งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวชี้วัด หน่วยบริการมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป เกณฑ์ระดับหน่วยงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวชี้วัด หน่วยบริการมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป เกณฑ์ระดับหน่วยงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน 80."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ตัวชี้วัด หน่วยบริการมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป เกณฑ์ระดับหน่วยงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน 80 คะแนน 1.1 ทันเวลาในการส่งข้อมูลของหน่วยบริการ 10 คะแนน 1.2 คุณภาพข้อมูล ความถูกต้อง และความครบถ้วน 55 คะแนน 1.3 ความปลอดภัยโดยมีการสำรองข้อมูล 5 คะแนน 1.4 ใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูล 10 คะแนน ส่วนที่ 2 ข้อมูลสำรวจและรายงาน 20 คะแนน รวม 100 คะแนน (ประมวลผลจากข้อมูล 21 แฟ้ม) ระดับ ปรับปรุง พอใช้ ปานกลาง ดี ดีมาก คะแนน < 60 60.01-70 70.01-80 80.01-90 90.01-100 ระดับดีขึ้นไป คะแนน > 80.01

4 ลำดับอำเภอ หน่วย บริการ ทังหมด ระดับ รวม ระดับ ดีขึ้นไป ร้อยละ ปานกลางดีดีมาก 1 เมืองเลย 20-13720100.00 2 นาด้วง 6-246100.00 3 เชียงคาน 1512121493.33 4 ปากชม 111461090.91 5 ด่านซ้าย 14-- 100.00 6 นาแห้ว 6-336100.00 7 ภูเรือ 7-527100.00 8 ท่าลี่ 10-19 100.00 9 วังสะพุง 18-21618100.00 10 ภูกระดึง 6-426100.00 11 ภูหลวง 6-336100.00 12 ผาขาว 7-437100.00 13 เอราวัณ 9-459100.00 14 หนองหิน 5-325100.00 รวม 1402508813898.57

5

6

7

8

9

10

11

12 แฟ้มข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) PERSON DEATH CARD DRUGALLERGY ADDRESS 1. ข้อมูลประชาชน/ ผู้ป่วย ACCIDENT PROCEDURE_OPD DRUG_OPD CHARGE_OPD DIAGNOSIS_OPD 4. ข้อมูลบริการ ผู้ป่วยนอก HOME 2. ข้อมูลครัวเรือน SERVICE 3. ข้อมูลการ ให้บริการ APPOINTMENT ADMISSION PROCEDURE_IPD DRUG_IPD CHARGE_IPD DIAGNOSIS_IPD 5. ข้อมูลบริการ ผู้ป่วยใน SERVEILLANCE 6. ข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรค WOMEN FP EPI NUTRITION PRENATAL ANC LABOR POSTNATAL NEWBORN NEWBORN_CARE DENTAL SPECIALPP

13 แฟ้มข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ (43 แฟ้ม) (ต่อ) ICF FUNCTIONAL REHABILITATION DISABILITY 9. ข้อมูลความ บกพร่องทาง สุขภาพและบริการ ฟื้นฟูสภาพ VILLAGE COMMUNITY_ ACTIVITY COMMUNITY_ ACTIVITY 10. ข้อมูลชุมชน และกิจกรรมใน ชุมชน COMMUNITY_ SERVICE COMMUNITY_ SERVICE 8. ข้อมูลบริการใน ชุมขน PROVIDER 11. ข้อมูล ผู้ให้บริการ NCDSCREEN CHRONICFU LABFU CHRONIC 7. ข้อมูลคัดกรอง และติดตามผู้ป่วย โรคเรื้อรัง

14 PERSON DEATH CARD ADDRESS ข้อมูลเชิงสำรวจ (เป้าหมายการทำงาน) HOME

15 1. PERSON ข้อมูลทั่วไปของประชาชนในเขตรับผิดชอบและผู้ที่มาใช้บริการ ประกอบด้วย 1) ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 2) ประชาชนทุกคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในเขตรับผิดชอบ 3) ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

