งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 3 สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ( Transmission Media and Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 3 สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ( Transmission Media and Network."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 3 สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ( Transmission Media and Network Device ) ( Transmission Media and Network Device )

2 การสื่อสารข้อมูล (Data Communications) - กระบวนการถ่ายโอนหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่ง - กระบวนการถ่ายโอนหรือ แลกเปลี่ยนข้อมูลกันระหว่างผู้ส่ง และผู้รับ และผู้รับ - โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เป็น ตัวกลางในการส่งข้อมูล - โดยผ่านช่องทางสื่อสาร เป็น ตัวกลางในการส่งข้อมูล เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือคอมพิวเตอร์ - เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน - เพื่อให้ผู้ส่งและผู้รับเกิดความเข้าใจ ซึ่งกันและกัน

3 ส่วนประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล ส่วนประกอบพื้นฐานของการ สื่อสารข้อมูล 1. ตัวส่งข้อมูล 1. ตัวส่งข้อมูล 2. ช่องทางการส่งสัญญาณ 2. ช่องทางการส่งสัญญาณ 3. ตัวรับข้อมูล 3. ตัวรับข้อมูล

4 ความรู้พื้นฐานของการสื่อสาร ข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ - การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้น ทางและปลายทาง - การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างต้น ทางและปลายทาง โดยใช้อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้อุปกรณ์ทาง อิเล็กทรอนิกส์ - เชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสื่อกลางชนิด ใดชนิดหนึ่ง - เชื่อมต่อกันอยู่ด้วยสื่อกลางชนิด ใดชนิดหนึ่ง - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - ระบบเชื่อมโยงระหว่าง คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป - ระบบเชื่อมโยงระหว่าง คอมพิวเตอร์ตั้งแต่สองตัวขึ้นไป - เพื่อให้สามารถทำการสื่อสาร / แลกเปลี่ยนข้อมูล - เพื่อให้สามารถทำการสื่อสาร / แลกเปลี่ยนข้อมูล - ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ได้นั่นเอง - ทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างกัน ได้นั่นเอง

5 - สัญญาณแบบ Analog - สัญญาณแบบ Analog - สัญญาณแบบ Digital - สัญญาณแบบ Digital

6 บทที่ 2 คุณสมบัติคลื่นพาห์เบื้องต้น

7

8

9

10

11

12

13

14 วิธีในการสื่อสารข้อมูลระหว่าง อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ แบ่งวิธีที่ใช้ได้เป็น 2 แบบ แบ่งวิธีที่ใช้ได้เป็น 2 แบบ 1. การสื่อสารแบบไม่ประสาน จังหวะ (Asynchronous Transmission) 1. การสื่อสารแบบไม่ประสาน จังหวะ (Asynchronous Transmission) - การสื่อสารแบบระบุจุดเริ่มและ จุดสิ้นสุด (Start-stop - การสื่อสารแบบระบุจุดเริ่มและ จุดสิ้นสุด (Start-stop Transmission) Transmission)

15 2. การสื่อสารแบบประสาน จังหวะ (Synchronous Transmission) 2. การสื่อสารแบบประสาน จังหวะ (Synchronous Transmission) - ข้อมูลจะสามารถส่งได้อย่าง รวดเร็ว - ข้อมูลจะสามารถส่งได้อย่าง รวดเร็ว - จะทำการส่งทีละกลุ่มข้อมูล ซึ่ง เรียกว่า frame หรือ - จะทำการส่งทีละกลุ่มข้อมูล ซึ่ง เรียกว่า frame หรือ packets packets

16 การส่งสัญญาณข้อมูล - - การส่งข้อมูลจากเครื่องส่งหรือผู้ส่ง ผ่านสื่อกลางไปยัง เครื่องรับหรือผู้รับ - สัญญาณที่ใช้ส่งก็ได้แก่ สัญญาณคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า สัญญาณเสียง หรือแสงก็ได้

17 รูปแบบของการส่งสัญญาณ ข้อมูล 1. แบบทิศทางเดียว หรือซิม เพล็กซ์ (One-way หรือ Simplex) 2. แบบกึ่งทางคู่ หรือครึ่งดู เพล็กซ์ (Half-Duplex) 3. แบบทางคู่ หรือดูเพล็กซ์เต็ม (Full - Duplex )

18 ตัวกลางการสื่อสาร ( COMMUNICATION MEDIA )  สื่อนำข้อมูลแบบมีสาย ( wired media ) สายคู่บิตเกลียว ( twisted-pair cable ) สายโคแอ็กเชียล ( coaxial cable ) สายใยแก้วนำแสง ( optical fiber cable )  สื่อนำข้อมูลแบบไร้สาย ( wireless media ) สัญญาณวิทยุ ( radio wave ) ไมโครเวฟภาคพื้นดิน (microwave ) การสื่อสารผ่านดาวเทียม

19 หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือก สื่อนำข้อมูล   ในการเลือกสื่อควรคำนึงถึง คุณสมบัติของสื่อนำข้อมูล ดังต่อไปนี้ - ราคา - ความเร็ว - ระยะทาง - สัญญาณรบกวนที่อาจจะเกิดขึ้น - ความปลอดภัยของข้อมูล

20 อุปกรณ์เครือข่าย  โมเด็ม (Modems)  Hub ฮับ  บริดจ์ Bridge  Router ( เราท์เตอร์ )  เกตเวย์ (Gateway)  การ์ดเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface Card : NIC)

21


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 3 สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ สื่อในการส่งข้อมูล และอุปกรณ์ ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ในการเชื่อมต่อ เครือข่าย ( Transmission Media and Network.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google