งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและ สัญญาณ (FUNDAMENTAL OF DATA AND SIGNALS) อ. พรชัย พันธุ์วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและ สัญญาณ (FUNDAMENTAL OF DATA AND SIGNALS) อ. พรชัย พันธุ์วิเศษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและ สัญญาณ (FUNDAMENTAL OF DATA AND SIGNALS) อ. พรชัย พันธุ์วิเศษ

2 ชั้นสื่อสารฟิสิคัล ทำการเคลื่อนย้ายข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบของสัญญาณผ่าน สื่อกลาง ข้อมูลชนิดตัวเลข ตัวอักษร ภาพนิ่ง รวมถึงภาพเคลื่อนไหว จะไม่สามารถส่งผ่านระบบสื่อสารได้โดยตรง

3 สัญญาณที่ใช้ในระบบสื่อสาร กระแสไฟฟ้า (Electric) คลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Wave) เช่น คลื่นวิทยุ คลื่นแสง

4 ข้อมูลแอนะล็อกและสัญญาณแอ นะล็อก (Analog Data and Analog Signals) เป็นรูปคลื่นที่มีลักษณะต่อเนื่อง (Continuous Waveforms) เช่น เสียงพูดของมนุษย์ เสียงดนตรี หรือเสียงอื่น ๆ ที่ ได้ยินตามธรรมชาติ สามารถถูกรบกวนได้ง่ายจากสัญญาณที่ไม่พึงประสงค์ที่ เรียกว่า “ สัญญาณรบกวน (Noise)”

5 ข้อมูลดิจิตอลและสัญญาณดิจิตอล (Digital Data and Digital Signals) เป็นคลื่นแบบไม่ต่อเนื่อง มีรูปแบบของระดับ แรงดันไฟฟ้าเป็นคลื่นสี่เหลี่ยม (Square Wave) ความไม่ต่อเนื่องหมายความว่า สัญญาณสามารถ เปลี่ยนแปลงจาก 0 ไป 1 หรือจาก 1 ไป 0 ได้ทุกเมื่อ

6 ข้อดี - ข้อเสีย ของสัญญาณ ดิจิตอล ข้อดี สร้างสัญญาณขึ้นได้ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่า มีความทนทานต่อสัญญาณรบกวนได้ดีกว่า จำแนกระหว่างข้อมูลกับสัญญาณรบกวนได้ง่ายกว่า แบบแอนะล็อก ข้อเสีย สัญญาณจะถูกลดทอนหรือเบาบางลง เมื่อส่งในระยะทางไกล ๆ การส่งข้อมูลระยะไกลนั้นสัญญาณแอนะล็อกจะทำ ได้ดีกว่า

7 หน่วยวัดความเร็วในการส่ง ข้อมูล  อัตราบิตคือ จำนวนที่บิตที่สามารถส่งได้ภายในหนึ่ง หน่วยเวลา ซึ่งมีหน่วยเป็นบิตต่อวินาที (bit per second: bps)

8 การแปลงข้อมูลให้เป็นสัญญาณ (Converting Data into Signals) ข้อมูลสัญญา ณ อุปกรณ์ที่ ใช้งาน ใช้งานบนระบบ Analog Radio Tuner TV Tuner Telephone Cable TV Broadcast TV AM and FM Radio Digital Digital EncoderLocal Area Networks Digital Telephone Systems DigitalAnalogModemHome Internet Access AnalogDigitalCodecVoice Mail Video Conference

9 สัญญาณรบกวน (Noise)  Thermal Noise เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดจากความ ร้อน เนื่องจากสัญญาณที่วิ่งผ่านสื่อกลางจะมีความ ต้านทานในตัวเอง ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้น  Impulse Noise เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดขึ้นแบบ ทันทีทันใด ซึ่งอาจเกิดจากฟ้าแลบ ฟ้าผ่า  Crosstalk เป็นสัญญาณรบกวนที่เกิดจากการ เหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยเฉพาะ สายสัญญาณที่มีการนำมามัดรวมกัน

10 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 พื้นฐานข้อมูลและ สัญญาณ (FUNDAMENTAL OF DATA AND SIGNALS) อ. พรชัย พันธุ์วิเศษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google