งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 นพ. วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนวทางการตรวจราชการ / นิเทศ ประจำปี 2553 นิเทศงานคณะที่ 3 9. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 นพ. วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนวทางการตรวจราชการ / นิเทศ ประจำปี 2553 นิเทศงานคณะที่ 3 9. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 นพ. วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนวทางการตรวจราชการ / นิเทศ ประจำปี 2553 นิเทศงานคณะที่ 3 9. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง สาธารณสุข

2 2 หน่วยงาน / ผู้รับผิดชอบ กรมการแพทย์ สถาบัน เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ กระทรวง สาธารณสุข

3 3 สภาพปัญหา  สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขยังไม่ มีระบบการดูแลรักษาผู้สูงอายุที่มีการ เจ็บป่วย ที่แตกต่างจากผู้ป่วยกลุ่มอายุอื่น กระทรวง สาธารณสุข

4 4 สภาพปัญหา  สถานบริการของกระทรวงสาธารณสุขต้อง ดำเนินการตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง การบริการทางการแพทย์และ สาธารณสุขที่จัดไว้โดยให้ความสะดวก รวดเร็วแก่ผู้สูงอายุเป็นกรณีพิเศษ พ. ศ.2548 กระทรวง สาธารณสุข

5 5 สภาพปัญหา  กระทรวงสาธารณสุขจำเป็นต้องมีการ ดำเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับภาคส่วน ต่าง ๆ ในประเด็น  ระบบการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน / ในชุมชน / ในสถานบริการ  ผู้ช่วยดูแลผู้สูงอายุ  ชมรมผู้สูงอายุ ในฐานะแกนนำการดูแลที่ บ้านและในชุมชน กระทรวง สาธารณสุข

6 6 ผลลัพธ์ที่ต้องการ มี Long Term Care Model Team 1 อำเภอ 1 ทีม (5 คะแนน ) 1. รพศ. รพท. รพช. รพ. สังกัดกรมการ แพทย์ รพ. สังกัดกรมสุขภาพจิตที่เป็น กลุ่มเป้าหมายมีการพัฒนาระบบบริการ ผู้สูงอายุโดยใช้เกณฑ์ที่กำหนด 2. ชมรมผู้สูงอายุสามารถดำเนินการและ สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งที่เป็นสมาชิกชมรมและที่ไม่ได้เป็น สมาชิก 3. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน ด้าน ระบบอาสาสมัคร ด้านกองทุนสุขภาพ เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ กระทรวง สาธารณสุข

7 7 การกำกับของจังหวัด มี Long Term Care Model Team 1 อำเภอ 1 ทีม (5 คะแนน ) ระดับคะแนน 1. มีการจัดตั้งและดำเนินการคลินิกผู้สูงอายุ ตามมาตรฐาน 2 คะแนน 2. มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโดย ชมรมผู้สูงอายุ 2 คะแนน 3. มีการจัดระบบบริการโดยการมีส่วนร่วม ของชุมชน 1 คะแนน กระทรวง สาธารณสุข

8 8 1. มีบุคลากรทางการแพทย์ดำเนินการ 2. มีป้าย “ คลินิกผู้สูงอายุ ” และ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สูงอายุรับทราบ 3. จำนวนวันที่ให้บริการอย่างน้อย 1 วัน / สัปดาห์ 1. คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วย บริการที่มีกิจกรรม กระทรวง สาธารณสุข

9 9 4. จัดให้มีการบริการทางการแพทย์ ดังนี้อย่างน้อย 2 ข้อ  การให้คำปรึกษา ( counseling ) /Case Management  ประเมินสุขภาพ / คัดกรอง  Coordination one stop service management  การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน การบำบัดรักษา - สนับสนุนให้มีการเยี่ยมบ้าน ดูแลสุขภาพที่บ้าน (Home Health Care) 1. คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วย บริการที่มีกิจกรรม กระทรวง สาธารณสุข

10 10 5. มีการรวบรวมข้อมูลของผู้สูงอายุในด้านต่อไปนี้ อย่างน้อย 2 ด้าน เช่น ( เฉพาะ รพศ./ รพท.)  โรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ  อัตราการตาย 5 อันดับแรก  จำนวนวันที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล  จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วย นอก  จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกผู้ป่วย ใน  จำนวนผู้สูงอายุที่เข้ารับการรักษาในแผนกทันตก รรม  ความพึงพอใจของผู้สูงอายุในการรับบริการด้าน สาธารณสุข 1. คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วย บริการที่มีกิจกรรม กระทรวง สาธารณสุข

11 11 6. มีคลินิกพิเศษ สำหรับผู้สูงอายุตามที่แต่ละ รพ. มีผู้เชี่ยวชาญ ( เฉพาะ รพศ./ รพท.) เช่น  Geriatric Dental Clinic เช่น ฟันเทียม รากฟัน เทียม  Memory Geriatric Clinic  Orthopedics Geriatric Clinic  Urology Geriatric Clinic  Geriatric Rehabilitation Clinic 1. คลินิกผู้สูงอายุ หมายถึง หน่วย บริการที่มีกิจกรรม กระทรวง สาธารณสุข

12 12 วันวานในน้ำมีปลา วันข้างหน้าในสังคม มีผู้สูงวัย เปลี่ยนความห่วงใย เป็นการปฏิบัติ อย่างจริงจังเพื่อ คุณภาพชีวิตที่ดี ของผู้สูงอายุที่เรารัก ขอบพระคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 นพ. วินัย ศรีสอาด สถาบันเวชศาสตร์ ผู้สูงอายุ กรมการแพทย์ แนวทางการตรวจราชการ / นิเทศ ประจำปี 2553 นิเทศงานคณะที่ 3 9. การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ กระทรวง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google