งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO

2 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

3 (10) DRUG_OPD (35) ACCIDENT (8) APPOINTMENT (26) CHARGE_OPD (7) DIAGNOSIS_OPD (11) PROCEDURE_OPD

4 ข้อมูลผู้ป่วยอุบัติเหตุที่มารับบริการที่ “ แผนก ฉุกเฉิน (ER) ” ของโรงพยาบาล และ แผนก ทั่วไปของ รพ. สต. หมายเหตุ 1. ข้อมูลผู้รับบริการหมายถึงทั้งในเขต และ นอกเขตรับผิดชอบ 2. ข้อมูลการเข้ารับบริการแต่ละครั้งดูจาก แฟ้ม Service เชื่อมโยงด้วย SEQ - ข้อมูลการวินิจฉัยอยู่ในแฟ้ม DIAGNOSIS_OPD - ข้อมูลหัตถการอยู่ในแฟ้ม PROCEDURE_OPD - หาก Admit จะเชื่อมกับแฟ้ม ADMISSION,DIAGNOSIS_IPD PROCEDURE_IPD ด้วย AN ในแฟ้ม SERVICE ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

5

6 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_accident_type ประเภทผู้ป่วย อุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับ บริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภท ยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลก ฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_accident_type ประเภทผู้ป่วย อุบัติเหตุ accident_place_type สถานที่เกิดอุบัติเหตุ er_nursing_visit_type ประเภทการมารับ บริการ accident_person_type ประเภทผู้บาดเจ็บ accident_transport_type ประเภท ยานพาหนะ accident_alcohol_type การดื่มแอลก ฮอลล์ accident_drug_type การใช้ยาสารเสพติด accident_belt_type การคาดเข็มขัดนิรภัย accident_helmet_type การสวมหมวกนิรภัย

7 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน * (map code export) ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข accident_airway_type การดูแลการหายใจ accident_bleed_type การห้ามเลือด accident_fluid_type การให้น้ำเกลือ er_emergency_type ระดับความเร่งด่วน * (map code export)

8 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com ข้อมูลวินิจฉัยโรคของผู้ป่วยนอกและผู้มารับ บริการ ประกอบด้วย - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ. สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่นที่สามารถบันทึก ด้วยรหัส ICD-10 ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ ในแฟ้ม อื่น หมายเหตุ 1. ข้อมูลผู้รับบริการหมายถึงทั้งในเขต และ นอกเขตรับผิดชอบ 2. ข้อมูลการเข้ารับบริการแต่ละครั้งดูจาก แฟ้ม Service เชื่อมโยงด้วย SEQ ประเภท แฟ้มบริการ

9 เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

10

11

12 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับ ส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข diagtype ประเภทการวินิจฉัย Icd101 รหัสการวินิจฉัย icd10_nhso รหัสการวินิจฉัยสำหรับ ส่งออก spclty แผนกที่รับบริการ

13 ข้อมูลการให้บริการ “ หัตถการและผ่าตัด ” ของ ผู้ป่วยนอก และผู้รับบริการ - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ. สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่นที่สามารถบันทึก ด้วยรหัสหัตถการที่ไม่ได้บันทึกใน แฟ้มอื่น หมายเหตุ - ผู้มารับบริการหมายถึงทั้งในเขต และ นอกเขตรับผิดชอบ - หัตถการ 1 อย่าง มี 1 record - ข้อมูลรับบริการแต่ละครั้ง ดูจากแฟ้ม service เชื่อมโยงโดย SEQ ประเภทแฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

14

15

16

17

18

19

20

21 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข er_opercode หัตถการ OPD,ER operation_item หัตถการ OR health_med_operation_item หัตถการ TTM physic_items หัตถการ PT dttm หัตถการ DEN

22 ข้อมูลการจ่ายยาสำหรับ “ ผู้ป่วยนอก ” และ “ ผู้ มารับบริการ ” - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ. สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่สามารถบันทึก ข้อมูลการให้ยาด้วยรหัสยา ที่ไม่ได้บันทึกอยู่ในแฟ้มอื่น ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

23

24

25 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์ provis_medication_unit หน่วยนับ ของยา ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข drugitems รายการเวชภัณฑ์ provis_medication_unit หน่วยนับ ของยา

26 ข้อมูล ค่าใช้จ่ายของบริการแต่ละรายการ สำหรับ “ ผู้ป่วยนอก ” และ “ ผู้มารับบริการ ” - ผู้ป่วยนอกที่มารับบริการที่ รพ. และ รพ. สต. - ผู้มารับบริการอย่างอื่น ที่ม่ค่าใช้จ่ายใน การให้บริการ ประเภท แฟ้มบริการ เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com

27

28 ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย ตารางที่ต้องตรวจสอบ / แก้ไข nondrugitems รายการค่าใช้จ่าย income หมวดค่าใช้จ่าย income_group หมวดค่าใช้จ่าย


ดาวน์โหลด ppt LOGO. เครือข่ายพัฒนาระบบสารสนเทศ www.im-hospital.blogspot.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google