งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

2 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 2 แผนการสอน • แจ้งเกี่ยวกับการบรรยายจาก วิทยากรพิเศษ 2 ท่าน • แจ้งเกี่ยวกับการงดสอนวันที่ 1 พ. ค. 2545 • บรรยายเนื้อหาในบทที่ 4 ( ช่วงที่ 1)

3 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 3 •Telecommunications ( โทรคมนาคม ) หมายถึง การส่ง สัญญาณอิเล็คทรอนิกส์ในการ สื่อสาร •Telecommunication Device ( อุปกรณ์โทรคมนาคม ) จะหมายถึง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทำให้เกิดการ สื่อสารแบบอิเล็คทรอนิกส์

4 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 4 จากรูปหน้า 132 Figure 4.1 แสดงส่วนประกอบของระบบ โทรคมนาคม (Telecommunication Systems)

5 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 5 หน่วยวัดความเร็วในการรับส่ง ข่าวสาร • Bit per second (bps) คือ – ข่าวสาร 1 bit ต่อการส่งใน 1 วินาที • Thousand of bits per second (Kbps) คือ – ข่าวสาร 1,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที • Million of bits per second (Mbps) คือ – ข่าวสาร 1,000,000 bits ต่อการส่งใน 1 วินาที • giga of bits per second (Gbps) คือ – ข่าวสาร 1,000,000,000 bits ต่อการส่ง ใน 1 วินาที

6 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 6 ความหมายของส่วนประกอบ ต่างๆ ของ โทรคมนาคม •Transmission Media หมายถึง ตัวกลางในการส่งสัญญาณ • การเลือกใช้ ตัวกลางฯ ควรเลือกให้ เหมาะกับจุดประสงค์ของการสร้าง ระบบสารสนเทศขององค์กร และ จุดประสงค์โดยรวมของการดำเนิน ธุรกรรมขององค์กร

7 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 7 Media Types (a) Twisted-pair wire cable (b) Coaxial cable (c) Fiber-optic cable •Microwave transmission •Cellular transmission •Infrared transmission

8 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 8 Telecommunication Devices

9 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 9 •Dedicated Line ( สายเชื่อมต่อทาง กายภาพ ) หรือ บางครั้งเรียกว่า leased line ( สายให้เช่า ) •Digital Subscriber Line (DSL) ( ผู้ เช่าสายสัญญาณแบบดิจิตอล ) ให้ ความเร็วในการส่งสัญญาณถึง 500 Kbps ในราคาประมาณ 20 เหรียญ สหรัฐฯ

10 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 10 DSL versus Cable Modems

11 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 11 Comparison of Line and Service Types

12 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 12 Computer Network • การเชื่อมต่อโดยใช้ ตัวกลาง อุปกรณ์ และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ในการเชื่อมต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ มากกว่า 2 เครื่องเข้าด้วยกัน

13 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 13 กลยุทธ์พื้นฐานในการประมวลผลมี 3 กลยุทธ์หลักๆ ดังนี้ Data Processing Strategies 1. Centralized Processing ( การประมวลผลแบบมีศูนย์กลาง ) 2. Decentralized Processing ( การประมวลผลแบบกระจาย ) 3. Distributed Processing ( การประมวลแบบแบ่งปัน )

14 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 14 ถ้าองค์กรใดองค์กรหนึ่งเลือกการ ประมวลผลแบบ Distributed Processing องค์กรนั้นสามารถ เชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ หลายแบบ เช่น • แบบ Terminal-To-Host • แบบ File server • แบบ client/ server

15 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 15 Terminal-to-Host Connection • ส่วนการเข้าถึงข้อมูล การจัดรูปแบบ ข้อมูล หรือ การจัดแสดงภาพข้อมูล กระทำโดยโปรแกรมในตัวเครื่อง คอมพิวเตอร์ ที่เป็น Host

16 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 16 File Server Connection • การเข้าถึงข้อมูลส่วนที่ต้องการ จัดรูปแบบข้อมูล และ จัดแสดงภาพ ข้อมูลให้แก่ผู้ใช้ ณ เครื่องของผู้ใช้เอง

17 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 17 Client/Server Connection • เครื่อง Server คือ เครื่องที่ทำหน้าที่ใน การส่งข้อมูล • ส่วน เครื่อง Clients คือ เครื่อง คอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการรับข้อมูล ซึ่งเครื่อง Clients สามารถทำการ ประมวลผลได้ด้วย

18 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 18 Local Area Network (LAN) • การเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ภายในสำนักงาน หรือโรงงาน ดูรูป หน้า 139

19 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 19 Wide Area Network (WAN) • เป็นการเชื่อมต่อ ในพื้นที่ที่กว้าง กว่า LAN มัก ครอบคลุม ประเทศใด ประเทศ

20 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 20 International Networks • เป็นการเชื่อมต่อระหว่างประเทศ ต่างๆ – ถ้ากฏหมายเข้มงวด เรียก Transborder Data Flow – ถ้ากฏหมายไม่เข้มงวด เรียก Data Havens

21 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 21 Home Computer Network

22 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 22 The Internet • ดูรูปหน้า 142 •(Internet Protocol = IP) •(Transport Control Protocol = TCP)

23 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 23 •Arpanet เป็นโครงการเริ่มโดย กระทรวงกลาโหม (Department of Defense) ถือเป็นต้นกำเหนิดของ Internet ในปัจจุบัน • โครงการ Project Oxygen การใช้ สายใยแก้วนำแสง (Fiber-optic) ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ทั่วโลก มากกว่า 80 ประเทศ โครงการจะสำเร็จในขั้นแรกในปี 2003

24 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 24 • Internet2 (I2) เป็นวิวัฒนาการขั้น ต่อไปของการใช้อินเตอร์เน็ต เกิดขึ้นโดย UCAID ในการ พัฒนาการใช้อินเตอร์เน็ตให้มีความ รวดเร็วมากขึ้นถึง 2 Gbits per second

25 อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 25 Accessing the Internet


ดาวน์โหลด ppt อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์ 1 การเรียนครั้งที่ 9 บทที่ 4: “Telecommunications, the Internet, Intranets, and Extranets” โดย อ. เพ็ญจิรา คันธวงศ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google