งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕

2 ประชาชน แข็งแรงมี คุณภาพ ๗๐ ปี ไม่ มีคิว เจ็บป่ว ย ฉุกเฉิน ไม่ถาม สิทธิ บำบัด รักษา ยาเสพ ติด อาหาร ปลอด ภัย ๑ หมอ ๑ รพ สต Teleme dicine ศูนย์ 3C พัฒนา เด็ก ปฐมวัย อาหา รฮา ลาล ใช้ยาดี อย่างมี เหตุผล ลด เบาหว าน ความ ดัน ลด มะเร็ ง... ระบ บ บูรณาการ สิทธิ บริการ คุณภาพ บริหารความ เสี่ยง บุคลา กร ผลิต พัฒนา ค่าตอบแทน ตำแหน่ง การเ งิน ๓๐ บาท ลดค่าใช้จ่าย โครงส ร้าง สถานบริการ ระดับต่างๆ ครุภัณฑ์ จำเป็น ข้อมู ล Data Center ระบบยา กสธ ภาครั ฐ ภาคเอ กชน ภาค ประชา สังคม แผนดำเนินงาน สธ ๒๕๕๕ – ๕๖ ๑. กลไก ความร่วมมือ ๒. จัดทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการ แผนดำเนินงาน สธ ๒๕๕๕ – ๕๖ ๑. กลไก ความร่วมมือ ๒. จัดทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน ๓. กลุ่มผลิตภัณฑ์ บริการ

3 เป้าหมายสำคัญของ Data Center อิสระในทิศทางและ องค์ประกอบ ข้อมูลที่เก็บ เส้นทางการส่งต่อข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ ผู้ขอข้อมูล ทิศทางและ องค์ประกอบ เดียวกัน ประชาชนได้รับข่าวสาร ที่ถูกต้อง และ บริการ คุณภาพ

4 กระทรวงส ระบบข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข Minimu m Data Set คลังข้อมูล ระดับ จังหวัด (Data Center) ฐานข้อมูล 21 + 12 แฟ้ม ฐานข้อมูล 21 + 12 แฟ้ม รายงาน จาก รพ./ รพ. สต. ตัวชี้วัด ต่างๆ ฐานข้อมูล การ ให้บริการ ส่งออกใน รูปแบบ 21 + 12 แฟ้ม รายงาน จากสถาน บริการ ( รพ. สต./ รพ.) ระบบข้อมูล ตาม ตัวชี้วัด สำคัญ e-Inspection/ KPI สถิติ / ข้อมูล สุขภาพ - ข้อมูลสถานะ สุขภาพ - ข้อมูลบริการ สุขภาพ - ข้อมูลทรัพยากร สุขภาพ - ข้อมูลด้าน สุขภาพอื่น ๆ - ข้อมูลตัวชี้วัด ด้านสุขภาพ สถิติ / ข้อมูล สุขภาพ - ข้อมูลสถานะ สุขภาพ - ข้อมูลบริการ สุขภาพ - ข้อมูลทรัพยากร สุขภาพ - ข้อมูลด้าน สุขภาพอื่น ๆ - ข้อมูลตัวชี้วัด ด้านสุขภาพ ตัวชี้วัดสำคัญ ระดับประเทศ / ระดับกระทรวงฯ ระบบข้อมูล / รายงานการ ป่วย รายงานข้อมูล ทรัพยากร สุขภาพ 0110 รง. 5 ฐานข้อมูล 21 + 12 แฟ้ม สป. ( สำนัก นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ ) สป. ( สำนัก นโยบาย และ ยุทธศาสตร์ ) ระบบเฝ้าระวัง ข้อมูลเกิด ตาย และประชากร กรม / สำนักตรวจ ราชการ - MDG - แผนพัฒนา สุขภาพ - ผลผลิตกรม / สป - ยุทธศาสตร์ กระทรวง - การขับเคลื่อน นโยบาย รมต. และ นโยบายอื่น ๆ - การตรวจ ราชการ - ตัวชี้วัดสำคัญ อื่น ๆ - MDG - แผนพัฒนา สุขภาพ - ผลผลิตกรม / สป - ยุทธศาสตร์ กระทรวง - การขับเคลื่อน นโยบาย รมต. และ นโยบายอื่น ๆ - การตรวจ ราชการ - ตัวชี้วัดสำคัญ อื่น ๆ สถาน บริการ สถาน บริการ สังกัดกรม รายงาน จากการ สำรวจ - มหาดไทย - สปสช. - สำนักงาน สถิติฯ - สภาพัฒน์ฯ - ฯลฯ - มหาดไทย - สปสช. - สำนักงาน สถิติฯ - สภาพัฒน์ฯ - ฯลฯ ระดับ จังหวัด ระดับ กระทรวง ระดับพื้นที่

