งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครอง ผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า MEDICATION RECONCILIATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครอง ผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า MEDICATION RECONCILIATION."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครอง ผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า MEDICATION RECONCILIATION

2  การเปรียบเทียบรายการของผู้ป่วยเมื่อ แรก รับ เปรียบเทียบรายการยาที่แพทย์ สั่งกับรายการยาที่ผู้ป่วยรับประทานยา อย่างต่อเนื่องที่บ้าน ก่อนมารับการรักษา จะดูว่ารายการยาที่แพทย์สั่งแรกรับนั้น ครอบคลุมรายการยาที่ผู้ป่วยรับประทาน ยาต่อเนื่องที่บ้านหรือไม่ และในทุกๆ รอยต่อของการ transfer ผู้ป่วย จนกระทั่งกลับบ้าน ความหมาย

3 ADMITHOSPITALDISCHARGE

4

5  รวบรวมประวัติการใช้ยาที่ถูกต้องและ สมบูรณ์ของผู้ป่วยเพื่อจัดทำรายการใช้ ยา  ตรวจสอบความถูกต้องของรายการยา และขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย  ตรวจสอบความแตกต่างของรายการยา โดยเปรียบเทียบรายการยาที่ผู้ป่วยเคย ได้รับกับยาที่แพทย์สั่ง ขั้นตอน

6  เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับยาที่เคยใช้อยู่อย่าง ต่อเนื่อง  มีการหยุดยาบางตัวก่อนการเข้าทำ หัตถการบางอย่าง  ทำให้ได้รับยาที่ใช้อยู่ต่อหลังจากแพทย์ สั่งหยุดชั่วคราว  ลดการใช้ยาที่ไม่ถูกต้องของผู้ป่วย เช่น มีการใช้ยาเดิมหลังจากแพทย์สั่งหยุดใช้ ยาแล้ว, ได้ยาซ้ำซ้อนกับยาที่ผู้ป่วยมีอยู่ เดิม หรือ ซื้อเอง  เฝ้าระวัง Drug Interaction จากอาจเกิด จากยาเดิมและยาที่สั่งใช้เพิ่มเติม ประโยชน์

7  ยาผู้ป่วยที่นำมา  ระบบคอมพิวเตอร์โรงพยาบาล  สอบถามผู้ป่วย, ญาติ  IPD OPD card  โทรสอบถาม ( รพ. อื่นที่ผู้ป่วยรักษา ), ใบ Refer  สมุดประจำตัวผู้ป่วยโรคเรื้อรัง แหล่งข้อมูล

8  ไม่ควรใช้ข้อมูลจากแหล่งเดียว เนื่องจากข้อมูลที่ได้อาจไม่ครบ ต้องใช้ จากสองแหล่งขึ้นไปจึงจะได้ข้อมูลที่ พอจะครบบ้าง และควรนำไปประกอบกับ การสัมภาษณ์อีกครั้ง  ต้องมีเทคนิคการสัมภาษณ์เพื่อให้ได้ ข้อมูลที่ถูกต้อง แหล่งข้อมูล

9 การบริการจ่ายยาผู้ป่วยใน 1 2 3

10 การจ่ายยาผู้ป่วยในและ MED REC

11

12 แบบฟอร์ม

13

14

15 ตัวอย่างคำถาม

16

17

18

19 MEDICATION RECONCILIATION กับ น้องปอย

20 นาย A เมื่อ 05/11/53

21 นาย A เมื่อ 17/02/54

22 น้องปอยเห็นว่า ….. ข้อมูล มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นให้สอบถาม ข้อมูลใหม่ทุกครั้งนะคะ ยาที่นำมาอาจมีซองยา หลายวันที่ ให้ดูวิธีการ ทานซองที่ได้รับล่าสุด นะคะ อย่าใช้ข้อมูล เดิมๆที่เก่าเก็บหล่ะ

23

24

25

26 ผลการ ดำเนินงาน

27 แบบบันทึก

28 ประเมินผลประจำเดือน

29 ผลการดำเนินงาน ข้อมูล / เดือน พ.ย. พ.ย. ธ. ค. ม. ค. ก.พ. ก.พ. จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมดราย 369387381387 จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการติดตามการใช้ยาเดิมราย (%) 118(32%)159(41%)257(69%)293(76%) จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการแก้ไขปัญหาการใช้ยาราย (%) 12(10%)23(14%)28(11%)36(12%) ผู้ป่วยที่พบปัญหาไม่ได้รับยาต่อเนื่องขณะ Admit ร้อยละ 0022

30  ทำให้ผู้ป่วยและญาติให้ความสนใจกับยา ที่ใช้และข้อมูลเกี่ยวกับยามากขึ้น  ผู้ป่วยและญาติเชื่อใจในเภสัชกรมากขึ้น โดยมักจะมีคำพูดว่า “ เอายามาหื้อหมอ เต๊อะกำเดียวเปิ้นตึงจัดหื้อ ” ผลการดำเนินงาน

31 ปัญหา / แนวทางแก้ไข อุปสรรค กรณีผู้ป่วย Admit อาจ ไม่มีญาติมาส่งหรือผู้ป่วย ไม่สามารถให้ประวัติได้ ณ จุดแรกรับผู้ป่วย ไม่สามารถประวัติที่ ชัดเจนจากผู้ป่วยได้ เนื่องจากการสื่อสารกับ ผู้ป่วย แนวทางแก้ไข กรณีมีข้อมูลเรื่องยา เพิ่มเติมให้ประสานหรือ ส่งยามามาให้ห้องยาที หลัง หรือกรณีเร่งด่วน ทางหอผู้ป่วยให้รายงาน แพทย์เจ้าของไข้ก่อน นำส่งให้ห้องยาได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งอื่นๆ เช่น ญาติ

32 น้อง ปอย เวียน หัวแล้ว ขอจบ การ นำเสน อเพียง เท่านี้ ค่ะ THANK YOU


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานเภสัชกรรมชุมชนและคุ้มครอง ผู้บริโภค โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า MEDICATION RECONCILIATION.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google