งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานเวช กรรมสังคม โรงพยาบาล ยะลา การพัฒนาระบบส่งต่อ การดูแลสุขภาพเขตเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานเวช กรรมสังคม โรงพยาบาล ยะลา การพัฒนาระบบส่งต่อ การดูแลสุขภาพเขตเมือง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานเวช กรรมสังคม โรงพยาบาล ยะลา การพัฒนาระบบส่งต่อ การดูแลสุขภาพเขตเมือง

2 อำเภอ / เทศบาล จำนวนประชากร รพ. สต./ ศสม. เขต อ. เมืองยะลา 101,72217 รวม 162,69723 เขตเทศบาลฯ 60,975 6

3 อัตรากำลังทีมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ศสม. ปชก. รับผิด ชอบ พยา บาล วิชาชี พ จพง. ทันต สาธาร ณสุข รวมอัตรา กำลัง ต่อ ปชก. บ้านสะ เตง 12,36 9 811101:1,2 36 จารู พัฒนา 13,55 5 921121:1,3 55 ผัง เมือง ๔ 7,63561181:954 ธนวิถี 6,492811101:1,2 36

4 ศสม. ปชก. รับผิด ชอบ พยาบ าล วิชาชี พ จพง. ทันต สาธาร ณสุข รวมอัตรา กำลัง ต่อ ปชก. เวชกรรม 1 10,83 8 72110 1:1,0 83 เทศบาล 10,08 6 9-110 1:1,0 08 รวม 60,97 5 477660 1:1,0 16 กลุ่มงาน เวชกรรม สังคม 181120 รวม 658780 อัตรากำลังทีมสุขภาพของศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ( ต่อ )

5 5 N ถนนสุขยางค์ ถนนสุขยางค์ 1 ถนนพิพิธภักดี ศสม. ผังเมือง 4 ไป ปัตตา นี ไปสงขลา ถนนเทศบาล 1 ศสม. บ้านสะเตง ถนนสิโรรส ศสม. ธนวิถี ไปหาดใหญ่ ศสม. เวชกรรม ศสม. จารูพัฒนา ถนนสุขยางค์ ศสม. เทศบาลฯ แผนผังที่ตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน เมืองทั้ง 6 แห่ง

6 1. ระบบ M-Record 2. ระบบ Fast – Tract 3. มีแพทย์ออกตรวจทุกวัน จ – ศ. เวลา 09.00 - 12.00 น. การพัฒนาระบบบริการตรวจรักษาโรคของ ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ศสม. ธนวิถี ศสม. เทศบาล ศสม. จารูพัฒนา

7  การบันทึกข้อตกลงร่วมกับเทศบาลนครยะลา  มีแพทย์ออกตรวจทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 12.00 น.  บัตรประจำตัวผู้ป่วยใช้ HN เดียวกับโรงพยาบาล ยะลา  ระบบยาและเวชภัณฑ์ใช้มาตรฐานเดียวกันกับ โรงพยาบาล มีเภสัชกร ควบคุมกำกับดูแลระบบ จ่ายยา  สิทธิค่ารักษาพยาบาล ใช้สิทธิได้ทุกสิทธิ ข้าราชการต้อง scan นิ้ว ที่โรงพยาบาลยะลาก่อน  จัดระบบ Fast Tract กรณีต้องตรวจพิเศษ เช่น x – ray, อัลตร้าซาวน์ มีระบบส่งต่อโดยเข้าช่องทางด่วน, ระบบส่งตรวจ จาก ศสม.  สามารถ Admit ผู้ป่วยได้จากศสม. การพัฒนาระบบบริการตรวจ รักษาโรค

