งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ทีม ๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย ประธาน (รอง ผอ. 2 ท่าน) มอบหมายกรรมการทำการประเมิน ท่านละ 1 ประเด็น (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน 6 ประเด็น) แยกดูตามแผนก/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ทีม ๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย ประธาน (รอง ผอ. 2 ท่าน) มอบหมายกรรมการทำการประเมิน ท่านละ 1 ประเด็น (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน 6 ประเด็น) แยกดูตามแผนก/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ทีม ๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย ประธาน (รอง ผอ. 2 ท่าน) มอบหมายกรรมการทำการประเมิน ท่านละ 1 ประเด็น (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน 6 ประเด็น) แยกดูตามแผนก/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เวลาการประเมินรับรอง (โรงพยาบาลละ 1 วัน) เก็บข้อมูล สรุปส่งเลขาฯ ทุกวัน รูปแบบการประเมิน

2 กำหนดการ – น. ประธานกรรมการชี้แจง วัตถุประสงค์การประเมินรับรอง – น. ผู้แทนหน่วยบริการนำเสนอภาพรวม รูปแบบบริการคลินิก NCD คุณภาพ – น. คณะกรรมการลงประเมินตามเกณฑ์ การประเมิน (แยกตามแผนก,ลงพื้นที่ รพสต.และ ชุมชน) – น.พักเที่ยง – น. คณะกรรมการวิเคราะห์ข้อมูลและ สรุปผลการประเมิน – น.ประชุมคณะกรรมการสรุปผลการประเมิน รับรองฯ (เลขาฯ เก็บรวบรวมข้อมูล) – น.ประธานกรรมการสรุปผลภาพรวมให้กับ หน่วยบริการ น.เดินทางกลับ

3 เป้าหมายการเก็บข้อมูล 1 มีทิศทางและนโยบาย 1 ผอ. หน.ยุทธฯ หน. แผนก 2 มีการปรับระบบและ กระบวนการบริการ 2 OPD, IPD CM 3 จัดบริการเชื่อมโยง ชุมชน 3 งานเวชกรรม PCU 4 มีระบบสนับสนุนการ จัดการตนเอง 4 จนท.OPD PCU รพ สต/ตัวแทนชมรม ผู้ป่วย /ผู้ป่วย 5 มีระบบสนับสนุนการ ตัดสินใจ 5 แผนกบริการ จนท. ผู้ ปฏิบัติ 6 มีระบบสารสนเทศ 6 งานข้อมูลยุทธศาสตร์/ OPD

4 รูปแบบคณะกรรมการประเมินรับ รอบ ข้อเสนอรูปแบบคณะกรรมการ ฯ 1. ให้จังหวัดลงประเมินในจังหวัดตัวเองเท่านั้น 2. ให้ไขว้ประเมินระหว่างจังหวัดในเขตเดียวกัน 3. กรณีกรรมการในจังหวัดตัวเองไม่สามารถลง ประเมินได้ให้ขอกรรมการฯ จากจังหวัดอื่นในเขต เดียวกัน ช่วยลงประเมิน 4. แต่ละจังหวัดส่งตัวแทนจังหวัดละ 2 คน ไปประเมิน จังหวัดอื่น มติที่ประชุม 1. ให้แต่ละจังหวัดประเมินในพื้นที่จังหวัดตัวเองและ กรณีกรรมการในจังหวัดตัวเองไม่สามารถลง ประเมินได้ให้ขอกรรมการฯ จากจังหวัดอื่นในเขต เดียวกัน ช่วยลงประเมินได้

5 ตารางออกประเมินรับรอง จังหวั ด เดือนเป้าหมาย / แห่ง วันที่ เขต 10 ศรีสะ เกษ กุมภาพันธ์ 817,18,19,20,21,24,25,26,27,28, ยโสธรกุมภาพันธ์ 325,26,27 อำนาจเ จริญ มีนาคม 35,6,7 มุกดาหา ร มีนาคม 317,18,19,20,21 อุบลราช ธานี มีนาคม 817,18,19,20,21,24,25,26,27,28, เขต 8 นครพน ม มีนาคม 312,13,14 สกลนครมีนาคม 517,18,19,20,21


ดาวน์โหลด ppt แบ่งคณะกรรมการเป็น 2 ทีม ๆ ละ 10 คน ประกอบด้วย ประธาน (รอง ผอ. 2 ท่าน) มอบหมายกรรมการทำการประเมิน ท่านละ 1 ประเด็น (ระบุชื่อผู้รับผิดชอบใน 6 ประเด็น) แยกดูตามแผนก/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google