งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks)

2 การสื่อสารข้อมูล  การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล / สารสนเทศจากแหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

3 ส่วนประกอบของระบบการ สื่อสารข้อมูล ข่าวสาร (Message) ผู้ส่ง (Sender/Source) ผู้รับ (Receiver/Destination) สื่อกลางส่งข้อมูล (Transmission Medium) โพรโทคอล (Protocol) กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่ กำหนดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้การ สื่อสารบรรลุผล

4 ส่วนประกอบของระบบการ สื่อสารข้อมูล

5 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication) การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารระยะไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการ แลกเปลี่ยนสารสนเทศ เกี่ยวข้อง กับการใช้งานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Transmitters) เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือคอมพิวเตอร์

6 ตัวอย่างของการสื่อสาร โทรคมนาคม โทรเลข (Telegraphy) โทรสาร (Facsimile) โทรศัพท์ (Telephone) โทรทัศน์ (Television) วิทยุกระจายเสียง (Radio) ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite)

7 ไมโครเวฟ (Microwave)

8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks) เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำกลุ่มคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ มา เชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย โดยใช้สื่อกลางซึ่งเป็นสาย เคเบิลหรือคลื่นวิทยุเป็น เส้นทางการลำเลียงข้อมูล เพื่อสื่อสารระหว่างกัน

9 ก่อนจะเป็นเครือข่าย  Sneaker หมายถึง รองเท้าของบุคคลที่เดินไป คัดลอกสำเนาข้อมูล  ดังนั้น Sneaker จึงหมายถึงเครือข่ายที่ใช้บุคคลใน การเดินเท้าเพื่อถ่ายโอนข้อมูลนั่นเอง

10 ประโยชน์ของเครือข่าย การใช้ทรัพยากร ร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกใน ด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและ ความปลอดภัยของ ระบบ

11

12 ประเภทของเครือข่าย (Categories of Networks)  เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN)  เครือข่ายท้องถิ่นเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ครอบคลุม ระยะทางไม่กี่กิโลเมตร ออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้ สามารถแชร์ทรัพยากรบนเครือข่ายร่วมกันได้  เครือข่าย ระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN)  สามารถสื่อสารข้ามประเทศหรือข้ามทวีปได้  เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN)  ครอบคลุมพื้นที่ภายในเมืองหรือจังหวัด เช่น บริษัทที่มี การเชื่อมต่อเครือข่ายของสาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเมือง หรือจังหวัดเดียวกัน

13 อินเทอร์เน็ต (The Internet)  อินเทอร์เน็ตจัดเป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) ประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลาย มี อุปกรณ์ที่เรียกว่า เร้าเตอร์ (Router) ถูกนำมาใช้เพื่อ การเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยเข้าด้วยกัน และใช้สำหรับกำหนดเส้นทางบนเครือข่าย

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูล และเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google