งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม เขตบริการสุขภาพที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม เขตบริการสุขภาพที่ 10."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม เขตบริการสุขภาพที่ 10

2

3 จังหวัด ปลายทางส่งต่อผู้ป่วย รวม ภายในจังหวัดระหว่ าง รพ. ใน เขต รพ. ส ปส. รพ. พระ ศรีฯ ศูนย์ มะเร็ ง นอก เขต บริกา รฯ / เอกช น รพ. สต. รพช. รพท. อุบลราช ธานี , ,060 ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหา ร อำนาจเจ ริญ รวม , ,950

4 จังหวัด ต้นทางส่งกลับผู้ป่วย รวม ภายใน จังหวัด รพ. สป ส. รพ. พระ ศรีฯ ศูนย์ มะเร็ง นอก เขตฯ รพท. อุบลราช ธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหา ร อำนาจเจ ริญ รวม

5 จังหวัด Strength รวม Emerg ency Resusc itate Urgen cy Semi Urgen cy Non Urgen cy อุบลราช ธานี ศรีสะเกษ ยโสธร มุกดาหา ร อำนาจเจ ริญ รวม

6 ลำดับกลุ่มโรคอุบลฯ ศรีสะ เกษยโสธร มุกดาหา ร อำนาจเจริ ญรวม 1 ติดเชื้อ cancer ระบบเลือด ต่อมไร้ท่อ จิตและพฤติกรรม ประสาทสมอง ตา หู หัวใจและไหลเวียน ระบบหายใจ ระบบย่อยอาหาร

7 ลำดับกลุ่มโรคอุบลฯ ศรีสะ เกษยโสธร มุกดาหา ร อำนาจเจริ ญรวม 12 ระบบผิวหนัง กระดูกกล้ามเนื้อ ระบบสืบพันธุ์และ ปัสสาวะ การตั้งครรภ์และ คลอด ภาวะระยะปริกำเนิด โครโมโซม อุบัติเหตุ การบาดเจ็บ ปัจจัยอื่นๆ อาการอื่นๆ ระบบผิวหนัง

8

9 ผลการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูล บุคลากร ด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐ ผลการดำเนินงาน การจัดทำระบบฐานข้อมูล บุคลากร ด้านสาธารณสุข เขตบริการสุขภาพที่ ๑๐

10 ข้อมูลบุคลากร สาธารณสุข แบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม ๑.ข้อมูลข้าราชการ ๒.ข้อมูลลูกจ้างประจำ ๓.ข้อมูลพนักงานราชการ ๔.ข้อมูลพนักงานกระทรวง ๕.ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว

11 แหล่งที่มาของข้อมูล ๑. ข้อมูลข้าราชการ โปรแกรม PIS2012 ๒. ข้อมูลลูกจ้างประจำ โปรแกรม EPN2012 ๓. ข้อมูลพนักงานราชการ ยังไม่มี ๔. ข้อมูลพนักงานกระทรวง Web Application กองการเจ้าหน้าที่ สป. ๕. ข้อมูลลูกจ้างชั่วคราว Web Application กองการเจ้าหน้าที่ สป. *** ให้ส่งออกในรูปแบบ Excel ไฟล์ได้ ทุก สสจ. รพศ. รพท. ส่งข้อมูลภายในวันที่ ๑ ก. ย. ๕๗

12 การจัดส่งข้อมูลและ นำเสนอข้อมูล ๑. รวบรวมไฟล์ Excel ของทุกจังหวัด เข้า Database แยกเป็นรายกลุ่มบุคลากร ๒. นำเสนอข้อมูลในรูปแบบ Web Application ที่ t10/ รูปแบบการ นำเสนอ * รายชื่อบุคคลแยกตามกลุ่มวิชาชีพ, แยกแพทย์เฉพาะทางได้ * ค้นหาบุคคลตามชื่อ ตำแหน่ง ความเชี่ยวชาญ หน่วยบริการและจังหวัด * สรุปข้อมูลบุคลากรภาพรวมเขตและแยกรายจังหวัดตามกลุ่มวิชาชีพ

13 ขณะนี้ทีม CIO ได้พัฒนา Software ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทั้ง 5 กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว onal_ket10/ ขาดแต่ข้อมูลนำเข้าจากอีก 4 จังหวัด ในรูปแบบ excel ตามหนังสือที่ ขอข้อมูล ที่ สธ / ว สค.2557 ขณะนี้ทีม CIO ได้พัฒนา Software ระบบฐานข้อมูลบุคลากรทั้ง 5 กลุ่ม เรียบร้อยแล้ว onal_ket10/ ขาดแต่ข้อมูลนำเข้าจากอีก 4 จังหวัด ในรูปแบบ excel ตามหนังสือที่ ขอข้อมูล ที่ สธ / ว สค.2557

14 ขอข้อมูลบุคลากร 5 กลุ่ม (excel)

15 เว็บการนำเสนอข้อมูลบุคลากรสาธารณสุข เขต 10 สำหรับผู้บริหาร การค้นหาโดย เงื่อนไข แสดงรายชื่อแยกตาม กลุ่มวิชาชีพ

16 การนำเสนอข้อมูล สำหรับผู้บริหาร สรุปข้อมูลแยกตามกลุ่ม ตำแหน่งและจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt 27 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุม เขตบริการสุขภาพที่ 10.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google