งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทบาท อสม. และภาคี เครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนในการจัดการ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสรุปการประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทบาท อสม. และภาคี เครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนในการจัดการ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสรุปการประชุมกลุ่ม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทบาท อสม. และภาคี เครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนในการจัดการ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสรุปการประชุมกลุ่ม

2 การถอดบทเรียน ระยะก่อนน้ำท่วม เวลาน้ำ ท่วม หลังน้ำท่วม แบบฟอร์มรายงาน และรายงาน ซ้ำซ้อน ไม่มีการเฝ้าระวัง จัดทำข้อมูล ใน จังหวัดที่ไม่เคยท่วม แต่จะหวัดที่ท่วม มีข้อมูล แต่ไม่มีวิธีป้องกัน แต่ แก้ปัญหาเองจากประสบการณ์ที่เคย ท่วมทุกปี ไม่มีระบบแจ้งเตือน แต่รับข่าวจาก สื่อสารต่างๆเท่านั้น ระบบขอความ ช่วยเหลือผ่านผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น และ ผู้บริจาคทราบจากสื่อทีวี

3 การถอดบทเรียน ระยะก่อนน้ำท่วม เวลาน้ำท่วม หลังน้ำท่วม ( ต่อ ) ไม่เกิดระบบเครือข่าย ขาดการ จัดการ สิ่งของบริจาคไม่ตรงกับ ความต้องของผู้ประสบภัย ขาดสิ่ง สนับสนุนด้านสุขภาพ ไม่เกิดระบบเครือข่าย ขาดการ จัดการ สิ่งของบริจาคไม่ตรงกับ ความต้องของผู้ประสบภัย ขาดสิ่ง สนับสนุนด้านสุขภาพ ขาดการให้ความรู้ประชาชน การ ซ้อมแผนป้องกันภัย ขาดการให้ความรู้ประชาชน การ ซ้อมแผนป้องกันภัย แจ้งข่าวทางหอกระจ่ายข่าว บางครั้งไม่ทันการณ์ แจ้งข่าวทางหอกระจ่ายข่าว บางครั้งไม่ทันการณ์

4 การถอดบทเรียน ระยะก่อนน้ำท่วม เวลาน้ำท่วม หลังน้ำท่วม ( ต่อ ) ไม่การสร้างแกนนำในการประสานงาน กับหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องภัยพิบัติ โดยตรง เขาเป็นฝ่ายเขาประสานให้ความ ช่วยเหลือเอง ในช่วงน้ำท่วมเวชภัณฑ์และอาหาร สำเร็จรูป น้ำดื่มขาดแคลน จัดซื้อไม่ได้ การจัดระบบทำงานเชิงรุกไม่มี ส่วนใหญ่ เป็นการตั้งรับ ไม่มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล การพื้นที่ประสบภัยโดยตรง ในภาวะ ฉุกเฉินก็ไม่ได้เตรียมหน่วยเคลื่อนที่ไว เอาไว้ก่อน

5 ข้อเสนอวิธีการแก้ไข ปัญหาในภาวะภัยพิบัติ การสร้างระบบรายงาน ในระดับหมู่บ้านโดยมี อสม. 1-2 คนในหมู่บ้าน เป็นผู้รายงานข้อมูลใน เรื่องสำคัญในด้าน สุขภาพในหมู่บ้าน ผู้นำ อสม. ตำบล รับ ข้อมูลแล้วประสานความ เหลือจาก รพ. สต. และ แจ้งให้ศูนย์ประสาน อส ม. อำเภอทราบ

6 ข้อเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาใน ภาวะภัยพิบัติ ศูนย์ประสานงาน อำเภอ ประสานความช่วยเหลือ และรายงานให้จังหวัด ทราบ จังหวัดนำข้อมูลไปบูรณา การข้อมูลกับจังหวัดและ ประสานงานความช่วยให้ ตรงความต้องการของ ผู้ประสบภัย วิทยุชุมชนให้มีส่วนร่วม ในการแก้ข่าว เตือนภัย

7 เป้าหมายกลุ่มที่จะจะให้ ความช่วยเหลือ 1. กลุ่ม อสม. ที่ประสบภัยเอง 2. การผู้ป่วยฉุกเฉินในหมู่บ้าน ถูกตัดขาดเส้นทางจราจร 3. กลุ่มผู้สูงอายุในหมู่บ้าน 4. กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังในหมู่บ้าน ตามข้อมูลของแบบรายงาน ของ อสม. 5. กลุ่มผู้พิการ ขาดคนดูแล 6. กลุ่มอื่นที่ไม่ได้รับการ ช่วยเหลืออื่นๆจาก หน่วยงานใดเลย

8 การจัดตั้ง อสม. แจ้งเตือนภัย ในหมู่บ้าน อสม. เชี่ยวชาญ ภัยพิบัติ ให้มี อสม. นักสื่อสารแจ้งเตือน ภัยในหมู่บ้าน โดยหอกระจาย ข่าว ให้ อสม. มีระบบรับฟังข่าวสาร ด้วยระบบอินเตอร์เน็ตผ่าน (TABLET PC) หรือการส่งต่อจาก ศูนย์ประสานงานอำเภอ การสร้าง อสม. กู้ชีพ (EMS) ทุก หมู่บ้านในพื้นที่เสี่ยงเกิดภัย พิบัติ การจัดหาเครื่องมือสื่อสาร เพิ่มเติม เช่น วิทยุสื่อสาร นำเอาเครื่องวิทยุสื่อสาร มาใช้ ใน รพส. ต

9 การเตรียมสิ่งสนับสนุน งบประมาณให้ เป็นงบพิเศษใน ผูกติดกับ ปีงบประมาณ เตรียม เวชภัณฑ์ไว้ ก่อนช่วงเวลา เกิดภัยพิบัติ

10 เตรียมเครื่องมืออื่น ให้เพียงพอ เช่น เรือ เสื้อชูชีพ เครื่องมือกู้ชีพ เตรียมอบรมให้ ความรู้ กับ อสม. ที่ เข้าร่วมปฏิบัติการ การเก็บข้อมูล ประชาชน กลุ่มที่ ช่วยเหลือตนเอง ไม่ได้ไว้ก่อนเกิด ภัย

11 การปรับระบบสาธารณสุขมูลฐานมา ใช้งาน พัฒนา ศสมช. ใน พื้นที่เสียงภัยมา ใช้เป็นศูนย์ ประสานงาน หมู่บ้าน พัฒนาให้เป็นคลัง วัสดุอุปกรณ์กู้ภัย น้ำท่วมประจำ หมู่บ้าน

12 เต็นท์ พยาบาล เคลื่อนที่

13


ดาวน์โหลด ppt บทบาท อสม. และภาคี เครือข่ายสุขภาพภาค ประชาชนในการจัดการ แก้ปัญหาน้ำท่วม ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ผลสรุปการประชุมกลุ่ม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google