งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
โดย สำนักประสานการพัฒนาโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (สป.รพสต.)

2 สัญลักษณ์ของ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
สัญลักษณ์เป็นรูปหัวใจ 4 ดวง ร้อยรัดเข้าด้วยกัน หัวใจ 4 ดวงมี ตราสัญลักษณ์ของกระทรวงสาธารณสุขอยู่ตรงกลาง หัวใจ 4 ดวงถือเป็นกลไกหลักของการพัฒนาสุขภาวะของประชาชนในตำบล ซึ่งต่อไปนี้จะต้องเดินหน้าด้วย 4 หลักสำคัญ

3 หัวใจดวงที่ 1 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(คกก.)
หัวใจดวงที่ 2 ผู้ที่ต้องเข้ามาช่วยทำหน้าที่ในหมู่บ้าน ตำบล และชุมชน คือ อสม. หัวใจดวงที่ 3 แผนสุขภาพตำบลที่ขณะนี้กำลังร่วมกับ อสม.ทุกตำบล หัวใจดวงที่ 4 กองทุนสุขภาพตำบล

4 กรอบแนวคิดการทำงาน 4 ก คกก.รพสต. กองทุนตำบล อสม./แกนนำ แผนสุขภาพตำบล

5 องค์ประกอบหลักของรพ.สต. ประกอบด้วย 4 ข้อ
องค์ประกอบหลักของรพ.สต. ประกอบด้วย 4 ข้อ 1. มีการปรับภาพลักษณ์ (Logo / ป้ายสัญญลักษณ์) 2. มีบุคลากรพร้อม (เดี่ยว 4 / เครือข่าย 7) 3. มีระบบเชื่อมต่อกับ รพ.แม่ข่าย (โทรศัพท์ มือถือ internet ฯลฯ) 4. มีการตั้งคณะกรรมการพัฒนา รพ.สต. (เป็นลายลักษณ์อักษร) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (ชื่อสถานีอนามัย)

6 ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
ปชช.มีสุขภาพที่ดี ปชช.พึ่งตนเองทางสุขภาพได้ รพ.สต. ส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ เพิ่มคุณภาพบริการ บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

7 กรอบแนวคิด รพ.สต. สสอ. ชุมชน อปท. รพ. รพ.สต. เชื่อมโยงบริการ เชิงรุก
CUP สสจ. เขต รพ.สต. คกก.สุขภาพตำบล สสอ. ชุมชน อปท. รพ. จัดทำแผนบูรณาการสุขภาพตำบล ร่วมคิด-ร่วมลงทุน-ร่วมสนับสนุน-ร่วมติดตาม ผู้ให้บริการ ผู้จัดการ /เสริมพลัง เชิงรุก เชื่อมโยงบริการ ครอบคลุมกลุ่ม 5เป้าหมาย ตั้งแต่ในครรภ์มารดา-ถึงเชิงตระกอน ตามความจำเป็นเร่งด่วนปัญหาสุขภาพในพื้นที่และภาพรวม กรอบแนวคิด รพ.สต.

8 คุณลักษณะบริการของรพสต.ที่ดี
การเข้าถึงบริการ(Accessibility) สะดวก ง่าย ใกล้แหล่งชุมชน ไม่มีอุปสรรคต่างๆ ด้านกายภาพ ด้านวัฒนธรรม/ความเชื่อ ด้านการเงิน การดูแลอย่างต่อเนื่อง (Continuity of Care) สนับสนุนกิจกรรมดูแลระยะยาวต่อเนื่อง การมีทะเบียนคนไข้หรือกลุ่มเป้าหมาย และมีทีมสุขภาพที่ดูแลตลอดการรักษา

9 บริการแบบผสมผสาน(Integrated Care ) การให้การดูแลที่ครอบคลุมหลากหลายมิติ
-การดูแลในมิติการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันควบคุมโรค การฟื้นฟูสภาพ -การดูแลที่ครอบคลุมทั้งกับผู้สูงอายุ ผู้ดูแล และครอบครัว ชุมชน -การดูแลที่ครอบคลุมลักษณะบริการ home care,day care, chronic care, end of life care

10 การประสานการดูแล(Co-ordination of Care) ร่วมกับหน่วยงาน บริการสุขภาพทุกระดับเพื่อสนับสนุนการดูแล ได้แก่ คู่มือ/แนวทางการดูแล ระบบส่งต่อ ให้คำปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่ การเชื่อมระบบข้อมูลสุขภาพระหว่างหน่วยบริการ ประสานความช่วยเหลือกับ ชุมชน วัด ท้องถิ่น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การเสริมพลังชุมชน (Community Empowerment) การสนับสนุนให้บุคคล ครอบครัวและชุมชน มีศักยภาพในการจัดการปัญหาสุขภาพ ด้วยกลไก 3 ก. แกนนำ(อสม./จิตอาสา) กรรมการ กองทุน ขับเคลื่อนด้วยแผนสุขภาพตำบล


ดาวน์โหลด ppt โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google