งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข
นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

2 ประชาชนแข็งแรงมีคุณภาพ
๗๐ ปี ไม่มีคิว เจ็บป่วยฉุกเฉิน ไม่ถามสิทธิ บำบัด รักษายาเสพติด อาหารปลอดภัย ๑ หมอ ๑ รพ สต Telemedicine ศูนย์ 3C พัฒนาเด็กปฐมวัย อาหารฮาลาล ใช้ยาดีอย่างมีเหตุผล ลดเบาหวาน ความดัน ลดมะเร็ง ... แผนดำเนินงาน สธ ๒๕๕๕ – ๕๖ ๑. กลไก ความร่วมมือ ๒. จัดทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการ กสธ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ระบบ บูรณาการสิทธิ บริการคุณภาพ บริหารความเสี่ยง บุคลากร ผลิต พัฒนา ค่าตอบแทน ตำแหน่ง การเงิน ๓๐ บาท ลดค่าใช้จ่าย โครงสร้าง สถานบริการระดับต่างๆ ครุภัณฑ์จำเป็น ข้อมูล Data Center ระบบยา

3 เป้าหมายสำคัญของ Data Center
อิสระในทิศทางและองค์ประกอบ ข้อมูลที่เก็บ เส้นทางการส่งต่อข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ผู้ขอข้อมูล ทิศทางและองค์ประกอบเดียวกัน ประชาชนได้รับข่าวสารที่ถูกต้อง และ บริการคุณภาพ

4 ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข
ระดับกระทรวง กระทรวงส ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่ ตัวชี้วัดสำคัญระดับประเทศ/ระดับกระทรวงฯ สถิติ/ข้อมูลสุขภาพ - ข้อมูลสถานะสุขภาพ - ข้อมูลบริการสุขภาพ - ข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ - ข้อมูลด้านสุขภาพอื่น ๆ - ข้อมูลตัวชี้วัดด้านสุขภาพ ระบบข้อมูลตาม ตัวชี้วัดสำคัญ e-Inspection/ KPI สถานบริการ คลังข้อมูลระดับจังหวัด (Data Center) ฐานข้อมูลการให้บริการ ส่งออกในรูปแบบ แฟ้ม - MDG - แผนพัฒนาสุขภาพ - ผลผลิตกรม/สป - ยุทธศาสตร์กระทรวง - การขับเคลื่อน นโยบาย รมต. และ นโยบายอื่น ๆ - การตรวจราชการ - ตัวชี้วัดสำคัญอื่น ๆ ระบบข้อมูล/ รายงานการป่วย ฐานข้อมูล แฟ้ม รายงานข้อมูลทรัพยากรสุขภาพ สป. (สำนักนโยบาย และยุทธศาสตร์) รายงานจากสถานบริการ (รพ.สต./รพ.) รายงานจาก รพ./รพ.สต. ฐานข้อมูล แฟ้ม ตัวชี้วัดต่างๆ รายงาน จากการสำรวจ 0110 รง. 5 กรม / สำนักตรวจราชการ ระบบเฝ้าระวัง -มหาดไทย -สปสช. -สำนักงานสถิติฯ -สภาพัฒน์ฯ -ฯลฯ ข้อมูลเกิด ตาย และประชากร สถานบริการสังกัดกรม Minimum Data Set

5 แฟ้มข้อมูลส่งเสริมป้องกัน
รูปแบบ 43 แฟ้มมาตรฐาน แฟ้มข้อมูลสะสม แฟ้มข้อมูลบริการ แฟ้มข้อมูลส่งเสริมป้องกัน แฟ้ม PERSON แฟ้ม ADDRESS (แฟ้มใหม่) แฟ้ม HOME แฟ้ม CARD แฟ้ม CHRONIC แฟ้ม DEATH แฟ้ม DRUGALLERGY (แฟ้มใหม่) แฟ้ม WOMEN แฟ้ม DISABILITY (แฟ้มใหม่) แฟ้ม VILLAGE (แฟ้มใหม่) แฟ้ม PROVIDER (แฟ้มใหม่) แฟ้ม SERVICE แฟ้ม APPOINTMENT แฟ้ม ACCIDENT (แฟ้มใหม่) แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม PROCEDURE_OPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม DRUG_OPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม CHARGE_OPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม ADDMISSION (แฟ้มใหม่) แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม PROCEDURE_IPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม DRUG_IPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม CHARGE_IPD (แฟ้มใหม่) แฟ้ม DENTAL (แฟ้มใหม่) แฟ้ม SPECIALPP (แฟ้มใหม่) แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE (แฟ้มใหม่) แฟ้ม ICF (แฟ้มใหม่) แฟ้ม FUNCTIONAL (แฟ้มใหม่) แฟ้ม REHABILITATION (แฟ้มใหม่) แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY (แฟ้มใหม่) แฟ้ม ANC แฟ้ม MCH แฟ้ม PRENATAL (MCH) (แฟ้มใหม่) แฟ้ม LABOR (MCH) (แฟ้มใหม่) แฟ้ม POSTNATAL (MCH) (แฟ้มใหม่) แฟ้ม NEWBORNCARE (PP) (แฟ้มใหม่) แฟ้ม EPI แฟ้ม NUTRI แฟ้ม FP แฟ้ม SURVIEL แฟ้ม NCDSCREEN แฟ้ม LABFU แฟ้ม CHRONICFU + 17 แฟ้มส่งต่อ * 21 แฟ้มมาตรฐาน แฟ้ม PP (ปรับเป็น NEWBORNCARE) แฟ้ม DRUG ,PROCED , DIAG (แยกออกมาเป็น IPD,OPD)

6 MOPH Data Center Plan 24x7 Data Center Nation wide Data Center
30 Sep 55 Nation wide Data Center 30 Sep 56 24x7 Data Center

7 จัดทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน: ระบบข้อมูล
Data Center ประมวลผล ผลลัพธ์การให้บริการ ตัวชี้วัดสำคัญ ติดตาม กำกับ ประเมิน ทุก 3 เดือน จัดสรรทรัพยากร คน เงิน ของ การเลื่อนผู้บริหาร ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ข้อมูลการให้บริการจริง 24 x 7


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google