งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานควบคุมป้องกัน โรคมะเร็งเต้านมมะเร็ง ปากมดลูก และระบบ ฐานข้อมูล Chronic Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานควบคุมป้องกัน โรคมะเร็งเต้านมมะเร็ง ปากมดลูก และระบบ ฐานข้อมูล Chronic Link."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานควบคุมป้องกัน โรคมะเร็งเต้านมมะเร็ง ปากมดลูก และระบบ ฐานข้อมูล Chronic Link

2 สถานการณ์สำคัญโครงการ / กิจกรรมสำคัญ ในปี 2557 สิ่งที่ CUP/ อำเภอ ดำเนินการ งานคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านม ด้วยตนเองเป็นประจำทุก เดือน ร้อยละ 79.52 ตรวจ พบผลผิดปกติ 0.06 และ ได้รับการวินิจฉัยเป็นโรค 6.26. ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการ ดำเนินงาน ในระดับเครือข่าย บริการสุขภาพระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้า นม และส่งข้อมูลคืนกลับให้กับ พื้นที่ทุก 3 เดือน 1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทุกระดับมีความรู้เรื่องโรคมะเร็งเต้า นม ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ รวมถึงการดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งใน ชุมชน 2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุก เครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ มีการจัดอบรม อาสาสมัคร สาธารณสุขเชี่ยวชาญ และสตรี กลุ่มเป้าหมายมีทักษะการตรวจ เต้านมด้วยตนเอง รวมถึงการ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อลดปัจจัย เสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็ง 3. ประชาสัมพันธ์การคัดกรอง โรคมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มอายุ เป้าหมาย เพื่อสร้างความตระหนัก และให้สตรีกลุ่มเป้าหมายเห็น ความสำคัญของการดูแลสุขภาพ ตนเองในการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ร้อยละ 80 และได้รับการตรวจมะเร็ง ปากมดลูกครอบคลุม ร้อยละ 80

3 สถานการณ์สำคัญโครงการ / กิจกรรม สำคัญในปี 2557 สิ่งที่ CUP/ อำเภอ ดำเนินการ งานคัดกรองมะเร็งเต้า นม - ปากมดลูก - สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-70 ปี ตรวจเต้านมด้วย ตนเองเป็นประจำทุกเดือน ร้อยละ 79.52 ตรวจพบผล ผิดปกติ 0.06 และได้รับการ วินิจฉัยเป็นโรค 6.26 - สตรีกลุ่มเป้าหมาย อายุ 30-60 ปี ได้รับการตรวจมะเร็งปาก มดลูกด้วยวิธี pap smear ปี 2553 -2556 คลอบคลุม 95.26. ติดตาม นิเทศและสนับสนุน การดำเนินงาน ในระดับ เครือข่ายบริการสุขภาพ ระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็ง เต้านม - ปากมดลูก และส่ง ข้อมูลคืนกลับให้กับพื้นที่ทุก 3 เดือน 4. จัดทำระบบฐานข้อมูลโรคมะเร็ง เต้านม ปากมดลูก และมะเร็งลำไส้ ในภาพรวมของอำเภอ เพื่อดู สัดส่วนการเกิดโรคมะเร็งในแต่ละ ระยะ 5. พัฒนาระบบการดูแลแบบ Pallitive care เชื่อมโยงจาก รพ. สู่หน่วยบริการปฐมภูมิ 6. พัฒนาทีม HHC ให้สามารถดูแล ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่อยู่ในชุมชนได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ติดตาม นิเทศและสนับสนุนการ ดำเนินงาน ในระดับเครือข่าย บริการสุขภาพระดับตำบล ทุก 3 เดือน 8. วิเคราะห์ผลการดำเนินงาน ควบคุมและป้องกันโรคมะเร็งเต้า นม ปากมดลูก ทุก 6 เดือน

4 สถานการณ์สำคัญโครงการ / กิจกรรมสำคัญ ในปี 2557 สิ่งที่ CUP/ อำเภอ ดำเนินการ ระบบฐานข้อมูลเบาหวาน, ความดันโลหิตสูง, มะเร็ง เต้านมปากมดลูก โรงพยาบาล ส่ง 18.20 ทันเวลา 71.43 ครบถ้วน 76.47 รพ. สต./PCU ส่ง 59.44 ทันเวลา 56.59 ครบถ้วน 97.67 1. พัฒนาระบบฐานการจัดเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการคัด กรองโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง การตรวจภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วย โรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง (chronic link) 2. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลกลับให้กับหน่วยบริการใน ระดับอำเภอ ทุก 3 เดือน 3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และนำเสนอต่อการประชุม คปสจ. ทุก 3 เดือน 4. ติดตาม นิเทศ และสนับสนุนการ ดำเนินงาน ในระดับเครือข่ายบริการ สุขภาพระดับอำเภอ 1. พัฒนาระบบฐานการจัดเก็บข้อมูล การประมวลและวิเคราะห์ข้อมูลการ คัด กรองโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง, มะเร็ง การตรวจภาวะแทรกซ้อนใน ผู้ป่วยโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง (chronic link) 2. พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ในการ บันทึกข้อมูลการคัดกรองโรคเบาหวาน - ความดันโลหิตสูง ในระดับ รพสต และ การบันทึกข้อมูลการตรวจ ภาวะแทรกซ้อน ในระดับ รพ โดย เครือข่ายบริการสุขภาพในระดับอำเภอ และมีการส่งข้อมูลเข้าฐาน chronic link ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน 3. สรุปและวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน และคืนข้อมูลกลับให้กับหน่วยบริการใน ระดับอำเภอทุก 3 เดือน

5 การบันทึกข้อมูล  แนวทางการดำเนินงาน HT- DM.doc แนวทางการดำเนินงาน HT- DM.doc


ดาวน์โหลด ppt งานควบคุมป้องกัน โรคมะเร็งเต้านมมะเร็ง ปากมดลูก และระบบ ฐานข้อมูล Chronic Link.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google