16 สิ่งที่จำเป็นต้องบันทึก เลขที่บัตรประชาชน รหัสบ้าน คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล เพศ วันเกิด สถานะสมรส อาชีพ(รหัสใหม่) สัญชาติ ศาสนา ระดับการศึกษา รหัส CID บิดา (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี) รหัส CID มารดา (กรณีอายุต่ำกว่า 15 ปี) สถานะในชุมชน สถานะ/สาเหตุการจำหน่าย หมู่เลือด หมู่เลือด RH รหัสความเป็นคนต่างด้าว สถานะบุคคล

17 สถานะ/สาเหตุการจำหน่าย 1 = ตาย 2 = ย้าย 3 = สาบสูญ 9 =ไม่จำหน่าย สถานะบุคคล 1 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบและอยู่จริง 2 = มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านในเขตรับผิดชอบแต่ตัวไม่อยู่จริง 3 = มาอาศัยอยู่ในเขตรับผิดชอบ (ตามทะเบียนบ้านในเขต รับผิดชอบ) แต่ทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 4 = ที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบและทะเบียนบ้านไม่อยู่ในเขต รับผิดชอบ เข้ามารับบริการหรือเคยอยู่ในเขตรับผิดชอบ 5 = มาอาศัยในเขตรับผิดชอบแต่ไม่ได้อยู่ตามทะเบียนบ้านในเขต รับผิดชอบ เช่น คนเร่ร่อน ไม่มีที่พักอาศัย เป็นต้น

18 2. ADDRESS ข้อมูลที่อยู่ของผู้ที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ หรือประชาชนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบแต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอก เขตรับผิดชอบ ประกอบด้วย 1) ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ แต่มีทะเบียนบ้านอยู่นอกเขตรับผิดชอบ 2) ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง

19 สิ่งที่จำเป็นต้องบันทึก ประเภทของที่อยู่ ลักษณะของที่อยู่

20 3. DEATH ข้อมูลประวัติการเสียชีวิตของประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขต รับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย 1) ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 2) ผู้มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขตรับผิดชอบ ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 2. กรณีที่มีผู้เสียชีวิตหลังเดือนสิงหาคม ให้ปรับปรุงข้อมูล เพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ 3. กรณีที่มีผู้มารับบริการแล้วเสียชีวิตรายใหม่ หรือมีการ ปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการที่เสียชีวิตรายเดิม ให้ปรับปรุง ข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลาง

21 สิ่งที่จำเป็นต้องบันทึก สถานบริการที่เสียชีวิต เลขที่ผู้ป่วยใน (AN) (กรณีเสียชีวิตในโรงพยาบาล) วันที่ตาย รหัสโรคที่เป็นสาเหตุการตาย_a สาเหตุการตาย การตั้งครรภ์และการคลอด สถานที่ตาย

22 5. CARD ข้อมูลประวัติการมีหลักประกันสุขภาพของประชาชนทุกคน ที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ และผู้ป่วยที่มารับบริการ ประกอบด้วย 1) ประชาชนทุกคนที่อาศัยในเขตรับผิดชอบ 2) ผู้ป่วยที่มารับบริการที่อาศัยอยู่นอกเขต รับผิดชอบ ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 1. เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 2. กรณีที่มีผู้มารับบริการรายใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลพื้นฐานของผู้รับบริการรายเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือน นั้น ๆ

23 สิ่งที่จำเป็นต้องบันทึก ประเภทสิทธิการรักษา (รหัสเดิม) ประเภทสิทธิการรักษา สถานบริการหลัก

24 22. HOME ข้อมูลที่ตั้งและสุขาภิบาลของหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบ ลักษณะแฟ้ม : แฟ้มสะสม 1.เก็บข้อมูลโดยการสำรวจ กำหนดให้ทำการสำรวจปีละ 1 ครั้ง ภายในเดือนสิงหาคม และปรับฐานข้อมูลให้แล้วเสร็จภายใน วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี 2.กรณีที่มีหลังคาเรือนใหม่ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียน หรือ มีการปรับแก้ข้อมูลพื้นฐานของหลังคาเรือนเดิม ให้ปรับปรุงข้อมูล เพิ่มเติมและส่งให้ส่วนกลางภายในรอบของเดือนนั้น ๆ

