งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการ สื่อสาร โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager LIVEChat, Groupware, Video Conference LIVEChat,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการ สื่อสาร โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager LIVEChat, Groupware, Video Conference LIVEChat,"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการ สื่อสาร โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager LIVEChat, Groupware, Video Conference LIVEChat, Groupware, Video Conference Bulletin Board System (BBS) Bulletin Board System (BBS) Electronice Data Interchange (EDI), Electronic Commerce Electronice Data Interchange (EDI), Electronic Commerce Internet & Intranet Internet & Intranet

2 Telecommunication System : ระบบสื่อสาร Basic Elements Computer สร้าง, รับ, เก็บ, ประมวลผล ข้อมูล Computer สร้าง, รับ, เก็บ, ประมวลผล ข้อมูล Communication Equipment อุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่รับ - ส่งข้อมูล เช่น Network Interface Card (NIC), Modem, Multiplexer Communication Equipment อุปกรณ์ที่ ทำหน้าที่รับ - ส่งข้อมูล เช่น Network Interface Card (NIC), Modem, Multiplexer Communication Channel คือ ทาง ลำเลียงข้อมูลระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง Communication Channel คือ ทาง ลำเลียงข้อมูลระหว่างที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง Communication Software เช่น โปรแกรมควบคุม Modem, Telnet, FTP Communication Software เช่น โปรแกรมควบคุม Modem, Telnet, FTP

3 Communication Channel : ช่องทางการสื่อสาร Wired Wired –Twisted Pair ราคาถูก ติดตั้งได้รวดเร็ว ไม่มี เทคนิคซับซ้อน แต่ง่ายต่อการถูกรบกวนจากคลื่น แม่เหล็ก เช่น สายโทรศัพท์ –Coaxial Cable มีลักษณะ หนา, หนัก เช่น สาย Cable ทีวี –Fiber Optic ( เส้นใยนำแสง ) ขนาดประมาณ เส้นผม ใช้แสงแทนสัญญาณไฟฟ้า ความเร็วสูง ราคาสูง Wireless Wireless –Microwave Line of sight transmission –Satellite ( ดาวเทียม ) ใช้ร่วมกับ Earth Station –Cellular Phone ใช้ Radio waves ติดต่อกับ Local Attenna ตามจุดต่าง ๆ

4 ตัวอย่าง Communication Equipment : Modem Modem = Modulation + Demodulation Modem = Modulation + Demodulation Modulation คือ กระบวนการแปลงข้อมูล ให้เป็นสัญญาณที่สามารถเดินทางในสายได้ Modulation คือ กระบวนการแปลงข้อมูล ให้เป็นสัญญาณที่สามารถเดินทางในสายได้ Demodulation คือ กระบวนการแปลง สัญญาณที่ส่งผ่านสาย ให้กลับไปเป็น สัญญาณในรูปแบบเบื้องต้น Demodulation คือ กระบวนการแปลง สัญญาณที่ส่งผ่านสาย ให้กลับไปเป็น สัญญาณในรูปแบบเบื้องต้น มีการเปลี่ยนสัญญาณกลับไปมาระหว่าง สัญญาณ analog และ digital มีการเปลี่ยนสัญญาณกลับไปมาระหว่าง สัญญาณ analog และ digital การวัดประสิทธิภาพ Modem วัดที่ความเร็ว ในการส่งและรับสัญญาณ โดยมีหน่วยเป็น bit per second (bps ) เช่น 28.8 Mbps การวัดประสิทธิภาพ Modem วัดที่ความเร็ว ในการส่งและรับสัญญาณ โดยมีหน่วยเป็น bit per second (bps ) เช่น 28.8 Mbps มีหลายประเภทต่างๆ กัน เช่น Internal, External, Fax-Modem มีหลายประเภทต่างๆ กัน เช่น Internal, External, Fax-Modem

5 รูปแบบในการติดต่อสื่อสารข้อมูล Simplex การติดต่อสื่อสารทางเดียว Simplex การติดต่อสื่อสารทางเดียว – มีการกำหนดจุดรับ และ จุดส่งที่แน่นอน การ ส่งสํญญาณ จะเป็นไปในทิศทางใด ทิศทางหนึ่ง เท่านั้น Half Duplex การติดต่อสื่อสารกึ่งสองทาง Half Duplex การติดต่อสื่อสารกึ่งสองทาง – แต่ละจุดสามารถรับและส่งสัญญาณได้ แต่จะไม่ สามารถทำหน้าที่ทั้งสองอย่างในพร้อมกันเวลา เดียวกันได้ ต้องมีการสลับกันเป็นผู้รับและผู้ส่ง Full Duplex การติดต่อสองทาง Full Duplex การติดต่อสองทาง – แต่ละจุดสามารถรับและส่งสัญญาณได้ ในเวลา เดียวกันได้อย่างสมบูรณ์

6 LAN (Local Area Network) ระบบเครือข่ายระยะใกล้ – คอมพิวเตอร์ 2 ตัวขึ้นไปต่อกัน โดย cabling หรือ wireless – จำกัดพื้นที่ ระยะใกล้ อาคารเดียวกัน หรือ บริเวณเดียวกัน –Server คือ คอมพิวเตอร์ ที่ทำหน้าที่ ให้บริการเฉพาะ ในด้านต่าง ๆ ให้แก่ คอมพิวเตอร์เครื่องอื่น ๆ ใน LAN เช่น Print server, FileServer –Client คือ คอมพิวเตอร์อื่นๆ ที่อยู่ใน เครือข่าย ไม่ได้เป็นตัวให้บริการ แต่จะเป็น ตัวใช้บริการ

