งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย.  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ เกี่ยวกับการมารับบริการด้านแพทย์แผนไทย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย, การลงรหัสโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย.  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ เกี่ยวกับการมารับบริการด้านแพทย์แผนไทย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย, การลงรหัสโรค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย

2  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ เกี่ยวกับการมารับบริการด้านแพทย์แผนไทย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย, การลงรหัสโรค ผู้ป่วยนอก - ใน, รายงานข้อมูล, ส่งข้อมูลขึ้นเวป ฯลฯ.

3 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนประกอบของโปรแกรม มี 2 ส่วน  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)  ส่วนผู้ใช้งาน (User)

4 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)  สถานพยาบาล  ใช้สำหรับกรอกรหัสสถานพยาบาลของแต่ละ สถานพยาบาล  การประเมินมาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทยของแต่ ละสถานพยาบาล  การลงรายการยาสมุนไพรที่ผลิตได้เองในแต่ละ สถานพยาบาล  ผู้ดูแลระบบ  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ในการ ล็อกอินเข้า สู่ระบบผู้ดูและระบบ เช่น ชื่อผู้ล็อกอิน รหัสผ่าน ฯลฯ.

5 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)  ผู้ใช้  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ใช้ในการ ล็อกอินเข้า สู่ระบบผู้ใช้งานเช่น ชื่อผู้ล็อกอิน รหัสผ่าน ฯลฯ.  ลงทะเบียนผู้ทำการตรวจวินิจฉัย - ผู้ให้บริการ  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลพื้นฐานของผู้ทำการ ตรวจวินิจฉัยและของผู้ให้บริการ เช่น รหัส, ชื่อ - นามสกุล เพื่อนำไปใช้ที่ส่วน ผู้ทำการตรวจวินิจฉัย, ส่วน ผู้ให้บริการ ต่อไป โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย

6  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)  ผู้ทำการตรวจวินิจฉัย  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้ที่สามารถจะทำการ ตรวจวินิจฉัยโรคได้ โดยข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัส, ชื่อ - นามสกุล จะถูกดึงมาจากส่วนลงทะเบียนผู้ทำการตรวจ วินิจฉัย - ผู้ให้บริการ  ผู้ให้บริการ  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลผู้ที่ให้บริการด้าน การแพทย์แผนไทยได้ โดยข้อมูลพื้นฐานเช่น รหัส, ชื่อ - นามสกุล จะถูกดึงมาจากส่วนลงทะเบียนผู้ทำการ ตรวจวินิจฉัย - ผู้ให้บริการ

7 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนผู้ดูแลระบบ (Admin)  ยาสมุนไพร  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเพิ่มรายการยาสมุนไพรหรือเลือก เก็บยาสมุนไพรที่กำหนดมาให้แล้วเพื่อนำไปใช้ในส่วน ของผู้ใช้งาน -OPD/IPD  บริการด้านการแพทย์แผนไทยที่เปิดใน สถานพยาบาล  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับเลือกว่าสถานพยาบาล ของท่าน เปิดให้บริการด้านใดบ้าง  รายงาน / ส่งข้อมูล  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ รายงานข้อมูลที่ทำการจัดที่ทำใน ส่วนผู้ใช้งานทั้ง OPD และ IPD และใช้สำหรับส่งไฟล์ ขึ้นเวปเพื่อรายงานเข้าส่วนกลาง

8 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนผู้ใช้งาน (User)  ลงทะเบียนผู้ป่วย  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับลงทะเบียนผู้ป่วยรายใหม่ที่เข้ามา ทำการรักษา ( ในส่วนนี้สามารถ Import ข้อมูลเข้ามา ใช้ได้ )  OPD  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ กรอกรายละเอียดการรักษา การ ทำหัตถการ การจ่ายยา ต่างๆของผู้ป่วยนอก  IPD  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับ กรอกรายละเอียดการรักษา การ ทำหัตถการ การจ่ายยา ต่างๆของผู้ป่วยใน

9 โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย  ส่วนผู้ใช้งาน (User)  รายงานจำนวนผู้มารับบริการ  เป็นส่วนที่ใช้สำหรับรายงานข้อมูล จำนวน ของผู้ป่วย ที่มารับบริการในแต่ละช่วงเวลาที่กำหนด ทั้ง ผู้ป่วยใน และผู้ป่วยนอก  ผู้ป่วยนัด  เป็นส่วนที่แสดงรายชื่อของผู้ป่วยที่แพทย์ทำการนัดไว้ เพื่อนำไปค้น OPD Card มาไว้ก่อน  Import ข้อมูล  ในส่วนนี้เป็นที่ใช้สำหรับนำข้อมูลประวัติผู้ป่วยจาก โปรแกรมของแต่ละสถานพยาบาลที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ นามสกุล DBF มาใส่ฐานข้อมูลโปรแกรมรหัสข้อมูล แพทย์แผนไทยแทนที่จะพิมพ์ที่ในส่วนลงทะเบียน ผู้ป่วย


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมรหัสข้อมูลสุขภาพด้าน การแพทย์แผนไทย.  เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับกรอกข้อมูลที่ เกี่ยวกับการมารับบริการด้านแพทย์แผนไทย เช่น การลงทะเบียนผู้ป่วย, การลงรหัสโรค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google