งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550

2 2 ที่มา : ค่าใช้จ่ายบริการสุขภาพของสิทธิ สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง หนังสือด่วนที่สุดที่ กค 0417/ว101 ลงวันที่ 16 พ.ย. 2549 เรื่อง แนว ทางการเบิกค่ารักษาพยาบาลใน สวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ  เริ่มใช้ DRG ~ เมษายน 2550

3 3 การปรับตัวรองรับ DRG ข้าราชการ วิเคราะห์ระบบ DRG ข้าราชการ –จุดแข็ง/ จุดอ่อนของระบบ –ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ. SWOT analysis –ประเมินสถานการณ์/ คาดการณ์ผลกระทบ –วิเคราะห์ตัวเรา จุดแข็ง/ จุดอ่อน  ปรับตัว

4 4 วิเคราะห์ DRG ข้าราชการ Strength  Standardized payment Weakness  Standardized payment ความเหมาะสมในการใช้ DRG กับ IPD ทุกโรค/ ทุก รพ.  การพัฒนา DRG อย่างต่อเนื่อง จะทำให้ DRG เหมาะสมใน การใช้กับทุกโรงพยาบาล ที่มี input ต่างกันจริงหรือ?, การพัฒนาของโรค

5 5 ข้อพิจารณา DRG ความแม่นยำของระบบ DRG ความเหมาะสมของอัตรา Base rate ใน แต่ละกองทุน การกำหนดมาตรฐานการรักษา Exclusion list (รายการบัญชียกเว้น)  อยู่นอก DRG คุณภาพและผลลัพธ์การรักษาพยาบาล

6 6 DRG Mechanism การจ่ายเงินระบบ DRG เหมือนการจ่ายเงิน ซื้อของเหมา หรือ ซื้อแบบชั่งเป็นกิโล หากของที่ขายมีความแตกต่างกันมาก DRG จะไม่เป็นธรรม เลือกซื้อบางชิ้น ไม่ได้ เมื่อต่อราคาแล้ว ต้องตกลงตามนั้น  ไม่มี ส่วนลดอีกตอนจ่ายเงิน หากมาตรฐานเหมือนกัน ไม่ต้องเลือก

7 7 DRG ที่มีประสิทธิภาพ ได้มาจาก........ โรคมาตรฐาน/ความถี่ของกลุ่มโรค มาตรฐานการรักษาพยาบาล มาตรฐานการคิดราคา (Charge) มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและ การกำหนดรหัส ICD สะท้อน…….. Severity/Comorbidity/ผลลัพธ์การรักษา มาตรฐานต่าง ๆ ของไทย ? เราสามารถปรับปรุงอะไรได้บ้าง ?

8 8 DRG - สถานการณ์ปัจจุบัน มาตรฐานการรักษาพยาบาล ???... มาตรฐานการคิดราคา (Charge)  กำลังเริ่ม ระบบ Group Itemize ในกลุ่ม UHosNet มาตรฐานการบันทึกข้อมูลเวชระเบียนและการ กำหนดรหัส ICD  แตกต่างกัน ความถี่ของกลุ่มโรค ขึ้นกับธรรมชาติของโรค การประเมิน Severity / Comorbidity ???... ขึ้นกับศักยภาพของทรัพยากร.. ทีม สกส.กำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง... จะพัฒนาการบันทึกข้อมูลให้ทุก รพ. บันทึกด้วยกติกาเดียวกันได้หรือไม่ ?