8 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยจาก รพ. สต / ศสม. ที่ใช้โปรแกรม M - Record แพทย์ออกตรวจ ณ รพ. สต./ ศสม. - อธิบายผู้ป่วย / ญาติ - ผู้ป่วยถือ OPD Card ประทับตรา รพ. สต./ ศสม. และ ขอ Print ใบสั่งยาที่ห้องบัตร ส่งตรวจ ณ รพ. ยะลา ยื่นบัตรช่องส่งต่อ ณ ห้องบัตร ส่งตรวจ ณ รพ. ยะลา ยื่นบัตรช่องส่งต่อ ณ ห้องบัตร รพ. สต./ ศสม. ลงทะเบียนส่งต่อ - ติดตามรับ OPD Card ที่ห้องบัตร ( วันถัดไป ) - ติดตามผลการส่ง ต่อวางแผนเยี่ยม บ้านภายใน 1 สัปดาห์ - ผลการ ตรวจตาม แพทย์นัด

9 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วย รพ. สต./ ศสม. ที่ใช้โปรแกรม JHCIS ประเมินอาการ ผู้ป่วย แพทย์ ประจำ แผนก Consult - ทาง โทรศัพท์ -Web cam Case ที่ต้องการ ส่งต่อ - ชี้แจงผู้ป่วย ญาติ - เขียน บส.08 - ลงทะเบียน ส่งต่อ - บันทึกข้อมูลใน โปรแกรม JHCIS/FF - ติดตาม ข้อมูล เยี่ยมบ้าน - พยาบาลเวช ปฏิบัติ - พยาบาลกลุ่ม งานเวชกรรม แต่ละงาน

10 แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยโรคเรื้อรังกลับไปรักษาต่อ ศสม./รพ.สต. จำแนกผู้ป่วยเบาหวาน/ความดัน โลหิตสูงที่มารับบริการ ติด sticker พิจารณาส่งต่อ ส่งพบแพทย์ พิจารณาส่งต่อโดย ผู้ป่วยสมัครใจ ให้คำแนะนำลงบันทึกข้อมูล ในแบบฟอร์ม ติดสติ๊กเกอร์ส่งต่อหน้า OPD card ลงทะเบียนผู้ป่วย

11 ระบบการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวาน / ความ ดันโลหิต A กลุ่มผู้ป่วยที่คุม น้ำตาลอยู่ในเกณฑ์ดี ( ระดับ A) คือ ค่า HbA1c < 7 B กลุ่มผู้ป่วยที่คุม น้ำตาลอยู่ใน เกณฑ์ปานกลาง ( ระดับ B) C กลุ่มผู้ป่วยที่คุมน้ำตาลอยู่ ในเกณฑ์ไม่ดี ( ระดับ C) แนวทางการส่งต่อผู้ป่วยเบาหวานความ ดันโลหิตสูง กลับไปรับการรักษาที่ศสม./ รพ. สต. ใน เครือข่าย Criteria ในการส่ง 1. ผู้ป่วยสมัครใจไปรับการรักษาที่รพ. สต./ ศสม. 2. ผู้ป่วยไม่ใช้อินซูลินในการรักษา 3. ผู้ป่วยไม่ได้ใช้ยาราคาสูง 4. ผู้ป่วยไม่มีภาวะแทรกซ้อนทางไต หัวใจ และหลอดเลือด 5. กรณีผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยมีระดับ น้ำตาลสะสม HbA1C น้อยกว่า 7 กรณี ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ระดับ Bp< 130/80mmHg 6. จนท. ใช้แบบฟอร์มในการส่งต่อ

12 ขั้นตอนที่ ๔ ระบบสารสนเทศทางคลินิก (Clinical information system) A กลุ่มผู้ป่วยที่ คุมน้ำตาลอยู่ ในเกณฑ์ดี ( ระดับ A) คือ ค่า HbA1c < 7 เขตเทศบาล = 847 คน เขต รพ. สต. = 601 คน จำนวนที่ส่งกลับไป รพ. สต./ ศสม. 339 คน

13


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานเวช กรรมสังคม โรงพยาบาล ยะลา การพัฒนาระบบส่งต่อ การดูแลสุขภาพเขตเมือง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google