งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักระบาดวิทยาเรื่อง ผู้ป่วยโรคคอตีบเมื่อเดือนมิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักระบาดวิทยาเรื่อง ผู้ป่วยโรคคอตีบเมื่อเดือนมิถุนายน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักระบาดวิทยาเรื่อง ผู้ป่วยโรคคอตีบเมื่อเดือนมิถุนายน 2555 กรมควบคุมโรคโดย สำนักระบาดวิทยาและสำนัก โรคติดต่อทั่วไป ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเลย สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยการสนับสนุน ของผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขต 10 ได้ ดำเนินการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่อย่าง ต่อเนื่อง และดำเนินการรายงานผู้บริหารและแจ้งเตือนสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศตามหนังสือกระทรวง สาธารณสุข ที่ สธ 0422.3/ ว 503 ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 และหนังสือกระทรวงสาธารณสุข ที่ สธ 0422.1/1388 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2555

2 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา มาตรการที่ได้แนะนำ และหน่วยงานพื้นที่ ดำเนินการไปแล้ว ประกอบด้วย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ดำเนินการศูนย์ ปฏิบัติการติดตามแก้ไขปัญหา เพื่อติดตาม ข้อมูล วิเคราะห์สถานการณ์ และสั่งการ หน่วยงานในอำเภอ จังหวัด และทีมเฝ้าระวัง สอบสวนเคลื่อนที่เร็ว ดำเนินการป้องกัน ควบคุมโรคในพื้นที่ เฝ้าระวังเชิงรุกผู้ป่วยที่มีอาการสงสัยโรคคอตีบ ตามนิยามของสำนักระบาดวิทยาและ เพิ่ม ศักยภาพการตรวจหาเชื้อโรคทาง ห้องปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

3 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา การดูแลรักษาตามแนวทางการรักษาผู้ป่วยโรค คอตีบอย่างเหมาะสมทุกโรงพยาบาล และ ให้มีเวชภัณฑ์ที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การค้นหาผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรค เพื่อดำเนินการ ให้ยาปฏิชีวนะในการควบคุมโรค และเฝ้าระวัง จนกว่าจะพ้นระยะฟักตัวของโรค ดำเนินการสำรวจความครอบคลุมวัคซีนในเด็ก และฉีดวัคซีนเสริมในเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีน รวมถึงผู้ใหญ่ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการป่วย รุนแรง เมื่อติดเชื้อเพิ่มเติม การสื่อสารความเสี่ยงถึงประชาชน ในเรื่องการ ป้องกันตนเอง รวมถึงอาการป่วยที่ต้องพบ แพทย์ ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ รวมถึง อสม.

4 สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา เพื่อมิให้โรคขยายตัวและหยุดการระบาดของ โรคโดยเร็วเห็นควรให้มีการดำเนินการควบคุม โรคอย่างบูรณาการมีการสั่งการและติดตามที่ เป็นเอกภาพทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

5 การสนับสนุนของกระทรวง สาธารณสุข ด้านวิชาการแนวทางปฏิบัติต่างๆ พัฒนาทีมเฝ้าระวังสอบสวนควบคุมโรคและร่วม ปฏิบัติการในพื้นที่ วัคซีน dT และ DAT โดยดำเนินการร่วมกับ สปสช. ยาปฏิชีวนะที่จำเป็นในกรณีที่เกินกำลังของ จังหวัดในการจัดหา สื่อต้นแบบและสื่อในการประชาสัมพันธ์ วัสดุทางห้องปฏิบัติการ ( กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ) งบประมาณในการบริหารจัดการเพื่อดำเนินการ ในพื้นที่ ( ร่วมกับสปสช.)


ดาวน์โหลด ppt สรุปภาพรวมการดำเนินงานที่ผ่านมา ตามที่กรมควบคุมโรคได้รับรายงานจากสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดเลยและสำนักระบาดวิทยาเรื่อง ผู้ป่วยโรคคอตีบเมื่อเดือนมิถุนายน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google