งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน
กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอความก้าวหน้าODOP ของแต่ละอำเภอ การอบรม นสค.รุ่นที่ ๒ กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายบริการที่ ๑๐ กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้าเครือข่ายความเชี่ยวชาญ ค่าป่วยการ อสม.เดือนเมษายน ๕๖/การอบรม อสม. ๕๖

2 ๑.เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอ โครงการ ODOP
วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมาย ๑. ผู้บริหาร สสจ./หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน ๒. ผอ.รพ./สสอ.ทุกแห่ง ๓. ตัวแทน รพ.สต.แห่งละ ๑ คน ๔. คณะทำงาน ODOP อำเภอละ ๕ คน ๕. ทีมวิทยากร CBL/นสค.ของแต่ละอำเภอ “ขอความร่วมมือ ลงทะเบียน ๐๘.๓๐-๐๙.๐๐ น. ”

3 กำหนดการ ๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย…นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด
๐๙.๐๐-๐๙.๓๐ น. พิธีเปิด โดย…นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. นำเสนอการดำเนินงาน CBL โดยใช้ รพ.ชุมชนเป็นพี่เลี้ยง โดย…เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ (CUP) กุดชุม - นำเสนอการพัฒนาหมอครอบครัว ฯ โดย.. รพ.สต.หนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ รพ.สต.นาโส่ อำเภอกุดชุม - นำเสนอโครงการและความก้าวหน้า (One District One Project – ODOP) ๙ อำเภอ

4 ๒. แจ้งกำหนดการ อบรม นสค.รุ่นที่ ๒
พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและการใช้ยา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ โดย รศ. นพสุรเกียรติ อาชานานุภาพ “ประชาสัมพันธ์คู่มือ การตรวจรักษาโรคเบื้องต้น ” เล่ม ๑ /๒ ๑๒๕๐บาท

5 ๓. กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐
“มหกรรมวิชาการสุขภาพ : Moving towards the ASEAN community ” ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล อ.เมือง จ.มุกดาหาร ๑) กลุ่มเป้าหมาย ยโสธร ๔๕ คน ๒) ผลงานวิชาการ Oral / Poster Presentation แบ่งเป็น ด้านส่งเสริม/clinical /นวัตกรรม อย่างละ ๓ ผลงาน ๓) นิทรรศการผลงานเด่นของจังหวัด ๒ บูท

6 ๔. กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า เครือข่ายความเชี่ยวชาญ จังหวัดยโสธร
๔. กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า เครือข่ายความเชี่ยวชาญ จังหวัดยโสธร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร

7 ๕.ค่าป่วยการ อสม.และการอบรม อสม.๕๖
- ค่าป่วยการ อสม. เมษายน ๕๖ โอนแล้ว - อบรม อสม.๕๖ / อสม.นักจัดการสุขภาพ ให้ทุกอำเภอดำเนินการยืมเงิน/ดำเนินการ - อสม.เชี่ยวชาญ หมู่บ้าน/ชุมชน ละ ๒ คน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google