งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สัญลักษณ์เป็นรูป หัวใจ 4 ดวง ร้อยรัดเข้า ด้วยกัน หัวใจ 4 ดวงมี ตราสัญลักษณ์ของ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ ตรงกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สัญลักษณ์เป็นรูป หัวใจ 4 ดวง ร้อยรัดเข้า ด้วยกัน หัวใจ 4 ดวงมี ตราสัญลักษณ์ของ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ ตรงกลาง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สัญลักษณ์ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สัญลักษณ์เป็นรูป หัวใจ 4 ดวง ร้อยรัดเข้า ด้วยกัน หัวใจ 4 ดวงมี ตราสัญลักษณ์ของ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ ตรงกลาง หัวใจ 4 ดวงถือ เป็นกลไกหลักของการ พัฒนาสุขภาวะของ ประชาชนในตำบล ซึ่ง ต่อไปนี้จะต้องเดินหน้า ด้วย 4 หลักสำคัญ

3 หัวใจดวงที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( คกก.) หัวใจดวงที่ 2 ผู้ที่ต้องเข้ามาช่วยทำ หน้าที่ในหมู่บ้าน ตำบล และชุมชน คือ อสม. หัวใจดวงที่ 3 แผนสุขภาพตำบลที่ ขณะนี้กำลังร่วมกับ อสม. ทุกตำบล หัวใจดวงที่ 4 กองทุนสุขภาพตำบล

4 กรอบแนวคิดการทำงาน 4 ก คกก. รพสต. กองทุน ตำบล อสม./ แกน นำ แผนสุขภาพ ตำบล

5 องค์ประกอบหลักของรพ. สต. ประกอบด้วย 4 ข้อ 1. มีการปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้าย สัญญลักษณ์ ) 2. มีบุคลากรพร้อม ( เดี่ยว 4 / เครือข่าย 7) 3. มีระบบเชื่อมต่อกับ รพ. แม่ข่าย ( โทรศัพท์ มือถือ internet ฯลฯ ) 4. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ. สต. ( เป็น ลายลักษณ์อักษร ) โรงพยาบาลส่งเสริม สุขภาพตำบล ( ชื่อสถานีอนามัย )

6 รพ.สต. ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ปชช.มีสุขภาพที่ดี ปชช.พึ่งตนเอง ทางสุขภาพได้

7 รพ. สต. จัดทำแผนบูรณาการสุขภาพตำบล ร่วมคิด - ร่วมลงทุน - ร่วมสนับสนุน - ร่วมติดตาม ผู้ให้บริการ ผู้จัดการ / เสริมพลัง ผู้จัดการ / เสริมพลัง ครอบคลุมกลุ่ม 5เป้าหมาย ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ถึงเชิงตระกอน ตามความจำเป็นเร่งด่วนปัญหาสุขภาพในพื้นที่และภาพรวม กรอบแนวคิด รพ. สต.

8 การเข้าถึงบริการ (Accessibility) สะดวก ง่าย ใกล้แหล่งชุมชน ไม่มี อุปสรรคต่างๆ ด้านกายภาพ ด้าน วัฒนธรรม / ความเชื่อ ด้านการเงิน การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity of Care) สนับสนุนกิจกรรมดูแลระยะ ยาวต่อเนื่อง การมีทะเบียนคนไข้หรือ กลุ่มเป้าหมาย และมีทีมสุขภาพที่ดูแล ตลอดการรักษา คุณลักษณะบริการของรพสต.ที่ดี

9 บริการแบบผสมผสาน (Integrated Care ) การ ให้การดูแลที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ - การดูแลในมิติการรักษาพยาบาล การส่งเสริม สุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟู สภาพ - การดูแลที่ครอบคลุมทั้งกับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว ชุมชน - การดูแลที่ครอบคลุมลักษณะบริการ home care,day care, chronic care, end of life care

10 การประสานการดูแล (Co-ordination of Care) ร่วมกับหน่วยงาน บริการสุขภาพทุกระดับเพื่อ สนับสนุนการดูแล ได้แก่ คู่มือ / แนวทางการ ดูแล ระบบส่งต่อ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ การ เชื่อมระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยบริการ ประสานความช่วยเหลือกับ ชุมชน วัด ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment) การสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีศักยภาพในการจัดการ ปัญหาสุขภาพ ด้วยกลไก 3 ก. แกนนำ ( อสม./ จิต อาสา ) กรรมการ กองทุน ขับเคลื่อนด้วยแผน สุขภาพตำบล


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ของ โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล สัญลักษณ์เป็นรูป หัวใจ 4 ดวง ร้อยรัดเข้า ด้วยกัน หัวใจ 4 ดวงมี ตราสัญลักษณ์ของ กระทรวงสาธารณสุขอยู่ ตรงกลาง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google