งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

2 วิทยากรกลุ่ม ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อภิชัย มงคล
นายแพทย์อภิชัย มงคล เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

3 เป้าหมาย  เชียงใหม่ 24 แห่ง  ลำพูน 11 แห่ง  ลำปาง 14 แห่ง
 เชียงใหม่ 24 แห่ง  ลำพูน 11 แห่ง  ลำปาง 14 แห่ง  แม่ฮ่องสอน 7 แห่ง รวม แห่ง เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

4 ขอบเขต  ส่งเสริม  ป้องกัน ขอบเขตตามที่ระบุในเอกสาร  รักษา
 ฟื้นฟู ขอบเขตตามที่ระบุในเอกสาร ประกอบการประชุม หน้า เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

5 กลุ่มประชากรทั่วไป ปัญหา  ขาดทันตภิบาลในบาง สอ., unit
วิธีแก้ไข  หมุนทันตฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน  จัดหา Unit ทำฟัน ช่วงเวลาที่เปิดบริการ  ในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลา มีบริการส่งต่อ และให้คำปรึกษา เพิ่มเติม ภาวะซึมเศร้า เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

6 กลุ่มผู้สูงอายุ เพิ่มเติม  อาสาสมัครผู้สูงอายุ = อสม. (เดิม) ที่ผ่านการ อบรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้มีอัตราส่วน อสม. : house hold 1 : 10 – 15 ซึ่งระยะแรกเป็น อสม. ที่มีอยู่ ซึ่งต่อมาจะมีการเพิ่มพูนทักษะต่อ  ตรวจสุขภาพในช่องปากและคัดกรองต้อกระจก เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

7 เด็กแรกเกิด (แก้ไขเป็น เด็กแรกเกิดอายุ 0 – 5 ปี)
 Care giver อาจเป็น อสม. ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  การดูแลเด็กที่มีปัญหาเฉพาะจะมีการเน้นการ คัดกรองและส่งต่อ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

8 สตรีทั่วไปและสตรีมีครรภ์
 อสม.นมแม่ (เพิ่มข้อความ) เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

9 ผู้พิการ ช่วย Rehab ในการดูแลผู้พิการที่พบอยู่ในพื้นที่ สอ. นั้น ๆ
 ให้เจ้าหน้าที่ สอ. รับการเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงวิธีทำอุปกรณ์ ช่วย Rehab ในการดูแลผู้พิการที่พบอยู่ในพื้นที่ สอ. นั้น ๆ  ตัดคำว่า “กายอุปกรณ์”, “พิทักษ์สิทธิ์” เพิ่มเติม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือตนเอง เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

10 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน
 (เพิ่ม) ยาเสพติด: เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

11 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ
 เฝ้าระวังและคัดกรองภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตาย  ติดสุราเรื้อรัง  เพิ่มโรคเรื้อรัง: TB, COPD, HIV/AIDS, CRF  เน้นการดูแลต่อเนื่อง เชื่อมโยง เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

12 อื่น ๆ (เพิ่มเติม)  บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชุมชน
เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

13 การสนับสนุน (การลงทุนจากชุมชน) (เพิ่ม) วิชาการ
 งบประมาณ: สธ. สปสช. อปท. สสส. การมีส่วนร่วม (การลงทุนจากชุมชน)  บุคลากร: ชักชวนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากร (เพิ่ม) วิชาการ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

14 การเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
 รูปแบบ คปสอ.  Telemedicine เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

15 การสนับสนุนในการบริหารจัดการ
รูปแบบ กก.บริหาร รพ.สต. ขาด วิธีการบริหารงบประมาณ เช่น  งบประมาณที่จะ สนับสนุนแก่ รพ.สต.  ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน ที่ รพ.สต. (incentive) ซึ่งยังไม่ชัดเจน  สสอ. / สสจ.  รพช. / รพท. / รพศ.  เขตตรวจราชการ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

16 แผนและเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ
เริ่มดำเนินการทันที ตามแต่ละจังหวัด เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

17 ขอขอบคุณ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน


ดาวน์โหลด ppt เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google