งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนก โรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 วีระศักดิ์ ชายผา ภาควิชาระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนก โรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 วีระศักดิ์ ชายผา ภาควิชาระบาดวิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนก โรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 วีระศักดิ์ ชายผา ภาควิชาระบาดวิทยา คณะ สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (1/8)  Certain infectious and parasitic diseases (A00-B99)  โรคติดเชื้อและปรสิตบางชนิด  Neoplasms (C00-D48)  โรคเนื้องอก  Diseases of the blood and blood-forming organs and certain disorders involving the immune mechanism (D50-D89)  โรคเลือด และอวัยวะสร้างเลือด และความ ผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน

3 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (2/8)  Endocrine, nutritional and metabolic diseases (E00-E90)  โรคต่อมไร้ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิสัม  Mental and behavioral disorders (F00- F99)  โรคทางจิตเวช และความผิดปกติของ พฤติกรรม  Diseases of the nervous system (G00- G99)  โรคระบบประสาท

4 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (3/8)  Diseases of the eye and adnexa (H00- H59)  โรคของตา และ ส่วนประกอบของตา  Diseases of the ear and mastoid process (H60-H95)  โรคของหู และปุ่มกกหู  Diseases of circulatory system (I00-I99)  โรคระบบไหลเวียนเลือด

5 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (4/8)  Diseases of the respiratory system (J00- J99)  โรคระบบหายใจ  Diseases of the digestive system (K00- K93)  โรคระบบย่อยอาหาร  Diseases of the skin and subcutaneous tissue (L00-L99)  โรคของผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนัง

6 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (5/8)  Diseases of the musculoskeletal system and connective tissue (M00-M99)  โรคระบบกล้ามเนื้อร่วมโครงร่างและเนื้อเยื่อ เกี่ยวพัน  Diseases of the genitourinary system (N00-N99)  โรคของระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะ  Pregnancy, childbirth and the puerperium (O00-O99)  การตั้งครรภ์ การคลอดและระยะหลังคลอด

7 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (6/8)  Certain conditions originating in the perinatal period (P00-P96)  ภาวะบางอย่างที่เกิดในระยะปริกำเนิด  Congenital malformations, deformations and chromosomal abnormalities (Q00- Q99)  รูปร่างผิดปกติมาแต่กำเนิด การพิการผิดรูป และ โครโมโซมผิดปกติ

8 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (7/8)  Symptoms, signs and abnormal clinical and laboratory findings, not elsewhere classified (R00-R99)  อาการ อาการแสดงและสิ่งผิดปกติที่พบจากการ ตรวจทางคลินิกและตรวจทางห้องปฏิบัติการที่ ไม่เคยระบุไว้  Injury, poisoning and certain other consequences of external causes (S00- T98)  การบาดเจ็บ การเป็นพิษและผลติดตามเหตุจาก ภายนอก

9 กลุ่มโรค ตามบัญชีจำแนกโรค ระหว่างประเทศ (8/8)  External causes of morbidity and mortality (V01-Y98)  สาเหตุภายนอกของการป่วยและตาย  Factors influencing health status and contact with health services (Z00-Z99)  ปัจจัยที่มีผลต่อสถานสุขภาพและการเข้ารับ บริการจากสถานพยาบาล


ดาวน์โหลด ppt Copyright, 1996 © Dale Carnegie & Associates, Inc. การจัดกลุ่มโรคตามบัญชีจำแนก โรคระหว่างประเทศ ฉบับแก้ไข ครั้งที่ 10 วีระศักดิ์ ชายผา ภาควิชาระบาดวิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google