งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ความก้าวหน้า ODOP ของแต่ละ อำเภอ ๒.การอบรม นสค. รุ่นที่ ๒ ๓.กำหนดการประชุมวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ความก้าวหน้า ODOP ของแต่ละ อำเภอ ๒.การอบรม นสค. รุ่นที่ ๒ ๓.กำหนดการประชุมวิชาการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ความก้าวหน้า ODOP ของแต่ละ อำเภอ ๒.การอบรม นสค. รุ่นที่ ๒ ๓.กำหนดการประชุมวิชาการ เครือข่ายบริการที่ ๑๐ ๔.กำหนดการนำเสนอความก้าวหน้า เครือข่ายความเชี่ยวชาญ ๕.ค่าป่วยการ อสม. เดือนเมษายน ๕๖ / การอบรม อสม. ๕๖

2 ๑. เวทีแลกเปลี่ยนและ นำเสนอ โครงการ ODOP วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ เวลา ๐๙. ๐๐ น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็ม เมอรัลด์ จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมาย ๑. ผู้บริหาร สสจ./ หัวหน้ากลุ่มงาน ทุกกลุ่มงาน ๒. ผอ. รพ./ สสอ. ทุกแห่ง ๓. ตัวแทน รพ. สต. แห่งละ ๑ คน ๔. คณะทำงาน ODOP อำเภอละ ๕ คน ๕. ทีมวิทยากร CBL/ นสค. ของแต่ละ อำเภอ “ ขอความร่วมมือ ลงทะเบียน ๐๘. ๓๐ - ๐๙. ๐๐ น. ”

3 กำหนดก าร ๐๙. ๐๐ - ๐๙. ๓๐ น. พิธีเปิดโดย … นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ๐๙. ๓๐ - ๑๖. ๓๐ น. นำเสนอการดำเนินงาน CBL โดยใช้ รพ. ชุมชนเป็นพี่เลี้ยง โดย … เครือข่ายสุขภาพระดับ อำเภอ (CUP) กุดชุม - นำเสนอการพัฒนาหมอ ครอบครัว ฯ โดย.. รพ. สต. หนองคูน้อย อำเภอไทยเจริญ รพ. สต. นาโส่ อำเภอกุด ชุม - นำเสนอโครงการและ ความก้าวหน้า ( One District One Project – ODOP ) ๙ อำเภอ

4 พัฒนาศักยภาพหมอครอบครัว เรื่องการตรวจรักษาโรคเบื้องต้นและ การใช้ยา รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัลด์ โดย รศ. นพสุร เกียรติ อาชานานุภาพ “ ประชาสัมพันธ์คู่มือ การตรวจ รักษาโรคเบื้องต้น ” เล่ม ๑ / ๒ ๑๒๕๐บาท ๒. แจ้งกำหนดการ อบรม นสค. รุ่นที่ ๒

5 ๓. กำหนดการประชุมวิชาการเครือข่ายบริการ ที่ ๑๐ “ มหกรรมวิชาการสุขภาพ : Moving towards the ASEAN community ” ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ โรงแรมมุกดาหารแกรนด์โฮเต็ล อ. เมือง จ. มุกดาหาร ๑ ) กลุ่มเป้าหมาย ยโสธร ๔๕ คน ๒ ) ผลงานวิชาการ Oral / Poster Presentation แบ่งเป็น ด้านส่งเสริม /clinical / นวัตกรรม อย่างละ ๓ ผลงาน ๓ ) นิทรรศการผลงานเด่นของจังหวัด ๒ บูท

6 ๔. กำหนดการนำเสนอ ความก้าวหน้า เครือข่ายความเชี่ยวชาญ จังหวัดยโสธร วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมบั้งไฟโก้ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธร

7 ๕. ค่าป่วยการ อสม. และการ อบรม อสม. ๕๖ - ค่าป่วยการ อสม. เมษายน ๕๖ โอนแล้ว - อบรม อสม. ๕๖ / อสม. นัก จัดการสุขภาพ ให้ทุกอำเภอดำเนินการยืม เงิน / ดำเนินการ - อสม. เชี่ยวชาญ หมู่บ้าน / ชุมชน ละ ๒ คน


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ ทรัพยากรบุคคล และสุขภาพภาคประชาชน ๑.เวทีแลกเปลี่ยนและนำเสนอ ความก้าวหน้า ODOP ของแต่ละ อำเภอ ๒.การอบรม นสค. รุ่นที่ ๒ ๓.กำหนดการประชุมวิชาการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google