งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน. วิทยากรกลุ่ม ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อภิชัย มงคล เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน. วิทยากรกลุ่ม ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อภิชัย มงคล เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

2 วิทยากรกลุ่ม ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อภิชัย มงคล เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

3 เป้าหมาย  เชียงใหม่ 24 แห่ง  ลำพูน 11 แห่ง  ลำปาง 14 แห่ง  แม่ฮ่องสอน 7 แห่ง รวม 56 แห่ง เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน

4 ขอบเขต เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ส่งเสริม  ป้องกัน  รักษา  ฟื้นฟู ขอบเขตตามที่ระบุในเอกสาร ประกอบการประชุม หน้า 11 - 13

5 กลุ่มประชากรทั่วไป เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน ปัญหา  ขาดทันตภิบาลในบาง สอ., unit วิธีแก้ไข  หมุนทันตฯ เพื่อช่วยปฏิบัติงาน  จัดหา Unit ทำฟัน ช่วงเวลาที่เปิดบริการ  ในเวลาราชการ ส่วนนอกเวลา มีบริการส่งต่อ และให้คำปรึกษา เพิ่มเติม ภาวะซึมเศร้า

6 กลุ่มผู้สูงอายุ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เพิ่มเติม  อาสาสมัครผู้สูงอายุ = อสม. ( เดิม ) ที่ผ่านการ อบรมการดูแลผู้สูงอายุ โดยให้มีอัตราส่วน อสม. : house hold 1 : 10 – 15 ซึ่งระยะแรกเป็น อสม. ที่มีอยู่ ซึ่งต่อมาจะมีการเพิ่มพูนทักษะต่อ  ตรวจสุขภาพในช่องปากและคัดกรองต้อกระจก

7 เด็กแรกเกิด ( แก้ไขเป็น เด็กแรกเกิดอายุ 0 – 5 ปี ) เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  Care giver อาจเป็น อสม. ผู้สูงอายุในหมู่บ้าน  การดูแลเด็กที่มีปัญหาเฉพาะจะมีการเน้นการ คัดกรองและส่งต่อ

8 สตรีทั่วไปและสตรีมีครรภ์ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  อสม. นมแม่ ( เพิ่มข้อความ )

9 ผู้พิการ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ให้เจ้าหน้าที่ สอ. รับการเพิ่มพูนทักษะ รวมถึงวิธีทำอุปกรณ์ ช่วย Rehab ในการดูแลผู้พิการที่พบอยู่ในพื้นที่ สอ. นั้น ๆ  ตัดคำว่า “ กายอุปกรณ์ ”, “ พิทักษ์สิทธิ์ ” เพิ่มเติม สนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและช่วยเหลือตนเอง

10 กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชน เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  ( เพิ่ม ) ยาเสพติด : เฝ้าระวัง ป้องกัน บำบัด ฟื้นฟู

11 กลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังโดยเฉพาะ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  เฝ้าระวังและคัดกรองภาวะซึมเศร้า และเสี่ยงฆ่าตัวตาย  ติดสุราเรื้อรัง  เพิ่มโรคเรื้อรัง : TB, COPD, HIV/AIDS, CRF  เน้นการดูแลต่อเนื่อง เชื่อมโยง

12 อื่น ๆ ( เพิ่มเติม ) เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  บริการคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ชุมชน

13 การสนับสนุน เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  งบประมาณ : สธ. สปสช. อปท. สสส. การมีส่วนร่วม ( การลงทุนจากชุมชน )  บุคลากร : ชักชวนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการสร้างบุคลากร ( เพิ่ม ) วิชาการ

14 การเชื่อมต่อกับโรงพยาบาลแม่ข่าย เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  รูปแบบ คปสอ.  Telemedicine

15 การสนับสนุนในการบริหารจัดการ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน  สสอ. / สสจ.  รพช. / รพท. / รพศ.  เขตตรวจราชการ รูปแบบ กก. บริหาร รพ. สต. ขาด วิธีการบริหาร งบประมาณ เช่น  งบประมาณที่ จะ สนับสนุนแก่ รพ. สต.  ค่าตอบแทน ผู้ปฏิบัติงาน ที่ รพ. สต. (incentive) ซึ่งยังไม่ ชัดเจน

16 แผนและเวลาที่จะเริ่มดำเนินการ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน เริ่มดำเนินการทันที ตามแต่ละจังหวัด

17 ขอขอบคุณ เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน


ดาวน์โหลด ppt เขต 15 เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน. วิทยากรกลุ่ม ผู้ตรวจราชการ นายแพทย์อภิชัย มงคล เขต 15: เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google