งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบข้อมูลการ ป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สาเหตุภายนอก ที่ทำให้ บาดเจ็บ  ระบบรายงาน  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบข้อมูลการ ป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สาเหตุภายนอก ที่ทำให้ บาดเจ็บ  ระบบรายงาน  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบข้อมูลการ ป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สาเหตุภายนอก ที่ทำให้ บาดเจ็บ  ระบบรายงาน  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

2 ระบบข้อมูลการป่วย  ระบบรายงาน จัดเก็บข้อมูลเป็นโรค / กลุ่มโรค รวมทั้งสาเหตุภายนอก รายงานผู้ป่วยนอก 21 กลุ่ม โรค ( รง.504) 3 กลุ่มโรค รายงานผู้ป่วยใน 75 โรค ( รง.505) 8 กลุ่มโรค

3 ระบบ รายงาน รายงานผู้ป่วยนอก ( รง.504) ผู้ป่วยใน ( รง.505) จัดเก็บข้อมูลเป็นรายเดือน รายจังหวัด ครอบคลุมโรงพยาบาล สังกัดกระทรวง สาธารณสุข ความทันเวลา ล่าช้าประมาณ 3 เดือน ประมวลผล รายปีปฏิทิน รายงานข้อมูลรวม ไม่จำแนกเพศ กลุ่ม อายุ จัดทำรายงานรายโรค / กลุ่มโรค รวมทั้งประเทศ ภาค เขต จังหวัด รายเดือน

4

5

6 ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล การเชื่อมโยงเครือข่าย ระบบข้อมูลฯ สำนักงานหลักประกันสุขภาพฯ กระทรวงสาธารณสุข ( สำนักนโยบายและยุทธฯ ) สำนักงานกลางสารสนเทศ ฯ โรงพยาบาล สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรม / กอง / ศูนย์วิชาการ หน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุข เอกส าร / Web site เอกส าร / FTP

7  ระยะเวลาในการรวบรวมข้อมูล สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ รายไตรมาส กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง รายไตรมาส สำนักงานประกันสังคม รายปี  การประมวลผลข้อมูล ครึ่งปีแรก ( ม. ค. – ธ. ค.) และส่งข้อมูล ป้อนกลับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด รายปีปฏิทิน ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

8  ความทันเวลา สำนักงานหลักประกันสุขภาพ แห่งชาติ ช้ากว่า 1 ไตรมาส กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ช้ากว่า 1 ไตรมาส สำนักงานประกันสังคม ช้ากว่าโดยประมาณ 6 เดือน - 1 ปี ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

9  ความครอบคลุมของข้อมูล ประเภทโรงพยาบาล รพ. ใน / รพ. นอกสังกัดกระทรวง สาธารณสุข รพ. กระทรวงศึกษาธิการ รพ. เอกชน ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

10  ความครอบคลุมของข้อมูล ข้อมูลรายบุคคล  ประกันสุขภาพถ้วนหน้า ส่วนใหญ่ได้ ข้อมูลเฉพาะผู้ป่วยผู้ที่ขึ้นทะเบียน 30 บาท  สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ และครอบครัว ผู้รับบริการทุกรายที่เข้า รับการรักษา  ประกันสังคม ผู้รับบริการทุกรายที่ขึ้น ทะเบียนสมาชิก ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

11  ความครอบคลุมของข้อมูล รายการข้อมูล เพศ กลุ่มอายุ ประเภทโรงพยาบาล ประเภทสิทธิ วันที่เข้ารับการรักษาพยาบาลเฉลี่ย ค่า รักษาพยาบาลเฉลี่ย ระบบข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล

12

13

14

15

16


ดาวน์โหลด ppt ระบบข้อมูลการ ป่วย ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล สาเหตุภายนอก ที่ทำให้ บาดเจ็บ  ระบบรายงาน  ระบบฐานข้อมูลผู้ป่วยใน รายบุคคล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google