งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี 2556-2560 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี 2556-2560 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี 2556-2560 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน POWERFULL SELFHEALTH MANAGEMENT PEOPLE ประชาชน(ชุมชน) มี กระบวนการจัดการสุขภาพ เข้มแข็ง LOCAL GOVERNMENT OWNERSHIP ท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วน เจ้าของ PUBLIC SECTOR PARTNERSHIP ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ทุกระดับสนับสนุน/ บูรณาการ NGO & COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT -กลุ่มองค์กรใน/นอกพื้นที่มี บทบาท -มีแกนและกลไกภาคประชาชน ในชุมชนจัดการสุขภาพ HPO & INTELLIGENCE ORGANIZATION ระบบบริหารและสนับสนุน บริการสุขภาพ PMQA for Provincial Health Network Collaborative Improvement การบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อการประสานและพัฒนา ระบบ สุขภาพ HIGH PERFORMANCE & GRACEFULL OFFICER บุคลากรมีสมรรถนะ และภาคภูมิ 6+HEALTH SERVICE NETWORK MANAGEMENT ระบบบริการเชิง เครือข่ายเบ็ดเสร็จครบ วงจร 6+ PCA +QA+HA for CUP Management พัฒนาคุณภาพ เครือข่ายบริการ สุขภาพระดับอำเภอ LEADERSHIP & GOVERNANCE บรรยากาศเอื้อ (การนำ องค์กร) HEALTHIER BEHAVIOR PEOPLE ประชาชนมีพฤติกรรม สุขภาพดี QUALITY & SATISFIED SERVICE ACCESS ประชาชนเข้าถึงคุณภาพและ พึงพอใจในระบบบริการ สุขภาพ

2 ดูรายงาน IS

3 พฤติกรรมสุขภาพบริการเชิงรุกบริการเชิงรับ ประชาชน 1 ปชช.มีภูมิคุ้มกันด้าน อุบัติเหตุ 2 การขับขี่ปลอดภัย (ปฏิบัติ ตามกฎหมายจราจร, ขนส่ง) ปชช.มีส่วนร่วมในการป้องกันการ เกิดอุบัติเหตุ 1 ปชช.มีความรู้ ทักษะ ในการดูแล เบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ (วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ ปชช., รู้จัก EMS 1669) 2 ปชช.พึงพอใจระบบบริการอุบัติเหตุ ภาคี - กลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม การมีพฤติกรรม สุขภาพที่ปลอดภัย 1 สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ทุกภาคส่วนในการป้องกันการเกิด อุบัติเหตุ 2 บังคับใช้กฎหมาย - องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการ จัดบริการรองรับผู้บาดเจ็บจาก อุบัติเหตุ กระบวนการ - การจัดการสุขภาพที่ เข้มแข็ง 1 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมใน การส่งเสริม ป้องกันอุบัติเหตุ 2 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนร่วมในการ จัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน รากฐาน - ระบบฐานข้อมูลการเกิด อุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ/ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ - บุคลากรด้านการแพทย์ จนท.สธ. มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะการ ส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1 บริการด้านการแพทย์ (EMS, Refer, fast track multiple injury, Trauma center) 2 ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วย อุบัติเหตุ ตามสมรรถนะหน่วยบริการ (รพ.สต.,รพช.,รพท.) เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี 2556-2560 (Accident to Trauma & Emergency System Manager)

4 กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบรายงาน และระบบสารสนเทศ อุบัติเหตุ มาตรการ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจาก อุบัติเหตุ 2 ประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

5 กลยุทธ์ 2 พัฒนาบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาตรการ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะการส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบริการ

6 กลยุทธ์ 3 สร้างระบบเครือข่ายการทำงานอุบัติเหตุ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วน ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มาตรการ 1 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย 2 พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุให้กับประชาชน 4 การประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี 2556-2560 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google