแลผู้ป่วย 3. การจัดจุดคัดกรองผู้ป่วยตับอักเสบเอ แยก จากการคัดกรองทั่วไป 3. ติดป้ายประชาสัมพันธ์ บทเรียนจากการเฝ้าระวังการระบาด ของโรค และภัยสุขภาพใน 1-2 ปีที่ผ่านมา

10 การตอบสนองต่อการระบาดของโรค และภัยสุขภาพ ตัวชีวัดเป้าหมา ย 25552556 2. ความทันเวลา ของการรายงาน รง.506 100 1. การประเมินความทันต่อสถานการณ์ใน การสอบสวนโรคสำคัญ

11 2. การประเมินความสามารถในการหยุดยั้งการ เกิดผู้ป่วยรายใหม่ จากการระบาดของโรคไวรัสตับอักเสบเอใน ปี 2555 มีการระบาดอยู่ 2 ระยะ ซึ่งทำให้ทราบว่าการ ควบคุมการระบาดไม่ได้ผล สาเหตุ 1.war room ช้า ทำให้ค้นหาผู้ป่วยรายแรกได้ล่าช้า 2. หาสาเหตุของการเกิดโรคได้ไม่ชัดเจน จึงทำให้ ไม่สามารถที่จะลงไปควบคุมการระบาดได้ ทันเวลา ทำให้มีการขยายวงกว้างออกมาหลาย อำเภอในเขตจังหวัดบึงกาฬ

12 1. มีการประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัย - งานประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลโดยให้ความรู้ช่วง 12.30 น. เป็นประจำ - เปิดตามหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน 2. การเดินรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนทั่วไป โรงเรียน วัด 1. พัฒนาการกำกับดูแล ให้บุคลากรมีความร่วมมืออย่าง ยั่งยืน 2. พัฒนาการวิเคราะห์ข้อมูล และการเฝ้าระวัง 3. พัฒนาระบบการเผยแพร่ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ การควบคุมการระบาดของโรค การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ เตือนภัย ประเด็นในแผนการพัฒนา 1-2 ปี ข้างหน้า

13 จบแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt การเฝ้าระวังโรคและภัย สุขภาพ เป้าหมาย / ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ 1. ครบถ้วน 2. ทันเวลา 3. ครอบคลุม 4. ประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google