25 สิ่งที่จำเป็นต้องบันทึก รหัสบ้าน ประเภทที่อยู่ ตำบล อำเภอ จังหวัด เบอร์โทรศัพท์ พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน (ละติจูด) พิกัดที่ตั้งของครัวเรือน (ลองจิจูด) จำนวนครอบครัว ที่ตั้ง

26 ช้างโปรเจค

27 หน่วยบริการที่ติดตั้งโปรเจคช้าง เพิ่มเติม รพ.เอราวัณ รพ.ปากชม

28 ส่วนงานที่เพิ่มเติมจากครั้งที่แล้ว โรคเรื้อรัง ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน รักษาที่ รพ. ทะเบียนคลินิกพิเศษ ความดัน ทะเบียนคลินิกพิเศษ ความดัน รักษาที่ รพ. ทะเบียนคลินิกพิเศษ อื่นๆ

29 ข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ผู้ป่วยนัดประจำเดือน ผู้ป่วยขาดนัด NCD รายชื่อผู้มีภาวะซึมเศร้า ผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน/ความดัน คัดกรองภาวะแทรกซ้อน เบาหวาน/ความดัน ปิงปองจราจร ๗ สี ของ โรงพยาบาล

30 ทะเบียน คลินิกพิเศษ เบาหวาน

31 ทะเบียนคลินิกพิเศษ เบาหวาน รักษาที่ รพ.

32 ทะเบียนคลินิกพิเศษ ความดัน

33 ทะเบียน คลินิกพิเศษ ความดัน รักษาที่ รพ.

34 ทะเบียนคลินิกพิเศษ อื่นๆ

35 ผู้ป่วยนัดประจำเดือน

36 ผู้ป่วยขาดนัด NCD

37 คัดกรองภาวะแทรกซ้อนเบาหวาน/ความดัน

38 ปิงปองจราจร ๗ สี

39 ปิงปองเขียวเข้ม พร้อมส่งคืน รพ.สต. แสดงข้อมูล ค่าน้ำตาลปกติ 2 ครั้งล่าสุดที่เป็นคลินิคเบาหวาน (ค่าน้ำตาล < 130 mg/dL) และค่าความดันโลหิตปกติ 2 ครั้งล่าสุดที่เป็นคลินิคความดัน (ค่าความดัน bps < 140 mmHg และ bpd < 90 m

40 รายงานในโปรแกรม HOSxP / HOSxP_PCU

41 รายงาน WECANDO

42

43

44 ส่งรายงานออก Excel File

45 กรองรายงาน ตามตำบล หมู่บ้าน ที่ อสม.ผิดชอบ

46

47

48

49

50 บ้านรับผิดชอบของ อสม.

51 ชุดคำสั่ง SQL ที่ใช้ ตรวจสอบ หลังคาเรือนที่ อสม. รับผิดชอบ ซ้ำกัน คลิกขวา Exel Export

52 มาร์คหลัง ที่จะลบ

53 ชุดคำสั่ง sql ใช้ลบข้อมูล กรณีมี house_id ที่ซ้ำกัน ( จากไฟล์ Excel Export) ตัวเลขจาก มาร์คไว้

54 รหัส หมู่บ้าน บ้านเ ลขที่ ชุดคำสั่ง sql ตรวจสอบ อสม. ที่ รับผิดชอบบ้านเลขที่ 32 บ้านเหมือง แพร่ หมู่ที่ 3 ตำบลนาแห้ว

55


ดาวน์โหลด ppt ตัวชี้วัด หน่วยบริการมีระบบข้อมูลที่มีคุณภาพ ที่เชื่อถือได้สำหรับการบริหารจัดการ ระดับดีขึ้นไป เกณฑ์ระดับหน่วยงาน ส่วนที่ 1 ข้อมูลโครงสร้างมาตรฐาน 80.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google