งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน
เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี POWERFULL SELFHEALTH MANAGEMENT PEOPLE ประชาชน(ชุมชน) มีกระบวนการจัดการสุขภาพเข้มแข็ง HEALTHIER BEHAVIOR PEOPLE ประชาชนมีพฤติกรรมสุขภาพดี QUALITY & SATISFIED SERVICE ACCESS ประชาชนเข้าถึงคุณภาพและพึงพอใจในระบบบริการสุขภาพ ประชาชน LOCAL GOVERNMENT OWNERSHIP ท้องถิ่นเป็นหุ้นส่วนเจ้าของ PUBLIC SECTOR PARTNERSHIP ภาคีเครือข่ายภาครัฐทุกระดับสนับสนุน/บูรณาการ NGO & COMMUNITY HEALTH MANAGEMENT -กลุ่มองค์กรใน/นอกพื้นที่มีบทบาท -มีแกนและกลไกภาคประชาชนในชุมชนจัดการสุขภาพ ภาคี PMQA for Provincial Health Network Collaborative Improvement การบริหารจัดการภาครัฐเพื่อการประสานและพัฒนาระบบสุขภาพ 6+HEALTH SERVICE NETWORK MANAGEMENT ระบบบริการเชิงเครือข่ายเบ็ดเสร็จครบวงจร 6+ PCA +QA+HA for CUP Management พัฒนาคุณภาพเครือข่ายบริการสุขภาพระดับอำเภอ กระบวนการ HPO & INTELLIGENCE ORGANIZATION ระบบบริหารและสนับสนุนบริการสุขภาพ HIGH PERFORMANCE & GRACEFULL OFFICER บุคลากรมีสมรรถนะและภาคภูมิ LEADERSHIP & GOVERNANCE บรรยากาศเอื้อ (การนำองค์กร) รากฐาน

2 ดูรายงาน IS

3 เส้นทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สุขภาพดีวิถีเพชร(SRM) เพื่อบรรลุเป้าหมายคนเพชรบุรีเป็นสังคมสุขภาวะด้านสุขภาพ ปี (Accident to Trauma & Emergency System Manager) พฤติกรรมสุขภาพ บริการเชิงรุก บริการเชิงรับ ประชาชน 1 ปชช.มีภูมิคุ้มกันด้านอุบัติเหตุ 2 การขับขี่ปลอดภัย (ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร, ขนส่ง) ปชช.มีส่วนร่วมในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1 ปชช.มีความรู้ ทักษะ ในการดูแลเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ (วิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับ ปชช., รู้จัก EMS 1669) 2 ปชช.พึงพอใจระบบบริการอุบัติเหตุ ภาคี - กลไกในการสนับสนุน ส่งเสริม การมีพฤติกรรมสุขภาพที่ปลอดภัย 1 สนับสนุน ส่งเสริมการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 2 บังคับใช้กฎหมาย - องค์กรต่างๆมีส่วนร่วมในการจัดบริการรองรับผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ กระบวนการ - การจัดการสุขภาพที่เข้มแข็ง 1 สร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม ป้องกันอุบัติเหตุ 2 ประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง - สนับสนุน ส่งเสริม มีส่วนร่วมในการจัดบริการแพทย์ฉุกเฉิน รากฐาน - ระบบฐานข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ/ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ - บุคลากรด้านการแพทย์ จนท.สธ.มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะการส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 1 บริการด้านการแพทย์ (EMS, Refer, fast track multiple injury, Trauma center) 2 ศักยภาพการให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ ตามสมรรถนะหน่วยบริการ (รพ.สต.,รพช.,รพท.)

4 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบรายงาน และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ
กลยุทธ์ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล ระบบรายงาน และระบบสารสนเทศอุบัติเหตุ มาตรการ 1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล การเกิดอุบัติเหตุ ผู้บาดเจ็บ ผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ 2 ประเมินผลเพื่อพัฒนารูปแบบการป้องกัน แก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ

5 2 พัฒนาบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
กลยุทธ์ 2 พัฒนาบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข มาตรการ 1 พัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุขให้มีความรู้ ทักษะ สมรรถนะการส่งเสริมป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ การให้บริการผู้ป่วยอุบัติเหตุ 2 พัฒนาศักยภาพหน่วยปฏิบัติการ หน่วยบริการ

6 กลยุทธ์ 3 สร้างระบบเครือข่ายการทำงานอุบัติเหตุ ให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ มาตรการ 1 สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชน และภาคีเครือข่าย 2 พัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 3 สร้างภูมิคุ้มกันอุบัติเหตุให้กับประชาชน 4 การประชาสัมพันธ์ สื่อสารความเสี่ยง


ดาวน์โหลด ppt ประชาชน ภาคี กระบวนการ รากฐาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google