9 9 การปรับตัวของ UC เมื่อเริ่มใช้ DRG โรงเรียนแพทย์ดูแลโรคตติยภูมิซึ่งมี ค่าใช้จ่ายสูง ในปี 2545 – 2546 มี ตัวคูณเพื่อคำนวณยอดชดเชย ปี 2547 UC ยกเลิกการใช้ตัวคูณ ทำให้ผลกระทบต่อโรงเรียนแพทย์ รุนแรงขึ้น (ได้รับ ~40% charge) มาตรฐานการรักษามีหลายระดับ

10 10 FACTORS INFLUENCING DRG Payment ปัจจัยที่มีผลกระทบ DRG (RW / AdjRW) คือ ICD และ LOS ปัจจัยที่มีผลกระทบ Reimbursement คือ AdjRW และ Base rate ปัจจัยที่มีผลกระทบ Base rate คือ Total AdjRW (Workload) และ ระบบ Global budget

11 11 CS – หมวดรายจ่ายประเภทผู้ป่วยใน หมวดที่ 1ค่าห้องและค่าอาหาร หมวดที่ 2ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค หมวดที่ 3ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด หมวดที่ 4ค่ายากลับบ้าน หมวดที่ 5ค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หมวดที่ 6ค่าบริการโลหิตและส่วนประกอบของโลหิต หมวดที่ 7ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา หมวดที่ 8ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หมวดที่ 9ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่นๆ หมวดที่ 10ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์ หมวดที่ 11ค่าทำหัตถการ และวิสัญญี หมวดที่ 12ค่าบริการทางพยาบาล หมวดที่ 13ค่าบริการทางทันตกรรม หมวดที่ 14ค่าบริการทางกายภาพบำบัดและทางเวชกรรมฟื้นฟู หมวดที่ 15ค่าบริการฝังเข็ม และค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรค ศิลปะอื่น หมวดที่ 16ค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรง

12 12 CS – DRG version 4.0 การคำนวณ RW ไม่รวม หมวด 1ค่าห้องและค่าอาหาร  เลือกได้ หมวด 2 ค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการ บำบัดรักษาโรค  หลากหลาย / ราคาแพง ข้อสังเกต หมวด 8 ค่าตรวจวินิจฉัยและรักษาทางรังสีวิทยา หมวด 9ค่าตรวจวินิจฉัยโดยวิธีพิเศษอื่น ๆ หมวด 10ค่าอุปกรณ์ของใช้และเครื่องมือทางแพทย์  บริการเหล่านี้ มีความหลากหลาย และราคาแพง...ควรจะแยกออกจาก DRG หรือไม่???...

13 13 CS – DRG version 4.0 ข้อพึงระวัง หมวด 4 ค่ายากลับบ้าน  คชจ. OPD ให้ยากลับบ้านจำนวนมาก  ค่าบริการ IPD สูง  Charge/AdjRW สูง พฤติกรรมแพทย์ที่อยากช่วยผู้ป่วย (เดิม ผู้ป่วยสำรองจ่ายค่ายา OPD แล้วจึงเบิก) ระบบ DRG รวมค่ายากลับบ้าน

14 14 CS – DRG version 4.0 การเบิกจ่าย เบิกตามระบบ DRG สำหรับหมวดที่ 3 – 15 (ยกเว้นรายการที่ไม่คุ้มครอง) เบิกค่าห้องและค่าอาหารตามระเบียบ CS เดิม เบิกค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัด รักษาโรค ตามประกาศ ว.77 (15 กพ.2548) คำถาม รายการอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ฯ ที่ไม่อยู่ใน ประกาศ ว.77 ???  Exclusion list

15 15 SWOT Analysis เพื่อวิเคราะห์ตัวเรา Strength  บริการทางการแพทย์เป็น ความจำเป็น, ประชาชนเชื่อถือ รพ.รัฐ Weakness  ระบบบริการ, พฤติกรรมการ ใช้ทรัพยากรสุขภาพ, Severity of illness Opportunity  DRG กระตุ้นโอกาสใน การปรับตัวของโรงพยาบาล Threat  ความคล่องตัวในการบริหาร, Potential loss of income

16 16 DRG ข้าราชการ กับ Historical Data ของโรงพยาบาล ? นำข้อมูลในอดีตมาคำนวณ Base rate ของแต่ละโรงพยาบาล ? นำค่า Average RW (Case mix index) มาเป็นตัวคูณ ข้อมูลของ UHOSNET เป็นอย่างไร? Back to The FUTURE...

