งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น

2

3

4

5

6

7

8

9 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข
พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพ(Data Center) -มีข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญอย่างน้อยบรรจุอยู่ ( 43 แฟ้ม +7 แฟ้ม ประกาศโครงสร้างฯเวอร์ชั่น 16 มี.ค.55) -สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการในจังหวัด -มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อ

10 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ(43 +7 แฟ้ม) ให้มีคุณภาพ
(ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา) -รพศ./รพท./ รพช./รพ.สต. ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้คุณภาพร้อยละ 100 (คุณภาพหมายถึง ส่งออกแฟ้มพื้นฐานที่กำหนด จำนวน 37 แฟ้มได้เป็นอย่างน้อย) พัฒนาระบบการตรวจสอบ คุณภาพข้อมูล -แต่งตั้งทีมตรวจสอบ/ประกวดหน่วยงาน

11 แฟ้มข้อมูลพื้นฐานที่ต้องจัดส่งประกอบด้วย
Person, Suvillance, Newborn, Chronicfu, Address, Drug_OPD, Newborncare, LabFU, Death, Procedure_OPD, Prenatal, Charge_OPD, Chronic, Woman, Labor, Addmission, Service, Nutrition, Postnatal, Charge_IPD, Diagnosis_OPD, ANC, Ncdscreen, Diagnosis_IPD, Drug_IPD, Procedure_IPD, Provider, Specialpp, Accident, Community_activity, Community_service, Dental, Disability, Functional, ICF, Rehabilitation, EPI, 37 แฟ้มพื้นฐานต้องส่งได้ 100% village, fp ,card , home, appoiontment, drugallergy 6แฟ้มควรมี

12 Software ezhosp foxpro Hoswebbase kpstat medical 2020 phis thiades
จำนวนและร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 Software โรงพยาบาล ส่งได้(แฟ้ม) ร้อยละ ezhosp ขอนแก่น 20 47 foxpro ภุเวียง 30 70 กระนวน 35 81 Hoswebbase น้ำพอง 36 84 kpstat พระยืน 21 49 บ้านไผ่ 17 40 medical 2020 หนองสองห้อง 29 67 phis สีชมพู 25 58 thiades มัญจาคีรี 24 56 abstraot ศรีนครินทร์ 1 2

13 รพสต./pcu/ ศูนย์แพทย์ จำนวน 282 แห่ง จัดส่งได้ ร้อยละ 100
จำนวนและร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ.ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 Software โรงพยาบาล ส่งได้(แฟ้ม) ร้อยละ hosxp ชุมแพ 34 79 หนองเรือ 33 77 อุบลรัตน์ แวงใหญ่ 32 74 แวงน้อย ชนบท เขาสวนกวาง 27 63 ซำสูง 26 60 ภูผาม่าน 24 56 สิรินธร 25 58 บ้านฝาง พล เปือยน้อย ค่ายศรีพัชรินทร์ 22 51 รพสต./pcu/ ศูนย์แพทย์ จำนวน 282 แห่ง จัดส่งได้ ร้อยละ 100

14

15

16 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการบริหารจัดการ
นโยบาย สสจ.ขอนแก่น นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการบริหารจัดการ -KPI ตามยุทธศาสตร์และการประเมินผล CUP -ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรในความรับผิดชอบ/ กลุ่มเป้าหมาย (PERSON) - รายงานของกลุ่มงาน -พัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญสะท้อนผลการ ดำเนินงานทุกเดือน

17

18 นโยบาย สสจ.ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร
นโยบาย สสจ.ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสาร -ถ่ายทอดการประชุม กวป./การประชุมสำคัญ ผ่านระบบ VDO/ WEB Conference -สร้างกลุ่มในการสื่อสาร ผ่าน Facebook Line และอื่นๆ กำหนดระเบียบและแนวทางการรักษาความมั่นคง ปลอดภัยของสารสนเทศ และการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากร สสจ.ขอนแก่น

19 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น
Social Media Facebook KKPHO สสจ.ขอนแก่น (Individual Group max 5000) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (Organization Page) LINE Group (MAX 100) สสจ.ขอนแก่น ผบห.สสจ.ขอนแก่น 1.เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ในภาพกว้างจังหวัด 2. เพื่อแบ่งปันเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ ด้านสุขภาพและเริ่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ 3.Manager และ Content Creator สามารถ Post ได้ส่วน Fanpage post จะ Show ใน Box Manager 1. เพื่อแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 2. เพือแลกเปลี่ยนข้อมูลสื่อสารระหว่าง ฝ่ายและกลุ่มงานภายใน สสจ /ผู้บริหาร  1.เพื่อติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน 2. ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกลุ่มงาน/งาน ภายใน 1.เพื่อติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน 2. เพือแลกเปลี่ยนข้อมูลและสื่อสารระหว่าง ผู้บริหาร นพ.สสจ/ผอ รพช/สสอ

20 Facebook KKPHO สสจ.ขอนแก่น (Individual Group) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (Organization Page)

21 Line group สสจ.ขอนแก่น ผบห.สสจ.ขอนแก่น

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google