7 WAN (Wide Area Network) ระบบเครือข่ายระยะไกล – เป็นระบบ Network ระบบใหญ่ที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ในระยะไกล ๆ – เป็นการนำ LAN ตั้งแต่ 2 วงมาต่อเชื่อมกัน โดยอาศัย Bridge หรือ router – มักใช้ public resource เป็น carrier –Internet

8 Internet ย่อมาจากคำว่า Internetworking ย่อมาจากคำว่า Internetworking ถือว่าเป็น Network of Network เครือข่าย ของเครือข่าย ถือว่าเป็น Network of Network เครือข่าย ของเครือข่าย ปัจจุบันมีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นบนอินเตอร์เนต เช่น DirectMarketing, Banking, Advertising, Teleeducation ปัจจุบันมีธุรกิจมากมายเกิดขึ้นบนอินเตอร์เนต เช่น DirectMarketing, Banking, Advertising, Teleeducation ตัวอย่าง application ที่รู้จักกันดีใน Internet ได้แก่ WWW, FTP, Telnet, Email ตัวอย่าง application ที่รู้จักกันดีใน Internet ได้แก่ WWW, FTP, Telnet, Email เป็นเครือข่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก จำนวนผู้ใช้ และ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เข้า ร่วมให้บริการในอินเตอร์เนต (Host) เพิ่มขึ้น เป็นเท่าทวีคูณทุกปี เป็นเครือข่ายที่เติบโตอย่างรวดเร็วมาก จำนวนผู้ใช้ และ จำนวนคอมพิวเตอร์ที่เข้า ร่วมให้บริการในอินเตอร์เนต (Host) เพิ่มขึ้น เป็นเท่าทวีคูณทุกปี

9 Intranet การนำเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับ Internet มา ประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายขององค์กร การนำเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับ Internet มา ประยุกต์ใช้ในระบบเครือข่ายขององค์กร ลด Paperwork ในองค์กร ช่วยให้การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารง่ายขึ้น และ มีการส่ง เอกสารที่ทั่วถึง ลด Paperwork ในองค์กร ช่วยให้การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารง่ายขึ้น และ มีการส่ง เอกสารที่ทั่วถึง จำกัดผู้ใช้ หรือ ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล เพียง แค่บุคลากรในองค์กรเท่านั้น จำกัดผู้ใช้ หรือ ผู้มีสิทธิเข้าถึงข้อมูล เพียง แค่บุคลากรในองค์กรเท่านั้น Extranet คือ Intranet ที่อนุญาติให้ บุคคลภายนอกบางคน หรือ บางกลุ่มเรียกดู ข้อมูลบางส่วนใน Intranet ได้ ถ้าได้รับ Username หรือ Password ที่ถูกต้อง Extranet คือ Intranet ที่อนุญาติให้ บุคคลภายนอกบางคน หรือ บางกลุ่มเรียกดู ข้อมูลบางส่วนใน Intranet ได้ ถ้าได้รับ Username หรือ Password ที่ถูกต้อง

10 ข้อตกลงในการต่อกันของอุปกรณ์ ต่างๆ ในระบบ Topology คือ รูปลักษณะ หรือ วิธีการต่อ กันทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน ระบบเครือข่าย มีได้หลายวิธีเช่น Topology คือ รูปลักษณะ หรือ วิธีการต่อ กันทางกายภาพของคอมพิวเตอร์ต่างๆ ใน ระบบเครือข่าย มีได้หลายวิธีเช่น –Bus –Star –Ring Protocol กฎเกณฑ์ และ ระเบียบวิธีการ สื่อสารที่เป็นที่ตกลงกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย เช่น TCP/IP, Token Ring HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol) Protocol กฎเกณฑ์ และ ระเบียบวิธีการ สื่อสารที่เป็นที่ตกลงกันระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ในระบบเครือข่าย เช่น TCP/IP, Token Ring HTTP ( Hyper Text Transfer Protocol)

11 ประโยชน์ของ Network Resource Sharing การแบ่งใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ Resource Sharing การแบ่งใช้ ทรัพยากรต่าง ๆ –Hardware เช่น การต่อใช้ Printer, Harddisk ร่วมกัน เช่น การต่อใช้ Printer, Harddisk ร่วมกัน –Software เช่น การซื้อ Software ที่เป็น Network version อีกทั้งยังประหยัดในการดูแล ( maintainance) เช่น การ update s/w เช่น การซื้อ Software ที่เป็น Network version อีกทั้งยังประหยัดในการดูแล ( maintainance) เช่น การ update s/w –Information เช่น การเก็บข้อมูลไว้ Harddisk ตัวใดตัว หนึ่ง และอนุญาติให้ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ เช่น การเก็บข้อมูลไว้ Harddisk ตัวใดตัว หนึ่ง และอนุญาติให้ผู้มีสิทธิ สามารถเข้าถึง ข้อมูลจากคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้

12 ประโยชน์ของ Network เ พิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / ประสานงาน เ พิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน / ประสานงาน – สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่อง หรือ ผู้ร่วมงานแต่ละคน ได้ – สามารถแยกกำลังการประมวลผลข้อมูล ระหว่าง CPU หลาย ๆ เครื่อง (Distributed Data processing ) ทำให้การทำงานของ ระบบรวดเร็ว และ มีประสิทธิภาพสูงขึ้น


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่างการใช้ประโยชน์ของการ สื่อสาร โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager โทรศัพท์, Fax, Voice Mail, Pager LIVEChat, Groupware, Video Conference LIVEChat,

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google