งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อและรหัสของ อำเภอ แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อและรหัสของตำบล พร้อมระบุพื้นที่ รพ. สต. ตำบลจัดการสุขภาพ และจุดพิกัด ( ละติจูด กับ ลองจิจูด ) แก้ไข - เพิ่มเติมรายชื่อและรหัสของ หมู่บ้าน และชุมชน พร้อมระบุ รหัสสถานบริการที่รับผิดชอบ และจุดพิกัด ( ละติจูด กับ ลองจิจูด ) แก้ไข - เพิ่มเติม รายชื่อสถานบริการ ของแต่ละตำบล ทำได้ เฉพาะ รหัส จังหวัด เท่านั้น

15

16

17

18

19 คำนิยาม : หมู่บ้านจัดการ สุขภาพ การจัดการด้านสุขภาพ หมายถึง การที่ชุมชน / หมู่บ้าน มี กระบวนการร่วมกันในการวางแผนด้าน สุขภาพ มีการจัดการงบประมาณเพื่อ ใช้ในการพัฒนาด้านสุขภาพ มีการจัด กิจกรรมด้านสุขภาพ และมีการสรุป ประเมินผลการจัดการด้านสุขภาพ

20 หลักเกณฑ์การผ่านเกณฑ์หมู่บ้าน จัดการสุขภาพ ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 5 คะแนน จาก คะแนนเต็ม 6 คะแนน และต้องผ่านประเด็นทั้ง 5 ประเด็น ดังนี้ 1. การจัดทำแผนด้านสุขภาพในหมู่บ้าน ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 2. การจัดการงบประมาณเพื่อพัฒนาสุขภาพใน หมู่บ้าน ต้องได้คะแนนเต็ม 1 คะแนน 3. การจัดกิจกรรมพัฒนาสุขภาพในหมู่บ้าน ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 4. การประเมินผลการจัดการสุขภาพ ต้องได้ คะแนนเต็ม 1 คะแนน 5. การมีส่วนร่วมของชุมชน ต้องได้คะแนนอย่างน้อย 1 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2 คะแนน ถ้าคะแนนต่ำกว่า 5 คะแนน ถือว่า ไม่ผ่าน เกณฑ์การประเมินผล

21 ระดับ 1 ดาว หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์การ จัดการสุขภาพ ระดับ 2 ดาว หมายถึง มีศักยภาพ เบื้องต้น คือ ผ่านเกณฑ์การจัดการสุขภาพขั้น พื้นฐาน ระดับ 3 ดาว หมายถึง มีศักยภาพปาน กลาง เป็นหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานด้าน สุขภาพ ได้สูงกว่าขั้นพื้นฐาน ระดับ 4 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูง เป็น หมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการงานสุขภาพได้ดี แต่ยังไม่สามารถเป็นครูให้กับหมู่บ้านอื่นได้ ระดับ 5 ดาว หมายถึง มีศักยภาพสูงเยี่ยม เป็นหมู่บ้านที่ผ่านระดับ 4 ดาว และสามารถเป็น ครูให้กับหมู่บ้านอื่นได้ การจัดระดับศักยภาพหมู่บ้านจัดการสุขภาพ

22 ตัวแปรที่ใช้ในการจัดระดับศักยภาพหมู่บ้าน ปี 2553

23

24

25

26 การบันทึกข้อมูล หมู่บ้านจัดการสุขภาพ

27 หน้าจอจะแสดงรายการแต่ละหมู่บ้าน ที่ผ่านหรือไม่ผ่านเกณฑ์ และมีระดับศักยภาพใด

28

29

30 ข้อมูลหมู่บ้านจัดการสุขภาพ รายหมู่บ้าน

31

32

33

34

35 1 หญิง ตั้ง ครรภ์ 2 หญิง หลัง คลอด 3 มาร ดา เลี้ยง ลูกนม แม่ 4.1 เด็ก 0-6 ปี 4.2 เด็ก ไม่ สม วัย 5.1 ผู้ สูง อายุ 5.2 ผู้ สูง อายุ เรื้อรัง 5.3 ผู้สูง อายุช่วย ตัว เองไม่ได้ 6 ผู้ พิ การ 7.1 เบา หวาน 7.2 ความ ดัน 8.1 ผู้ ป่วย วัณ โรค 8.2 ผู้ป่วย วัณโรค ที่กินยา ต่อหน้า อสม รวมทั้งประเทศในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย

36

37

38

39

40

41 แผนสุขภาพ ตำบล

42 สรุปผลการดำเนินงาน จัดทำแผนสุขภาพตำบล ปี 2553 ( ข้อมูลในเว็บ ทั้งประเทศ ตำบลทั้งหมด 7,473 ตำบล ตำบลที่จัดทำแผน 5,254 ตำบล (70.3%) จังหวัดร้อยเอ็ด ตำบลทั้งหมด 193 ตำบล ตำบลที่จัดทำแผน 193 ตำบล (100%)

43

44

45 45 กลุ่มเป้าหมาย ในแผนสุขภาพ ตำบล จำแนก 17 กลุ่มเป้าปมายหลัก ดังนี้

46 โครงการที่เป็นประเด็นปัญหาในแผน สุขภาพตำบล จำแนก 24 ประเด็นปัญหาหลัก ดังนี้

47 จัง หวั ด 1. เบา หวาน / ความ ดัน 2. ไข้เลือ ดออก 3. สุข ภาพ ผู้สูง อายุ 4. อนา มัย แม่ และ เด็ก 5. มะ เร็ง ส่วน ต่าง ๆ 6. อาหา ร ปลอด ภัย โภชน าการ 7. ซึม เศร้า / ฆ่าตัว ตาย / เยียว ยา 8. สุข ภาพ วัย เรียน วัยรุ่ น 9. งาน คุ้ม ครอ ง ผู้บ ริโภ ค 10. มลพิษ สิ่งแวด ล้อม และ สารพิษ ต่างๆ 11. ขยะ ชุม ชน 12. เอดส์ 13. วัณ โรค 14. โรคติ ดต่อ ทาง เดิน อาหา รและ น้ำ ร้อ ยเ อ็ด ทั้ง ปร ะ เท ศ 2,9 01 2, สรุปรายงาน การจัดทำแผนสุขภาพตำบล จำแนกตามประเด็นปัญหาหลัก 15 ประเด็น


ดาวน์โหลด ppt สามารถแก้ไขข้อมูล ได้ดังนี้ รหัสผ่าน (username / password) ของตำบล แก้ไข - เพิ่มเติม ฐานข้อมูลทั่วไป ของจังหวัด แก้ไข - เพิ่มเติม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google