5 รูปแบบ 43 แฟ้ม มาตรฐาน แฟ้ม PERSON แฟ้ม ADDRESS ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม HOME แฟ้ม CARD แฟ้ม CHRONIC แฟ้ม DEATH แฟ้ม DRUGALLERGY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม WOMEN แฟ้ม DISABILITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม VILLAGE ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROVIDER ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PERSON แฟ้ม ADDRESS ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม HOME แฟ้ม CARD แฟ้ม CHRONIC แฟ้ม DEATH แฟ้ม DRUGALLERGY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม WOMEN แฟ้ม DISABILITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม VILLAGE ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROVIDER ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SERVICE แฟ้ม APPOINTMENT แฟ้ม ACCIDENT ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_OPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม ADDMISSION ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_IPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม DENTAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SPECIALPP ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ICF ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม FUNCTIONAL ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม REHABILITATION ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SERVICE แฟ้ม APPOINTMENT แฟ้ม ACCIDENT ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_OPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_OPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม ADDMISSION ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม DIAGNOSIS_IPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม PROCEDURE_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม DRUG_IPD ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม CHARGE_IPD ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม DENTAL ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม SPECIALPP ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_SERVICE ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ICF ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม FUNCTIONAL ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม REHABILITATION ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม COMMUNITY_ACTIVITY ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม ANC แฟ้ม MCH แฟ้ม PRENATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม LABOR (MCH) ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม POSTNATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม NEWBORNCARE (PP) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม EPI แฟ้ม NUTRI แฟ้ม FP แฟ้ม SURVIEL แฟ้ม NCDSCREEN แฟ้ม LABFU แฟ้ม CHRONICFU แฟ้ม ANC แฟ้ม MCH แฟ้ม PRENATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม LABOR (MCH) ( แฟ้ม ใหม่ ) แฟ้ม POSTNATAL (MCH) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม NEWBORNCARE (PP) ( แฟ้มใหม่ ) แฟ้ม EPI แฟ้ม NUTRI แฟ้ม FP แฟ้ม SURVIEL แฟ้ม NCDSCREEN แฟ้ม LABFU แฟ้ม CHRONICFU แฟ้มข้อมูล สะสม แฟ้มข้อมูล บริการ แฟ้มข้อมูลส่งเสริม ป้องกัน แฟ้ม PP ( ปรับเป็น NEWBORNCARE) แฟ้ม DRUG,PROCED, DIAG ( แยกออกมาเป็น IPD,OPD) แฟ้ม PP ( ปรับเป็น NEWBORNCARE) แฟ้ม DRUG,PROCED, DIAG ( แยกออกมาเป็น IPD,OPD) * 21 แฟ้มมาตรฐาน + 17 แฟ้มส่ง ต่อ

6 MOPH Data Center Plan 22 Data center 30 Sep 55 Nation wide Data Center 30 Sep 56 24x7 Data Center 30 Sep 56

7 จัดทรัพยากร โครงสร้างพื้นฐาน : ระบบข้อมูล Data Center ประมวลผล ผลลัพธ์การ ให้บริการ ตัวชี้วัดสำคัญ ติดตาม กำกับ ประเมิน ทุก 3 เดือน จัดสรร ทรัพยากร คน เงิน ของ การเลื่อน ผู้บริหาร ประชาชน ได้รับบริการ ที่มีคุณภาพ ข้อมูล การ ให้บริการ จริง 24 x 7


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูล กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google