17 17 ค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการ

18 18 ค่าใช้จ่ายสุขภาพของข้าราชการ

19 19 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร และค่าอวัยวะเทียมฯ

20 20 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร และค่าอวัยวะเทียมฯ

21 21 ค่าใช้จ่ายหลังหักค่าห้อง-อาหาร และค่าอวัยวะเทียมฯ

22 22 เปรียบเทียบ IPD – CS และ UC ของ โรงพยาบาลในกลุ่ม UHOSNET ปี 2548

23 23 IPD 2548 – No. of Admission

24 24 IPD 2548 – LOS LOS ต่ำ  ประหยัดทรัพยากรสุขภาพ หากได้ AdjRW เท่ากัน  ขาดทุนลดลง LOS ต่ำ และ AdjRW ต่ำกว่า RW  อาจขาดทุนมากขึ้น เพราะใช้เทคโนโลยี ทำให้รักษาหายเร็วขึ้น แต่ได้เงินน้อยลง

25 25 IPD 2548 – RW  สะท้อนความรุนแรงของโรคที่รักษา

26 26 IPD 2548 – AdjRW บอกถึงค่าน้ำหนักสัมพัทธ์ที่จะ เปลี่ยนเป็นตัวเงิน AdjRW < RW  รักษาหาย เร็วเกินไป หรือ ตายเยอะ...

27 27 IPD 2548 – Charge ใช้ทรัพยากรสุขภาพมาก หรือน้อย? คิดราคาแพง หรือ ถูก? คิดเงินครบ หรือ ไม่ครบ?

28 28 แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 1 ระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์  วิเคราะห์ Patient segmentation ระบบติดตาม/ประเมินคุณภาพ บริการอย่างต่อเนื่อง กำหนดมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง

29 29 แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 2 ระบบควบคุมภายในเพื่อตรวจสอบ ความครบถ้วนของข้อมูล (Internal auditor  ICD, Charge) และ นำมาใช้ในการบริหาร สอบทานการใช้ทรัพยากรสุขภาพ (Utilization management) อย่างต่อเนื่อง  ต้นทุนบริการ

30 30 แนวทางปรับตัวรับผลกระทบ 3 ร่วมพัฒนาเกณฑ์มาตรฐาน (ICD, บริการ) เพื่อให้ระบบ DRG มีประสิทธิภาพในการจ่าย ชดเชยค่ารักษาพยาบาลโรคมาตรฐาน ร่วมพัฒนาวิธีการจ่ายชดเชยโรคที่ไม่ เข้าเกณฑ์มาตรฐาน :- Addition payment, R&D or Technology assessment ระบบร่วมจ่าย (Cost sharing) เพื่อเพิ่มเม็ด เงินในระบบ

31 31 การวิเคราะห์ Patient segmentation 2 มุมมอง ข้อมูล UHOSNET 2548

32 32 IPD 2548 – Pt. Segmentation I by Medical Benefit Scheme เดิมมีผลกระทบจาก DRG ของ UC CS and UC Patient segment  รพ.ที่ segment ของ CS สูงกว่า UC ผลกระทบจาก DRG ของ CS รุนแรงกว่า รพ.ที่ segment ของ CS น้อยกว่า UC

33 33 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

34 34 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

35 35 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

36 36 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

37 37 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

38 38 IPD 2548 – Pt. Segmentation II by RW

39 39 DRG ข้าราชการ ? Base rate ควรเป็นเท่าไร ? จะมีตัวคูณหรือไม่ ? ค่าบริการใดควรอยู่นอก DRG ? ระบบร่วมจ่าย ? Base rate ไม่เหมาะสม  Global budget/Global AdjRW

40 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 ระบบ DRGs กับ สวัสดิการข้าราชการ พ.ญ.ทัสนีย์ จันทร์น้อย โรงพยาบาลศิริราช 30 มีนาคม 2550.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google