งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล COE2009-28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล COE2009-28."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล COE2009-28

2  นำเสนอโดย นายชยกร พิมพานนท์ รหัส 493040145- 5 นางสาวนพวรรณ์ ไสลรัตน์ รหัส 493041132-9  อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ รศ. วนิดา แก่นอากาศ  อาจารย์ร่วมประเมินโครงการ รศ. วิโรจน์ ทวีปวรเดช ผศ. อนัตต์ เจ่าสกุล

3 หัวข้อที่จะนำเสนอ  วัตถุประสงค์ของโครงการ  ขอบเขตของโครงการ  ผลที่คาดว่าจะได้รับ  แผนการดำเนินงาน  ความคืบหน้าของโครงการ  แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

4 วัตถุประสงค์ของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมที่ใช้ในการบริหาร โรงพยาบาล ซึ่งรองรับการทำงานในส่วน ของ OPD  พัฒนาโปรแกรมที่ทำงานในลักษณะ Client-Server และเป็นลักษณะ Web based

5 ขอบเขตของโครงการ  พัฒนาโปรแกรมให้รองรับการทำงานใน ส่วนที่เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ซึ่งโรงพยาบาลทดสอบคือ โรงพยาบาล ร้อยเอ็ด

6 ผลที่คาดว่าจะได้รับ  ได้โปรแกรมระบบบริหารและจัดการ โรงพยาบาลซึ่งรองรับการทำงานในส่วนที่ เกี่ยวข้องกับแผนกผู้ป่วยนอก (OUTPATIENT DEPARTMENT : OPD) ที่ทำงานในลักษณะ Client-Server ซึ่ง เป็นลักษณะ Web based สำหรับ โรงพยาบาลร้อยเอ็ด.

7 แผนการดำเนินงาน

8 ความคืบหน้าของโครงการ  ศึกษาโครงสร้างของระบบ  ออกแบบ Flow chart การทำงานของ ระบบ  ออกแบบ User Interface

9 ศึกษาโครงสร้างของระบบ  การจัดการข้อมูลผู้ป่วย  การจัดการรายการลงทะเบียนตรวจรักษา  การจัดการรายการบันทึกผลการรักษา  การจัดการรายการนัดผู้ป่วย  การจัดการรายการจ่ายยา  การจัดการข้อมูลการ Refer  การจัดการอื่นๆ

10 การจัดการข้อมูลผู้ป่วย  เพิ่ม / แก้ไข  ข้อมูลทั่วไป • ชื่อ - นามสกุลผู้ป่วย เลขที่บัตรประชาชน อายุ หมู่ เลือด การแพ้ยา ที่อยู่ ชื่อบิดา มารดา ชื่อผู้ติดต่อ ที่อยู่ผู้ติดต่อ ฯลฯ  ข้อมูลเกี่ยวกับครอบครัว • สถานะในครอบครัว สถานะบุคคล การศึกษา ตำแหน่งในชุมชน แพทย์ประจำตัว  โรคประจำตัว  ประวัติญาติ • ประวัติความเจ็บป่วย และโรคประจำตัวของญาติ ผู้ป่วย  สิทธิการรักษา

11 การจัดการรายการ ลงทะเบียนตรวจรักษา  จัดลำดับคิวการรักษา  ตรวจสอบและเลือกสิทธิการรักษาที่จะใช้ ในครั้งนั้นๆ  ตรวจและบันทึกข้อมูล Vital sign และ อาการเบื้องต้น  วัดความดัน อุณหภูมิ ชีพจร อัตราการหายใจ น้ำหนัก ส่วนสูง ฯลฯ  ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลอื่นๆ  ประวัติการนัดหมาย ข้อมูลเวชระเบียน ประวัติ การ X-Ray ประวัติการผ่าตัด ประวัติการักษา ที่อื่น ฯลฯ

12 การจัดการรายการบันทึก ผลการรักษา  บันทึกผลการวินิจฉัยและการตรวจรักษา ของแพทย์

13 การจัดการรายการนัด ผู้ป่วย  เพิ่ม / แก้ไข  ข้อมูลวันที่และเวลาว่างของแพทย์  ข้อมูลห้องและแผนกที่จะนัด  ตรวจสอบประวัติการนัด  ลงรายการนัดผู้ป่วย

14 การจัดการรายการจ่ายยา  เพิ่ม / แก้ไข  การสั่งจ่ายยา  รายการยาที่ใช้ พร้อมวิธีใช้ และขนาด  การจัดลำดับคิวการรอรับยา  การคำนวณค่าใช้จ่ายทั้งหมด

15 การจัดการข้อมูลการ Refer  การลงรับ Refer  การลงส่ง Refer  การตอบกลับ Refer

16 การจัดการอื่นๆ  การส่ง LAB  การส่งผู้ป่วยเข้าไปรับการตรวจที่ห้อง LAB  การส่ง X-Ray  การส่งผู้ป่วยเข้าไปรับการตรวจที่ห้อง X-Ray  การจัดการผู้ป่วยฉุกเฉิน  การเพิ่มข้อมูลส่วนตัว และข้อมูลการรักษา ของผู้ป่วยฉุกเฉิน

17 ออกแบบ Flow chart การ ทำงานของระบบ (1/3)

18 ออกแบบ Flow chart การ ทำงานของระบบ (2/3)

19 ออกแบบ Flow chart การ ทำงานของระบบ (3/3)

20 ออกแบบ User Interface

21 แผนงานที่จะดำเนินงานต่อ

22 Q&A Thank you for Attention


ดาวน์โหลด ppt LOGO Out Patient Management for Hospital System ระบบจัดการผู้ป่วยนอกสำหรับโรงพยาบาล COE2009-28.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google