งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น

2

3

4

5

6

7

8

9 นโยบายกระทรวงสาธารณสุข พัฒนาระบบคลังข้อมูลด้านการแพทย์และ สุขภาพ (Data Center) - มีข้อมูลด้านการแพทย์และสุขภาพที่สำคัญอย่าง น้อยบรรจุอยู่ ( 43 แฟ้ม +7 แฟ้ม ประกาศโครงสร้างฯเวอร์ชั่น 16 มี. ค.55) - สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยบริการใน จังหวัด - มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการส่งต่อ

10 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น พัฒนาระบบข้อมูลสุขภาพ (43 +7 แฟ้ม ) ให้มีคุณภาพ ( ครบถ้วน ถูกต้อง ทันเวลา ) - รพศ./ รพท./ รพช./ รพ. สต. ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ได้คุณภาพร้อยละ 100 ( คุณภาพหมายถึง ส่งออกแฟ้มพื้นฐานที่กำหนด จำนวน 37 แฟ้มได้เป็นอย่างน้อย ) พัฒนาระบบการตรวจสอบ คุณภาพ ข้อมูล - แต่งตั้งทีมตรวจสอบ / ประกวดหน่วยงาน

11 แฟ้มข้อมูลพื้นฐานที่ต้องจัดส่ง ประกอบด้วย Person, Suvillance, Newborn, Chronicfu, Address, Drug_OPD, Newborncare, LabFU, Death, Procedure_OPD, Prenatal, Charge_OPD, Chronic, Woman, Labor, Addmission, Service, Nutrition, Postnatal, Charge_IPD, Diagnosis_OPD, ANC, Ncdscreen, Diagnosis_IPD, Drug_IPD, Procedure_IPD, Provider, Specialpp, Accident, Community_activity, Community_service, Dental, Disability, Functional, ICF, Rehabilitation, EPI, village, fp,card, home, appoiontment, drugallergy 37 แฟ้ม พื้นฐานต้อง ส่งได้ 100% 6 แฟ้มควรมี

12 จำนวนและร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของ โรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 Software โรงพยาบาลส่งได้ ( แฟ้ม ) ร้อยละ ezhosp ขอนแก่น 2047 foxpro ภุเวียง 3070 กระนวน 3581 Hoswebbase น้ำพอง 3684 kpstat พระยืน 2149 บ้านไผ่ 1740 medical 2020 หนองสองห้อง 2967 phis สีชมพู 2558 thiades มัญจาคีรี 2456 abstraot ศรีนครินทร์ 12

13 จำนวนและร้อยละ การจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้ม ของโรงพยาบาล จ. ขอนแก่น ปีงบประมาณ 2556 Software โรงพยาบาลส่งได้ ( แฟ้ม ) ร้อยละ hosxp ชุมแพ 3479 หนองเรือ 3377 อุบลรัตน์ 3479 แวงใหญ่ 3274 แวงน้อย 3274 ชนบท 3377 เขาสวนกวาง 2763 ซำสูง 2660 ภูผาม่าน 2456 สิรินธร 2558 บ้านฝาง 3274 พล 3274 เปือยน้อย 3274 ค่ายศรีพัชรินทร์ 2251 รพสต./pcu/ ศูนย์แพทย์ จำนวน 282 แห่ง จัดส่ง ได้ ร้อยละ 100

14

15

16 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น นำข้อมูล 21/43 แฟ้ม มาใช้ในการ บริหารจัดการ -KPI ตามยุทธศาสตร์และการ ประเมินผล CUP - ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรในความ รับผิดชอบ / กลุ่มเป้าหมาย (PERSON) - รายงานของกลุ่มงาน - พัฒนาระบบข้อมูลตัวชี้วัดสำคัญ สะท้อนผลการ ดำเนินงานทุกเดือน

17

18 นโยบาย สสจ. ขอนแก่น เพิ่มประสิทธิภาพในการ ติดต่อสื่อสาร - ถ่ายทอดการประชุม กวป./ การ ประชุมสำคัญ ผ่านระบบ VDO/ WEB Conference - สร้างกลุ่มในการสื่อสาร ผ่าน Facebook Line และอื่นๆ กำหนดระเบียบและแนวทางการ รักษาความมั่นคง ปลอดภัยของ สารสนเทศ และการใช้สื่อสังคม ออนไลน์ของบุคลากร สสจ. ขอนแก่น

19 ช่องทางการติดต่อสื่อสาร สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น Social Media Facebook KKPHO สสจ. ขอนแก่น (Individual Group max 5000) สำนักงาน สาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น (Organization Page) LINE Group (MAX 100) สสจ. ขอนแก่น WWW.KKPHO.GO. TH ผบห. สสจ. ขอนแก่ น 1. เพื่อแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์ 2. เพือแลกเปลี่ยน ข้อมูลสื่อสารระหว่าง ฝ่ายและกลุ่มงาน ภายใน สสจ / ผู้บริหาร 1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ในภาพกว้างจังหวัด 2. เพื่อแบ่งปันเนื้อหาที่เป็น ประโยชน์ ด้านสุขภาพและ เริ่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ 3.Manager และ Content Creator สามารถ Post ได้ ส่วน Fanpage post จะ Show ใน Box Manager 1. เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ในภาพกว้างจังหวัด 2. เพื่อแบ่งปันเนื้อหาที่เป็น ประโยชน์ ด้านสุขภาพและ เริ่องอื่นๆที่เป็นประโยชน์ 3.Manager และ Content Creator สามารถ Post ได้ ส่วน Fanpage post จะ Show ใน Box Manager 1. เพื่อ ติดต่อสื่อสาร กรณี เร่งด่วน 2. ขอเชิญ ประชุม คณะกรรมการ กลุ่มงาน / งาน ภายใน 1. เพื่อ ติดต่อสื่อสาร กรณี เร่งด่วน 2. ขอเชิญ ประชุม คณะกรรมการ กลุ่มงาน / งาน ภายใน 1. เพื่อติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน 2. เพือแลกเปลี่ยน ข้อมูลและสื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร นพ. สสจ / ผอ รพช / สสอ 1. เพื่อติดต่อสื่อสาร กรณีเร่งด่วน 2. เพือแลกเปลี่ยน ข้อมูลและสื่อสาร ระหว่าง ผู้บริหาร นพ. สสจ / ผอ รพช / สสอ

20 Facebook https://www.facebook.com/kkpho.go.th https://www.facebook.com/groups/kkpho/ KKPHO สสจ. ขอนแก่น (Individual Group) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น (Organization Page)

21 Line group สสจ. ขอนแก่น ผบห. สสจ. ขอนแก่น

22 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt นโยบายการพัฒนาระบบข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ขอนแก่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google