งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างทุกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างทุกต้อง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลท้องถิ่น

2 วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างทุกต้อง อธิบายสื่อส่งข้อมูล และโปรโตคอลที่ใช้ใน ระบบเครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง

3 หัวข้อ เครือข่ายการสื่อสารข้อมูล สื่อส่งข้อมูล เครือข่ายการสื่อสารท้องถิ่น มาตรฐาน IEEE 802 อุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับระบบ LAN เทคโนโลยี WAN LAN ในอนาคต เทคโนโลยี Virtual LAN

4 จุดประสงค์ของเครือข่ายการ สื่อสารข้อมูล เพื่อใช้ทรัพยากรร่วมกัน แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้ใช้ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ให้ประมวลผลแบบกระจายได้ ควบคุมและจัดสรรทรัพยากรจากส่วนกลาง การทำงานร่วมกันของอุปกรณ์ที่แตกต่างกัน

5 รูปแบบการเชื่อมต่อแบบจุดต่อจุด Termi nal

6 รูปแบบการเชื่อมต่อแบบหลายจุด Centra l termin al Termi nal

7 รูปแบบการเชื่อมต่อ (Topology) Bus topology Star topology Ring topology

8 ประเภทของระบบเครือข่าย Wide Area Networks (WAN) มีอัตราการส่งข้อมูลไม่สูงนัก มีอัตราความผิดพลาดของการส่งข้อมูลสูง Metropolitan Area Networks (MAN) เป็นเครือข่ายระดับเมือง Local Area Networks (LAN) ส่งข้อมูลด้วยความเร็วสูง อัตราความผิดพลาดของการส่งข้อมูลต่ำ

9 สื่อส่งข้อมูล สื่ออุปกรณ์แม่เหล็ก (Magnetic media) สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair) สายโคแอกเชียล (Co-axial cable) เส้นใยนำแสง (Optical fiber)

10 สายคู่ตีเกลียว (Twisted pair) ส่งข้อมูลด้วยความถี่สูง สายยูทีพี (Unshielded Twisted Pair) Category 3 เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพันกัน เป็นคู่ Category 5 เป็นสายทองแดงหุ้มฉนวนพันกันถี่ มากว่า Cat 3 สายคู่ตีเกลียวหุ้มฉนวนโลหะ (Shielded Twisted Pair)

11 สายโคแอกเชียล (Co-axial cable)

12 องค์ประกอบของเส้นใยแก้วนำ แสง อุปกรณ์กำเนิดแสง ตัวกลาง อุปกรณ์ตรวจรับแสง

13 เส้นใยนำแสง (Optical fiber)

14 ชนิดของเส้นใยแก้วนำแสง Multimode cable Graded index multimode cable Single mode cable

15

16 Active repeater

17

18 คุณสมบัติของเส้นใยนำแสง ความถี่ของแสดงสูงมาก สัญญาณไม่ถูกรบกวน ทำให้อัตราความ ผิดพลาดต่ำ ใช้งานได้ในที่ที่มีอุณหถูมิสูงหรือต่ำมาก ๆ สิ้นเปลืองเนื้อที่เพื่อวางสายน้อย การสูญเสียกำลังส่งของสัญญาณน้อย อุปกรณ์ทวนสัญญาณจึงอยู่ห่างไกลกันได้ ความปลอดภัยในการส่งข้อมูลมีมาก

19 เครือข่ายการสื่อสารท้องถิ่น IEEE 802 มี 4 เล่ม เล่มที่ 1 IEEE 802.1 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์ของมาตรฐาน OSI เล่มที่ 2 IEEE 802.2 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ Data Link Layer เล่มที่ 3 IEEE 802.3 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้บัส แบบ CSMA/CD เล่มที่ 4 IEEE 802.4 เป็นเรื่องเกี่ยวกับ การใช้บัสแบบ Token Passing และ IEEE 802.5 เป็นวิธีการของ LAN แบบวงแหวน ( Ring )

20 โปรโตคอล OSI Model และ IEEE 802

21 การคาบคุมการแอกเซส เนื่องจากแลนใช้วิธีการสื่อสารแบบกระจายสื่อ (Broadcast network) การมัลติเปิลแอกเซสแบบสุ่ม  แนวคิดการ ฟังก่อนส่ง CSMA/CD การมัลติเปิลแอกเซสแบบ Token  แนวคิด การควบคุมโทเกน Token Ring Token Bus

22 แนวคิดของฟังก่อนส่ง (Carrier sense protocol) Persistent CSMA กำหนดให้ทุกสถานีที่มีข้อมูลที่จะส่งต้องฟังช่อง ตัวนำก่อนที่จะส่ง มีปัญหาการชนกันของข้อมูล (Collision) CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection) ถ้ามีการชนกันต้องหยุดการส่งแล้วรอส่งใหม่ สถานีที่จะส่งจะต้องรออย่างน้อยสองเท่าของค่า หน่วงเวลากระจายคลื่น (Propagation delay)

23 CSMA/CD

24 TOKEN Ring

25 Token Bus

26 ผลิตภัณฑ์แลนในท้องตลาด Ethernet 10BASE 2 (Thin Ethernet) 10BASE 5 (Thick Ethernet) 10BASE T Token Ring

27 Network Interface Card (NIC)

28 HUB

29 เทคโนโลยี WAN Repeater อุปกรณ์ทวนสัญญาณ Router บอกเส้นทางการเดิน Bridge แบ่งแยกเซกเมนต์

30

31 LAN ในอนาคต Virtual LAN ATM Virtual Private Network (VPN)

32 การเลือกเทคโนโลยี Virtual LAN LAN Switch ต้องสามารถทำ Virtual network ร่วมกับ ATM Switch ต้องสามารถประกันคุณภาพของการรับส่ง ข้อมูล กำหนดระดับความสำคัญ มีระบบการ ควบคุมการรับส่งข้อมูลปริมาณมาก ๆ ผ่าน เครือข่าย ควรมี Network management

33 VPN (Virtual Private Network) เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนา เพื่อช่วยงานทางธุรกิจ โดยเน้นใน เรื่องการรักษาความปลอดภัยข้อมูล และเชื่อมต่อได้ง่าย โดยสามารถ เชื่อมต่อด้วย ISP ในท้องถิ่น หรือ เชื่อมต่อจากผู้ใช้ต่อไปยัง Server โดยตรง ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายลงมาก ขยาย พื้นที่ทางภูมิศาสตร์ได้ง่าย มีความ เชื่อถือได้สูง


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 เครือข่ายการสื่อสารข้อมูลท้องถิ่น. วัตถุประสงค์ เมื่อจบบทเรียนนี้แล้ว นักศึกษาสามารถ อธิบายรูปแบบการเชื่อมต่อของระบบ เครือข่ายท้องถิ่นได้อย่างทุกต้อง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google