งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 ในการเชื่อมต่อเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 ในการเชื่อมต่อเครือข่าย
สื่อในการส่งข้อมูลและอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อเครือข่าย ( Transmission Media and Network Device )

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications)
- กระบวนการถ่ายโอนหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ - โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เป็นตัวกลางในการส่งข้อมูล เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจซึ่งกันและกัน

3 1. ตัวส่งข้อมูล 2. ช่องทางการส่งสัญญาณ 3. ตัวรับข้อมูล
ส่วนประกอบพื้นฐานของการสื่อสารข้อมูล 1. ตัวส่งข้อมูล 2. ช่องทางการส่งสัญญาณ 3. ตัวรับข้อมูล

4 ความรู้พื้นฐานของการสื่อสารข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์
- การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้นทางและปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ - เชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสื่อกลางชนิดใดชนิดหนึ่ง - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ระบบเชื่อมโยงระหว่างคอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป - เพื่อให้สามารถทำการสื่อสาร / แลกเปลี่ยนข้อมูล - ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกันได้นั่นเอง

5 - สัญญาณแบบ Analog - สัญญาณแบบ Digital

6 บทที่ 2 คุณสมบัติคลื่นพาห์เบื้องต้น

7

8

9

10

11

12

13

14 วิธีในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์
แบ่งวิธีที่ใช้ได้เป็น 2 แบบ 1. การสื่อสารแบบไม่ประสานจังหวะ (Asynchronous Transmission) - การสื่อสารแบบระบุจุดเริ่มและจุดสิ้นสุด (Start-stop Transmission)

15 2. การสื่อสารแบบประสานจังหวะ (Synchronous Transmission)
- ข้อมูลจะสามารถส่งได้อย่างรวดเร็ว - จะทำการส่งทีละกลุ่มข้อมูล ซึ่งเรียกว่า frame หรือ packets

16 การส่งสัญญาณข้อมูล เครื่องรับหรือผู้รับ
- การส่งข้อมูลจากเครื่องส่งหรือผู้ส่ง ผ่านสื่อกลางไปยัง เครื่องรับหรือผู้รับ - สัญญาณที่ใช้ส่งก็ได้แก่ สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณเสียง หรือแสงก็ได้

17 รูปแบบของการส่งสัญญาณข้อมูล
1. แบบทิศทางเดียว หรือซิมเพล็กซ์ (One-way หรือ Simplex) 2. แบบกึ่งทางคู่ หรือครึ่งดูเพล็กซ์ (Half-Duplex) 3. แบบทางคู่ หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full - Duplex )

18 ตัวกลางการสื่อสาร ( COMMUNICATION MEDIA )
สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย ( wired media ) สายคู่บิตเกลียว ( twisted-pair cable ) สายโคแอ็กเชียล ( coaxial cable ) สายใยแก้วนำแสง ( optical fiber cable ) สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย ( wireless media ) สัญญาณวิทยุ ( radio wave ) ไมโครเวฟภาคพื้นดิน (microwave ) การสื่อสารผ่านดาวเทียม

19 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกสื่อนำข้อมูล
ในการเลือกสื่อควรคำนึงถึงคุณสมบัติของสื่อนำข้อมูล ดังต่อไปนี้ - ราคา ความเร็ว ระยะทาง - สัญญาณรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้น - ความปลอดภัยของข้อมูล

20 อุปกรณ์เครือข่าย โมเด็ม (Modems) Hub ฮับ บริดจ์ Bridge
Router (เราท์เตอร์) เกตเวย์ (Gateway) การ์ดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface Card : NIC)

21


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 ในการเชื่อมต่อเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google